Indsamling Af Prøver
Indsamling af prøver.

med henblik på reduktion af miljøfremmede stoffer.

Ozonering til fjernelse af miljøfremmede stoffer er kortlagt til at være den klimamæssigt bedste løsning. Mange danske forsyninger undersøger mulighederne for tertiær behandling af spildevandet for netop at reducere denne stofgruppe. I forbindelse med teknologiafklaring kan tilledning af bromid eliminere ozon som teknologi. Bromid kan stamme fra indtrængende havvand i kloaknettet, underjordiske salthorste, fra vintersaltning af veje og fra industrielle anvendelser.

Under ozon behandlingen omdannes bromid til bromat. Bromat er kræftfremkaldende for mennesker, hvis det indtages via drikkevandet, og det er giftigt for vandlevende organismer.
Bromat kan umiddelbart ikke tilbageholdes ved brugen af aktivt kul, men bromat kan reduceres tilbage til bromid under ilt- og nitrat frie forhold, hvorved giftigheden fjernes. Dette projekt fokuserer derfor på i fuldskala at teste reduktionen af bromat og under hvilke forhold reduktionen forløber mest optimalt.

Projektet undersøger også måleudstyr til måling af bromid for dermed bedre at forstå variationerne i tilledningen til danske renseanlæg, og for at undersøge eventuelle styringsværktøjer til undertrykkelse af bromat dannelsen under ozon behandlingen.
Igennem projektet vil der også blive arbejdet med at kortlægge giftigheden af bromat for både marine- og ferskvandsorganismer, for derigennem at skabe et bedre data grundlag for økotoksikologiske vurderinger.
Endeligt vil projektet kortlægge bromid tilledningen til danske renseanlæg for dermed at skabe klarhed over, hvor i Danmark, udfordringer med bromid kan forventes.

Projektets output vil blive et katalog over danske renseanlæg, der kan forvente at sikre bromatfjernelse, hvis ozonering vælges som teknologi. Kataloget vil omfatte en beskrivelse af, hvilke teknologiske løsninger der er attraktive baseret på biofilm teknologi og aktiv slam. Løsningernes etablerings- og driftsudgifter vil blive præsenteret for 2 anlægsstørrelser. Derudover vil kataloget beskrive, hvilke styringsbehov og mulige strategier, der vil være som følge af variationer i bromidindholdet.

FAKTA

Projektejer: Kalundborg Forsyning

Samarbejdspartnere: Hillerød Forsyning, Aarhus Vand, DHI, EnviDan, NanoNord, Jes la Cour Jansen

Kategori: Spildevand

Tildelt beløb: 935.800 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.763.400 kr.

Kontaktperson: Sille Bendix Larsen, Kalundborg Forsyning, 24 48 47 86, sila@kalfor.dk