Regn på vej Skrift 31.jpg

Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.

Projektets formål:

Med dette projekt er det målet at videreudvikle og generalisere konceptet, så det forbedrer og understøtter beslutningsprocessen for klimaprojekter, ikke bare i Aarhus, men også i øvrige kommuner og vandselskaber i Danmark.

Projektets output:

Hovedleverancen fra projektet er en Drejebog for fastlæggelse af lokale mål for vand på terræn. Drejebogen vil anvise, hvordan det udviklede koncept kan anvendes af andre kommuner og vandselskaber i planlægningen af klimaprojekter.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune har med Spildevandsplanen 2017-2020 besluttet at arbejde med lokalt differentierede mål for regnvand på terræn, med udgangspunkt i Metode 3 i Spildevandskomitéens Skrift 31. I forbindelse med Spildevandsplanen er der udarbejdet et foreløbigt koncept for fastsættelse af differentierede mål for vand på terræn, der er baseret på en cost-benefit analyse samt beskyttelsen af en række ”hotspots”, der er udpeget i Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan.

Projektet gennemføres ved 5 arbejdspakker

1. Videreudvikling af metoden. Den metode, der foreløbigt er udviklet med spildevandsplanen, indarbejdes og videreudvikles i et kombineret hydraulisk-samfundsøkonomisk værktøj, der behandler mange klimaprojekter i et vandopland på én gang. Dette giver muligheder for at teste og optimere forskellige tiltag i de enkelte klimaprojekter og udforske det hydrauliske og samfundsøkonomiske resultat - både for det enkelte projekt, men også for afhængige naboprojekter og samlet for hele vandoplandet. I modelkomplekset indarbejdes nye og eksisterende metoder til at kvantificere usikkerheder, metoder til at tage højde for ”hotspots” og til at kvantificere merværdien ved klimatilpasningstiltag.

2. Udvikling af skabelon for samarbejde og planlægning. Der udvikles en skabelon for samarbejdet mellem forsyning og kommune, så beslutningsprocessen og behandlingen af ansøgninger om takstfinansiering af klimaprojekter effektiviseres. Planlægningsmæssige rammebetingelser for Skrift-31 konceptet konkretiseres, så konceptet effektivt kan implementeres i planlægningsprocessen af klimaprojekter: fra den indledende planlægning til detailprojektering. Et beslutningstræ udvikles, der anskueliggør nødvendige (politiske) beslutninger og afledte konsekvenser ved til og fravalg af klimaprojekter – både i forhold til den aktuelle planlægningsfase og i forhold til senere faser.

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S

Kontaktperson: Inge Halkjær Jensen, e-mail: ihj@aarhusvand.dk, tlf.: 8947 1136

Samarbejdspartnere:

Aarhus Kommune, CME: Gitte Normand Andersen

EnviDan A/S, Mads Uggerby

Københavns Universitet, Bo Jellesmark Thorsen

Projekt slutdato: November 2019

Bevilget beløb: 624.000 kr.

Projektsum: 1.055.000 kr.

3. Demonstration på opland Åbyhøj. Det udviklede modelkompleks med planlægningsmæssige rammebetingelser demonstreres i det igangværende projekt med at klimatilpasse et 7,4 km2 primært fælleskloakeret opland Åbyhøj i Aarhus. Arbejdet er startet i 2016, og anlægsarbejdet afsluttes senest 2025.

4. Udarbejdelse af Drejebog. På baggrund af arbejdspakke 1, 2 og 3 udarbejdes en Drejebog for fastlæggelse af lokale mål for vand på terræn. Drejebogen vil anvise, hvordan det udviklede koncept kan anvendes af andre kommuner og vandselskaber i planlægningen af klimaprojekter.

5. Kommunikation og inddragelse af Følgegruppen. For at sikre løbende sparring og input til projektet, og fremadrettet forankring i branchen, etableres en Følgegruppe med deltagelse af andre forsyninger, kommuner, forskningsinstitutioner, brancheorganisationer m. fl. Ved projektets afslutning afholdes endvidere en mini-konference, som vil være åben for alle.