Vejledning fra DANVA og Danske Vandværker:

Leveringsvilkår for vandforsyninger; normalregulativ og fælles branchevejledning
Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning, januar 2020 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen har udgivet to vigtige vejledninger:

Naturstyrelsen har udgivet disse vejledninger til brug for de almene vandforsyningernes udarbejdelse af regulativ og takstblad for de årlige anlægs- og driftsbidrag. 

Vejledningerne angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Der vil dog være mulighed for, at tilpasse det lokale regulativ og takstblad til den enkelte forsyning inden for lovgivningens rammer. 

Såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i arbejdet med at tilpasse regulativet, kan vedlagte work-fil af normalregulativet evt. bruges. Se mere her.

Forbrugerklager 

Fra 01.10.2015 kan kunder hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber fremsende klager over forsyningerne til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, se forbrugerklageloven (LBK nr. 524 af 29/04/2015). 

Bliver klagen indgivet, forsøges tvisten i første ombæring at løses i en mediationsfase.

Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.

Samtidig med klageadgangen pålægges forsyningerne en generel informationspligt, som skal fremgå af regulativet eller betalingsvedtægterne.

Forsyninger skal også specifikt oplyse om klagemuligheden, når der er en tvist mellem forsyningen og forbrugeren. 

Forslag til tilføjelser til leveringsvilkår

Energistyrelsen har, i sin orientering af 29/09/2015, foreslået ny tekst til leveringsvikår, som kan sikre opfyldelse af den generelle informationspligt efter lovens § 4: 

"Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk"

I Energistyrelsens orientering af 29/09/2015 er der endvidere anført, at det efter styrelsens vurdering, at tilføjelse af ovenstående tekst ikke kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, idet denne alene oplyser om gældende ret. 

Læg information om klageadgang på hjemmesiden

Selv om leveringsvilkårene ikke kan nå at blive tilrettet i tide, gælder forbrugerklageloven alligevel. DANVA anbefaler således, at den enkelte forsyning for at efterleve loven på sin hjemmeside informerer om klageadgangen fra 01.10.2015.

Dette kunne gøres ved en tekst i stil med ovenstående tekstforslag fra Energistyrelsen.  

Ved en specifik tvist

DANVA har udarbejdet en skabelon, som forsyningsselskabet kan anvende, ved en eventuel specifik tvist med en forbruger. 

Skabelonen er til inspiration og tilpasning hos den enkelte forsyning. 

DANVAs overvejelser

I forbindelse med udarbejdelse af de nye regler om forbrugerklager, har DANVA afgivet et høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Et relevant spørgsmål er, hvilke emner der kan klages over. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at informere om dette på nuværende tidspunkt. Det betyder dog ikke, at der vil kunne ske en klagebehandling af alle sagstyper.

Overordnet er det DANVAs vurdering, at der ikke vil ske klagebehandling af de sager, hvor der er sket en myndighedsbehandling. Et eksempel på det er takster, hvor der netop foreligger en kommunalgodkendelse. Såfremt en tvist har relation til et emne, hvor forsyningen f.eks. har fået tildelt et fagligt skøn, vurderer DANVA tillige, at det er malplaceret med en klagebehandling.

Den beløbsmæssige afgrænsning vil sandsynligvis ligge mellem 1.000,- og 100.000,- kr.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i den nuværende situation lade tiden gå og løbende vurdere, om der vil være behov for nærmere afklaringer.  DANVA vil naturlig arbejde for en tæt dialog med centralforvaltning og klagenævnet.

DANVAs bidrag i forbindelse med tilblivelsen af vejledningerne

DANVA afgav inputs til Naturstyrelsen, da de udarbejdede normalregulativet og takstvejledningen. 

Læs DANVAs høringssvar om normalregulativet og høringssvaret om takstvejledningen.

Nedenfor er yderligere 3 høringsindspark fra DANVA.

DANVA er i dialog med styrelsen med henblik på, at opdatere vejledningerne.

Foreløbigt kan interesserede lade sig inspirere af DANVAs materiale:

Normalregulativet

Skal forsyningens leveringsbestemmelser snart revideres? 

DANVA netværksgruppen for leveringsbestemmelser har kigge grundigt på normalregulativet fra maj 2014. 

Det har resulateret i en række kommentarer/opmærksomhedspunkter, som kan være gavnlige i forbindelse med revision af forsyningens regulativ.

Se kommentarerne her...

Betaling ved brand

Vandværkerne er frit stillet til at indføre eventuelle bestemmelser om betaling af brandvand i deres egne regulativer, selv om Naturstyrelsen ikke har taget stilling til dette i deres vejledninger.

Relevante udtalelser