382 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Høring af forslag til bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetninger

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Stor tilfredshed med Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Nyt fra medlemmerne: Badevandet i Skanderborg sø bliver en ren fornøjelse

Nyt fra medlemmerne: Billund BioRefinery viser vejen frem i fyrtårnsprojekt for miljø og eksport

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Evaluering af klimatilpasningsplaner og regler for medfinansiering

Sikkerhedszoner skal beskytte grundvandet mod pesticider

Ny proces for genanvendelse af fosfor viser lovende takter

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Nyt spændende vandpolitisk netværk – begrænset deltagerantal - tilmeld dig nu!

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Intensivt samarbejde mellem brancheorganisationer

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Kort introduktion til Den Transatlantiske Frihandels- og Investeringsaftale (TTIP) og relationerne til på vandsektoren

Tillid til Total svækket efter afsløring

Fusioner og samarbejde mellem vandselskaber

Forligsaftalen og vejen mod en revideret vandsektorlov

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Miljøøkonomer og minister vil beskytte drikkevandet

Aktive medlemmer til Netværksseminar i Vandhuset

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Næste skridt i skattesagen afventer bestyrelsesmøde

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Lovbarrierer hindrer vandsektoren i at være energismart

En ny vandsektorlov er det vigtigste for branchen

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Turbo på udvinding af værdifuldt stof fra spildevand

Krav om skærpet tilsyn med erhverv ved grundvandsmagasiner

Nyt pilotpartnerskab om innovativ klimatilpasning

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Udkast til bekendtgørelse om vandafledningsbidrag er i høring

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Miljøminister: Kommissionsrapport er et kinderæg

Natur- og Landbrugskommissionens rapport skuffer på drikkevandsområdet

Effektiviseringer på spildevand kan få alvorlige konsekvenser

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

Danmarks største forsyningsselskab er en realitet

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Høring af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og tilhørende vejledning

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

DANVA vil have klare regler for vandselskaberne

DANVA har foretræde for Folketingets Miljøudvalg om klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Ændring af Forbrugerindflydelsesbekendtgørelsen - jeres j.nr. NS-4600-0006

Benchmarking og individuelle effektiviseringskrav for prisloft 2012

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Regeringens 25 m sprøjtefrie zoner er helt utilstrækkelige

Høring af vejledning om tilknyttede aktiviteter, jnr. BLS 400-00100

COLOURBOX1000338.jpg

Jordforureningsloven

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger