Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer

Kort om projektet

Projektejer: Aalborg Vand Holding A/S
Samarbejdspartnere: Niras, Aalborg
Kommune og Aalborg Universitet
(Institut for Byggeri og Anlæg)
Kategori: Klimatilpasning og spildevand
Tildelt beløb: 1.500.000 kr.
Projektsum (inkl. egenfinansiering): 2.194.000 kr.
Kontaktperson:
Anja Sloth Ziegler
Aalborg Forsyning
4173 9245
anja.ziegler@aalborgforsyning.dk

På grund af opdelt lovgivnings- og myndighedsmæssig forvaltning administreres et vandsystem juridisk isoleret. Således er borgerne ansvarlige for grundvand på egen grund, kommunerne ansvarlige for vandløb og forsyningerne for afløbssystemet. I GRAVA er hensigten at skabe overblik over det samlede vandkredsløb i byer på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Dette gennemføres ved at inddrage vandselskabernes kunder (herefter benævnt borgerne) til dataopsamling, som skal anvendes i de i projektet udviklede modeller.
Udover projektpartnerskabet etableres en følgegruppe af forsyninger og kommuner som skal bidrage med relevante problemstillinger, løsningsideer og sikre bred anvendelse af projektet i branchen.

Projektets formål er at:
• Inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge anvendelsen af borger-indsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale).
• Udvikle en observations- og modelbaseret platform til overvågning af vandkredsløbet i byen og undersøge samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituationer.
• Konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsomlægning påvirker vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.
• Projektet vil være vidensopbyggende og demonstrere for vandbranchen, hvordan borgere kan inddrages i problemstillinger i nærområdet.

Projektets output:
• Afholdelse af borgermøder, informationsmateriale samt hjemmeside til borgerhenvendt formidling.
• En vejledning til opstilling, kalibrering og scenariemodellering af integrerede numeriske modeller for det samlede vandkredsløb.
• Et kombineret moniterings- og modelleringssystem til realtidsovervågning af grundvandsstand, vandløbsafstrømning og afstrømning fra afløbssystem på projektlokaliteten.
• Et katalog over generelle løsnings- og afværgemuligheder, der på tværs af forvaltningsmæssige grænser kan løse problemer med især høj grundvandsstand i lavtliggende byområder.