DANVA sender to høringssvar til høringsudkastet. Dette høringssvar omhandler styrkelse af kommunens kontrol med takster og leveringsvilkår. Vores andet høringssvar drejer sig om styrkelse af vandsektortilsynets økonomiske tilsyn med vandsektoren, kontrol med overholdelse af indtægtsrammer og regnskabsmæssige rammer, m.v.

God proces og et gennemarbejdet høringsudkast

Vi værdsætter den løbende konstruktive dialog, der har været med Energistyrelsen.

Høringsudkastets del om styrket takstskontrol er gennemarbejdet, og der er blevet lavet adskillige hensigtsmæssige ændringer som følge af de problemstillinger, vi beskrev i høringssvaret i sommeren 2022. F.eks. er det udvidede strafansvar for medlemmer af ledelsen fjernet.

DANVA ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i forbindelse med det kommende bekendtgørelsesarbejde, der skal udmønte mange af bestemmelserne i udkastet.

Risikoen for konflikt mellem hvile i sig selv princippet og reglerne for vandselskabernes økonomiske rammer er minimeret

Vi er tilfredse med, at hvile i sig selv i vandsektoren efter dialog og samarbejde med Energistyrelsen op til den nærværende høring nu defineres og præciseres som et kontant/likviditetsprincip i høringsudkastet. Dette indebærer bl.a., at lånoptag er en likviditetsforøgelse for et vandselskab, mens afdrag på lån er en udgift. Vi vurderer, at ændringen i væsentlig grad mindsker risikoen for konflikt mellem hvile i sig selv og reglerne for vandselskabernes økonomiske rammer.

Konflikten kunne opstå på grund af, at der er et politisk pres i den økonomiske regulering for en udstrakt brug af lånefinansiering til investeringer i vandsektoren. Lånefinansiering giver risiko for, at vandselskaberne akkumulerer underskud over en længere årrække efter hvile i sig selv princippet efter de gældende regler. Dette kan være i modstrid med balancen mellem indtægter og udgifter efter hvile i sig selv og få den konsekvens, at kommunerne ikke vil godkende taksterne for de vandforsyninger og spildevandsselskaber, hvor der gøres udstrakt brug af lånefinansiering.

Forholdet mellem hvile i sig selv og de økonomiske rammer er meget komplekst, og der kan opstå andre udfordringer, som vi ikke kender til på nuværende tidspunkt. Derfor vil der være behov for en formel evaluering af de ændrede regler.

Behov for evaluering for at vurdere fordele kontra ulemper ved styrkelsen af kommuners kontrol med takster og leveringsvilkår

Vi finder det meget vigtigt, at der skrives en evaluering ind i lovforslaget, så det kan blive undersøgt, om de angivelige fordele (herunder ensartethed i kontrol og bedre håndhævelsesmuligheder) med de kommende regler er større end ulemperne (herunder øget bureaukrati).

Reglerne vil efter vores vurdering samlet set medføre væsentligt mere bureaukrati særligt i kommunerne men også i vandselskaberne. F.eks. skal det kommende Vandsektortilsyn og kommunerne på nogle områder have overlappende tilsyn med vandforsyninger og spildevandsselskaber. Dertil kommer diverse gensidige underretningsforpligtelser mellem Vandsektorsynet og kommunerne.

Vi mener, at de omfattende dokumentationskrav - især som det fremgår i det samlede udkast til lovændring - er udtryk for en mistænkeliggørelse af vandsektoren, som vi ikke finder berettiget i historikken for sektoren. Samtidig anerkender vi, at de foreslåede ændringer på nogle områder – f.eks. ved indførelse af en anmeldelsesmulighed - kan give en administrativ lettelse i kommunernes kontrol såvel som en større ensartethed i kontrollen.

Vandsektorens vejledninger

DANVA har noteret sig, at vandsektoren kan blive pålagt at udforme vejledninger. Vi ser fordele ved at gøre dette. Da opgaven alternativt kunne være hos myndighederne, mener vi, den skal løses i et tæt samarbejde med centralforvaltningen om emner og tidsaspekt.

Overgangsregler med fleksibilitet i tidsfølgen for implementering af reglerne

Udkastets overgangsregler rummer kun få tidsfrister vedrørende implementering af reglerne. Dette er positivt, da der er tale om omfattende regelændringer, som vandforsyninger, spildevandsselskaber og kommuner skal have en realistisk tidshorisont til at orientere sig efter, før de kan blive udført i praksis og forankret lokalt.

Det følger af overgangsreglerne, at bestemmelserne om styrkelsen af kommunernes kontrol med takster og leveringsvilkår først træder i kraft d. 1. januar 2025. I forlængelse heraf finder loven ikke anvendelse på regulativer, betalingsvedtægter anlægs- og driftsbidrag samt kubikmetertakster for variabelt og fast vandafledningsbidrag, der er godkendt af eller indsendt til kommunalbestyrelsen inden den 1. januar 2025. Det fremgår også af lovbemærkningerne, at der vil blive fastsat overgangsregler for bl.a. kommunalbestyrelsens kontrol af renter og gebyrer.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, kan I kontakte:

  • Konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk
  • Chefkonsulent Susanne Vangsgård, tlf. nr. 8793 3510, e-mail: sv@danva.dk

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA