- Monitering af Overfladeafstrømning fra grønne områder II

Aarhus Vand arbejder på en samlet model for varsling af oversvømmelse til borgerne. I den sammenhæng kan afstrømningen fra de grønne ubefæstede områder i byerne være et vigtigt bidrag. Borgere vil med modellen på sigt kunne følge med i, hvordan deres område er påvirket af overfladeafstrømning fra grønne områder og risiko for oversvømmelse. Ligeledes kan borgere bringes i spil omkring løsninger af den grønne afstrømning, da de ofte har en direkte interesse i anvendelsen og udformningen af de grønne områder i byerne.

 

Kort om projektet

Projektejer: Aarhus Vand A/S
Kontaktperson: Lene Bassø Duus, 8947 1142, lba@aarhusvand.dk
Projekt slutdato: Oktober 2020
Bevilget beløb: 900.000 kr.
Projektsum: 1.400.000 kr.
Samarbejdspartnere:
• Aalborg Universitet, Søren Liedtke
Thorndahl
• EnviDan A/S, Mads Uggerby
Følgegruppe:
• Vejle Spildevand,
• HOFOR,
• Tønder Forsyning,
• VandCenter Syd
• Frederikshavn Forsyning

I forbindelse med det VTU-Fonden støttede projekt Monitering af Overfladeafstrømning fra Grønne Områder (MOGO), har målinger på et grønt område ved Lystrup vist, at grønne urbane områder (ubefæstede arealer) kan bidrage med væsentlige mængder overfladeafstrømning under og efter nedbør. Resultaterne er overraskende både ud fra et dansk og internationalt perspektiv. Op mod 20 % af nedbøren er målt som overfladeafstrømning, med potentiale for afstrømningsprocenter på 25 – 30 %. Det er væsentligt større afstrømningsbidrag end der normalt medregnes i Dansk dimensioneringspraksis, og kan medføre kapacitetsoverskridelser i afløbssystemer og recipienter. Derfor er det nødvendigt at tage højde for sådanne afstrømningsbidrag fra grønne områder i dimensioneringsøjemed i forhold til afløbssystemer. Dette sker sjældent i dag, fordi overfladeafstrømningen fra grønne områder er svært teoretisk kvantificerbar. Litteraturen på området er sparsom og undersøger oftest afstrømningsregimerne i rurale områder og giver kun en svag indikation af, hvad der sker i de urbane. Afstrømningsfrekvensen fundet i MOGO var uventet høj og det er derfor nødvendigt at udvikle koncepterne i MOGO yderligere i et opfølgende udviklingsprojekt (MOTO).

 

Object reference not set to an instance of an object.

I MOTO etableres et stor-skala forsøgsanlæg til realtidsmonitering af jordens vandindhold og poretryk samt overfladeafstrømning fra et grønt område. Dette kombineres med realtidsmonitering af responsen i afløbssystemet således, der kan skabes en massebalance mellem afstrømning fra grønne områder, indsivning i afløbssystemet og afstrømning fra befæstede overflader. Forsøgsanlægget etableres i kloakoplandet til Viby Renseanlæg. I dette opland observeres i dag forøget afstrømning under og efter regnhændelser, der ikke kan forklares udelukkende ved afstrømning fra befæstede overflader samt indsivning, men også vil indeholde et væsentligt bidrag af uvedkommende vand afstrømmet fra oplandets grønne arealer. Desuden er der i et tidligere projekt (Avanceret online Måling af OverløbsKvalitet, AMOK, støttet af VTU-Fonden i 2012) udviklet værktøjer netop til at måle tilstrømningen til Viby renseanlæg med stor præcision.

Ved at kombinere moniteringen af de forskellige afstrømningsprocesser opskaleres det samlede system, som forsøgsanlægget kan bruges til at vurdere tilstanden af, væsentligt i forhold til den lokale skala der blev målt på i MOGO. Forsøgsanlægget kan herved bruges til at vurdere størrelsesordenen af overfladeafstrømning fra grønne områder ved renseanlæggets indløb. Derudover bliver det undersøgt, hvordan målte jordparametre er sammenhængende med tilstrømningen til renseanlægget, herunder om de målte jordparametre kan indikere, hvornår overfladeafstrømning er dominerende i forhold til indsivning.


Projektets output
Et mål for projektet er at etablere en ny standard for, hvordan man kan overvåge grønne overflader i byerne. Derudover skal forsøgsanlægget indgå i en varslingsmodel for afstrømning fra grønne urbane arealer og en vurdering af det samlede hydrologiske kredsløbs indvirkning på afløbssystemets kapacitet og den forøgede belastning på recipienter fra regnvandssystemet. Endeligt skal MOTO indgå i en overordnet fremtidig vision om at udarbejde en vejledning for, hvordan forsyninger og rådgivere skal håndtere risikoen for afstrømning fra grønne områder, når afløbssystemer dimensioneres.

Object reference not set to an instance of an object.