Vandselskabernes eget støtteprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er oprettet i henhold til Vandsektorloven. VUDP er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektivitet.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling mv. Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte innovation i vandsektoren og eksport af vandteknologi. Der skal være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Det frivillige bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab af vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling den 26. Maj 2016 og opkræves sideordnet med det ordinære kontingent. Den fastsatte takst er på 1,1 øre pr. kbm. vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA kan vælge at indbetale til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler.

Der er årligt ca. 7-8 mio. kr. til uddeling.

Uddelingsvilkår kan læses her.

Revisionsinstruks for projektuddelinger under 300.000 kr. kan læses her.

Revisionsinstruksfor projektuddelinger over 300.000 kr. kan læses her.

VUDPs bestyrelse

DANVAs bestyrelse er bestyrelse for VUDP. Bestyrelsen vil tage stilling til VUDPs rammer, og hvilke ansøgninger, der får tilsagn. Se DANVAs bestyrelse.

Den daglige drift og administration varetages af DANVAs sekretariat. Sekretariatet administrerer VUDPs midler samt laver opfølgning på projekterne og varetager udbetaling af tilskud.

Vurderingspanel

Til VUDP er der tilknyttet et vurderingspanel, der fungerer på frivillig basis og uden vederlag. Vurderingspanelet vurderer ansøgningerne og indstiller udvalgte ansøgninger til tilsagn til DANVAs bestyrelse. Endvidere skal vurderingspanelet rådgive bestyrelsen om VUDPs tematiseringer, alternative finansieringskilder og mulige initiativer inden for VUDPs formål.

Vurderingspanelets medlemmer vurderer ansøgningen ud fra, i hvor høj grad den opfylder hvert af de kriterier, som der er blevet lagt for ansøgningsrunden.

Panelet sammensat af en række udvalgte fagfolk og repræsentanter fra forsyninger, forskningsverdenen og Dansk Miljøteknologi.

Repræsentanter fra VUDP bidragere:
- Formand Michael Brandt, Administrerende direktør, Fors A/S
- Claus Møller Pedersen, Afdelingschef, Aarhus Vand A/S
- Helle Strandbæk, Produktionschef, Aalborg Forsyning
- Per Holm, Direktør BlueKolding

Repræsentant fra forskningsverdenen:
- Marianne Thomsen, Professor, Aarhus Universitet
- Hans Jørgen Henriksen, Seniorrådgiver GEUS

Udpeget af Dansk Miljøteknologi:
- Jørgen Magner, Dansk Miljøteknologi

Michael Brandt er valgt som formand for panelet.

Læs Vurderingspanelets fortrolighedserklæring.

Teknologiudvikling

Se oversigt over projekter i både Danmark, Norge, Sverige og Finland her.

Økonomi

Bidrag til VUDP er besluttet i fællesskab af vandselskaberne på DANVA’s generalforsamling den 26. Maj 2016 og opkræves sideordnet med det ordinære kontingent.

I 2017 er det frivilligt for vandselskaber at indbetale til VUDP. Det er endvidere muligt for vandselskaber at indbetale mere end de fastsatte takster på 1,1 øre pr. kbm. vandmængde. Vandselskaber, der ikke er medlemmer af DANVA kan vælge at indbetale til VUDP og kan derved få mulighed for at søge om midler.

SKAT

Den 9. maj 2017 blev der vedtaget et lovforslag, gældende fra 2016, som efter DANVAs (og EY’s) bedste overbevisning medfører, at man som uddelingsmodtager kun skal beskattes af 80% af det tilskud, som man har modtaget af VUDP. Uddelinger, der strækker sig over flere indkomstår, medregnes i den skattepligtige indkomst, når de enkelte rater udbetales. 
Der skal således tilbageføres 20% af det beløb, som er modtaget fra VUDP, når den skattepligtige indkomst opgøres. 
Forslag til tekst i bilag til selvangivelsen: ”Skattefri andel af tilskud fra VUDP (20%)”

Nye regler giver mulighed for et ekstra skattefradrag for aktiviteter vedr. forskning og udvikling (F&U) fra indkomståret 2018. Da der ikke er en klar offentliggjort grænse for F&U, vil der ofte være en vis usikkerhed knyttet til vurderingen. Ofte vil det derfor være nødvendigt at indhente et bindende svar for at opnå klarhed om ekstrafradraget. Læs mere om EY’s vurdering.

Hvis I, eller jeres revisor, har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte René Lønne Ventzel på rene.ventzel@dk.ey.com eller +45 25 29 65 63.

Vil du vide mere?

Kontakt Tanja Nielsen på telefon 8793 3568, mobil 2035 1971 eller tn@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.