2024 07 04 Logo Af Konkurrencestyrelse

Nye bekendtgørelser, der skal implementere et styrket statsligt tilsyn, giver indberetningskrav 1. oktober 2024.

Den 1. juli 2024 trådte 3 bekendtgørelser, der alle har til formål at implementere et styrket statslige økonomiske tilsyn på vandsektoren i kraft. 

Der er tale om:

  • Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabernes aftaler og om vandselskabernes koncern- og interesseforbunde parter (herefter bekendtgørelsen om markedsmæssighed, Bek. 791 af 21/06/2024)
  • Bekendtgørelse om vandsektortilsynets virksomhed (Bek. 792 af 21/06/2024)
  • Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (herefter bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed, Bek. 793 af 21/06/2024).

DANVA og foreningens medlemmer har været aktive i forhold til at sikre afbureaukratisering af bekendtgørelsen om makedsmæssighed. Dette er sket over en periode, hvor værktøjerne har været DANVAs høringssvar og efterfølgende konstruktiv dialog med Energistyrelsen og Vandsektortilsynet om eksempler, løsningsforslag og kvalitetssikring.

Om bekendtgørelsen om markedsmæssighed:

En del af det styrkede statslige tilsyn er et mere aktivt tilsyn med overholdelse af vandsektorlovens § 19 stk. 4 om, at vandselskabernes aftaler skal indgås på markedsvilkår. Derfor er der med bekendtgørelsen om markedsmæssighed indført krav om, at vandselskaberne årligt skal indberette følgende 2 oversigter til vandsektortilsynet:

  1. En oversigt over vandselskabets aftaler med dets koncernforbundne selskaber og andre parter der er interesseforbundne med vandselskabet (bekendtgørelsen indeholder også en definition heraf).
  2. En oversigt over vandselskabets aftaler vedrørende aftaler om anlægsprojekter og øvrige væsentlige aftaler, der var gældende i forudgående kalenderår. Hvis vandselskabets gældende aftaler med en part samlet har kontaktsum på mindre end kr. 300.000 indenfor det forudgående kalenderår skal aftalen/aftalerne med parten ikke på oversigten. Ansættelsesaftaler skal heller ikke indgå.

Indberetning skal i 2024 ske senest 1. oktober (fremadrettet er fristen den 1. juli) og vil skulle ske i elektronisk format fastsat af vandsektortilsynet.

Vandsektortilsynet kan kræve indberetning af yderligere oplysninger (i tillæg til oversigterne), hvilket vil blive oplyst hvert år senest 1. marts.

Det er et krav efter vandsektorlovens § 19 stk. 5, at vandselskabets skal tilvejebringe og opbevare dokumentation for hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Tilvejebringelsen skal foregå inden aftalens indgåelse. Bekendtgørelsen fastsætter krav om at dokumentationen som minimum skal indeholde:

  • Kopi af den skriftlige aftale
  • Angivelse af prisfastsættelsesmetoder vandselskabets har valgt og begrundelse for valget
  • Dokumentation for at aftalens vilkår ift. prisfastsættelse er overensstemmelse med den valgte metode (aftale og den oplyste metode skal være overensstemmende).

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der er ikke med ændringerne af vandsektorloven eller bekendtgørelsen er ændret på, hvornår der skal afregnes til cost pris.

Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om Vandsektortilsynet tilsyn, herunder rammer for en evt. skønsmæssig fastsættelse. Vandsektortilsynet skal således anvende den af vandselskabet anvendte metode, såfremt der er tale om en anerkendt metode for dokumentation af markedsmæssighed og der ikke er væsentlige forhold som tale for anvendelse af en anden metode. Endelig indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om offentliggørelse af afgørelser om markedsmæssighed og orientering af kommunalbestyrelsen.

Det er hensigten at Vandsektortilsynet udarbejder en vejledning.

Om Bekendtgørelsen om Vandsektortilsynets virksomhed

Bekendtgørelsen erstatter den tidligere bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed. Med ændringerne af vandsektorloven er der krav om, at vandsektortilsynet hvert år skal udarbejde en arbejdsplan og bekendtgørelsen indeholder regler om denne arbejdsplan.

Derudover indeholder bekendtgørelsen regler om at vandsektortilsynets offentliggørelse af afgørelser og navne på selskaber, der overtræder vandsektorloven, regler udstedt i medfør af loven eller afgørelser. Offentliggørelse skal ske på tilsynets hjemmeside og samme sted skal offentliggøres hvis afgørelser påklages eller indbringes for domstolene, samt hvis afgørelser ændres og der ikke forligger en overtrædelse. Offentliggørelse af afgørelser efter ØR-bekendtgørelsen, markedsmæssighedsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed vil forsat blive reguleret i de respektive bekendtgørelser. 

Dertil indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om vandsektortilsynets orientering af kommunalbestyrelsen, hvis den mener der er eller planlægges indregnet udgifter i bidrag og takster, som Vandsektortilsynet ikke mener kan indregnes.

Endelig er det også denne bekendtgørelse, der indeholder regler for opkrævning og betaling af den afgift til finansiering af vandsektortilsynet som vandselskaberne skal betale.

Om bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed

En del af det styrkede statslige tilsyn er et mere aktivt tilsyn med overholdelse af vandsektorlovens § 18 om vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed. Derfor er der i bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed indført krav om årlig indsendes af en oversigt over vandselskabets tilknyttede virksomhed i tillæg til revisorerklæringen som kendes fra den tidligere bekendtgørelse.  Vandselskaber der ikke deltager i tilknyttet virksomhed skal i stedet indsende meddelelse herom. Indberetningsfristen er flyttet fra den 1. maj til den 1. juli.

Derudover indeholder bekendtgørelsen regler om offentliggørelse af afgørelser og orientering af kommunalbestyrelsen om sådanne.