Filtermateriale Forsøg

Formålet er effektiv fjernelse af DMS og DPC på vandværker.

Forekomst af pesticider i grundvandet er desværre velkendt. I en nyere national undersøgelse har man påvist forekomst af uønskede pesticidstoffer i 20 % af udtagne prøver (MST, 2019/20). En anden undersøgelse (GEUS, 2017/18) rapporterede forekomst af rester af især pesticiderne DMS og DPC i hhv. 30% og 23% af grundvandsboringerne. De betydelige pesticidfund resulterer ofte i lukninger af de ramte grundvandsboringer, hvilket kan kompromittere vandforsyning.

Nærværende projekt har til formål at identificere det/de nye, mest effektive og bæredygtige filtermateriale(r) til fremtidig effektiv fjernelse af DMS og DPC på vandværker. Den aktuelle plan-B til fjernelse af pesticidrester, traditionelt aktivt kulfilter, har desværre vist betydelige begrænsninger over for den særdeles vandopløselige DMS. Dette projekt bygger på et netop afsluttet laboratorieskalastudie på Teknologisk Institut (2020), hvor det via laboratorietests lykkedes at indsnævre kandidatfeltet mht. DMS- og DPC-reduktionsevnen, fra oprindeligt 10 meget forskellige materialer (fx vulkanmineral zeolit) til aktuelt 3 effektive materialer, der udviste total DMS- og DPC-fjernelse. Det er nu nødvendigt at verificere de observerede adsorptionsevner i pilot- og fuldskalaforsøg på danske vandværker, med varierende grundvandssammensætning og pesticidbelastning. Projektet afsluttes med opsætning og afprøvning af et mindre fuldskala-trykfilter hos hovedansøgeren, Frederiksberg Forsyning A/S, hvor der lægges vægt på filtermaterialets adsorptionsevne, pris og bæredygtighed.

Projektets output er en optimeret filterteknologi til DMS- og DPC-reduktion i grundvand. Det nye filtermateriale vil kunne bidrage til at øge drikkevandskvaliteten, reducere antallet af lukningstruede boringer og sikre en fortsat drift af især forsyninger uden alternative indvindingsområder.

FAKTA

Projektejer: Frederiksberg Vand A/S

Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, Hjørring Vandselskab A/S, Kemic Vandrens A/S

Kategori: Drikkevand

Tildelt beløb: 1.062.000 kr.

Projektsum (inkl. egenfinansiering): 1.900.000 kr.

Kontaktperson: Herman Juel, Frederiksberg Vand A/S, 30 76 63 28, heju@frb-forsyning.dk