COLOURBOX5870189.jpg

Formål

Formålet med projektet er at få udviklet og demonstreret en række løsningsstrategier for svovlbrinteproblemer i kloakker, som samlet vil kunne lede til betragtelige driftsoptimeringer for forsyningerne. I projektet forfølges tre hovedmål:

  1. Evnen til at kunne forudsige svovlbrinteproblemer baseret på målinger og modellering.
  2. Optimering af kemikaliedosering baseret på svovlbrintemålinger direkte i spildevandet.
  3. Korrosionsbeskyttende imprægnering af kloakrør og brønde.

Projektbeskrivelse

Svovlbrinte (H2S) udgør en af de centrale problemstillinger ved afledning af spildevand. H2S produceres under iltfrie forhold, som typisk kan opstå ved lange opholdstider i tryksatte kloakrør. Problematikkerne med H2S består til dels af lugtgener, sikkerhedsrisici ved arbejde i kloakker og en forkortelse af kloaksystemets levetid. I projektet arbejdes der med forskellige tilgange til en bedre, billigere og mere bæredygtig håndtering af svovlbrinteproblematikkerne i kloakkerne.

Kort om projektet

Projektejer: Hedensted Spildevand A/S

Projektleder: Ebbe Kruse Vestergaard, Unisense A/S

Mail: ekv@unisense.com  Tlf: 6084 6682

Projektpartnere:

  • Hedensted Spildevand A/S: Steen Hummelgaard
  • Vejle Spildevand A/S: Kjartan Gunnarson Ravn
  • Bollerup-Jensen A/S: Cristina Cvitanich
  • Unisense A/S: Ebbe Kruse Vestergaard
  • DHI: Mikkel Holmen Andersen
  • Aalborg Universitet: Asbjørn Haaning Nielsen

Startdato: 1. januar 2017

Slutdato:  31. december 2017

Uddelingsbeløb: 1.489.750 kr.

Projektets output

Projektet munder ud i en samlet løsningspakke for svovlbrinteproblemer i kloakker. Heri indgår dels en valideret sensorteknologi, som muliggør overvågning og validering af modelbaserede metoder for forudsigelse af svovlbrinte problemer og hot spots i afløbsnetværket, dels en demonstreret kemikaliebesparelsesløsning og endelig en demonstreret imprægneringsteknologi til forlængelse af levetiden for kloaknetværket på særligt udsatte steder.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.