1384 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Bekendtgørelsesændringer_Økonomiske_rammer_sept.2016_høringsversion1

Analyse_Vandselskabers_skatteforhold_Kromann-Reumert_10.07.2015

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud efter L86

Bilag_1_Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

Energismarte_Vandselskaber_Ellen_Margrethe_Basse_2014

2014_Rapport_Håndbog_IT-sikkerhed_forsyningsbranchen

2015_Innovativ_klimatilpasning_med_borgere_Håndbog_HYPERLINKS

2016 05 04_vejledning om gæsteprincippet_ endelig

Damvad-rapport_Vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser

BLST_Notat_Luk_for_vandet.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning (2).pdf

vejledning_kvalitetssikring_juli_2014.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+vandforsyning.pdf

Klimatilpasningsplaner+og+klimalokalplaner+(vejl.+2013_02).pdf

Lukkeprocedure_DANVA-notat_2012_final.pdf

201510-Netværks+notat+-+normalregulativet+2014+(2).pdf

Rapport+Branchevandforbrug+og+-spildevand.pdf

Vejledningsskrivelse+om+undtagelse+af+specifikke+grupper+af+ejendomme+fra+krav+om+forbedret+spildevandsrensning.pdf

Klimasikring+i+grundejerens+afløbssystem.pdf

2013.05.23_Referat_Generalforsamling_Aalborg_BS_HSA_final.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf

2017_Landsaftale_Vand-_og_spildevandsanlæg.pdf

Kontrol af vandmaalere i drift.pdf

Vejledning nr. 16_samlet.pdf

VANDFORSYNINGSSAMARBEJDSVEJLEDNINGEN.pdf

Vejledning nr. 60 Plast_rapport_ver17.1.pdf

Vejledning nr. 61 Scenarie_notat_samlet_skaerm.pdf

Vejledning nr 64 loesningskatalog_2005_net.pdf

Vejledning nr. 69Endelig_kontoplan_vejledning_20130606.pdf

Vejledning nr. 70 Servicemaalvejledning.pdf

Vejledning nr. 72 DDS.pdf

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse.pdf

Vejledning 75_ Miljømålslovens idefase.pdf

Vandsamarbejdsvejledning_samlet_200109.pdf

Vejledning nr. 82 - DANVA slamkatalog.pdf

2010.12.16-Vejledning-Administrativ håndtering af vand og kloakledninger.pdf

2011.05.06-Vejledning-okkervejledning-CF.pdf

Vejledning i vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

2012-08.06-Vejledning-CO2-regnskab for forsyninger - en guide-DS.pdf

2012.01.04-Vejledning-Vejledning om behandling af vandselskabers materielle anlægsaktiver ved de reguleringsmæssige indberetninger.pdf

Boringsoptimering_Hovedrapport_samlet.pdf

2011_12_20-Rapport-Grønbog_Fremtidens_Vandsektor.pdf

2014_10_24_Rapport_Håndbog_om_IT-sikkerhed_i_forsyningsbranchen.pdf (1)

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

2015.15.15-Vejledning-Overvejelser_ved_samarbejder_m.m.ny_pdf.pdf

Bejledning_om_forbrugervalg_opdateret_17.02.2017_clean.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf (1)

Afklaringsprojekt+om+nedsivning+af+husspildevand.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringers+effekter+på+oversvømmelser+i+byer.pdf

Forbrugernes+ubevidste+forventninger+til+moderne+vand-+og+spildevandsforsyning.pdf

Kontinuert+”real+time”+måling+af+ATP+og+fysiske+parametre++i+drikkevand+.pdf

Optimal+udnyttelse+af+varmeenergi+fra+spildevand.pdf

damvad-rapport_vandselskabernes_direktioner_og_bestyrelser (1).pdf

2016_05_04_Vejledning_Om_Gæsteprincippet.pdf

Drikkevandskonference_18.09.2017_DS.pdf

Brønderslev_Forsyning_Notat_håndtering_restancer+(tilrettet+14.++april+2015)+3.0.pdf

Vejledning_om_persondata_for_vandselskaber_v._1.0_(002).pdf

NST_Undersøgelse_hjælpemuligheder_2012.pdf

Horten_Hvidbog_Aendring-af-Vandsektorloven-2016.pdf

Opsummering_Grupper_IWA+Kick-off+møde+27.+april+2016+i+Odense.pdf

Affordability+notat.pdf

Præsentation+af+kodeks+for+god+selskabsledelse+i+kommunale+forsyningsselskaber+ved+CEL.pdf

Lars_Chr._Lilleholt_tale_DANVA_årsmøde_2017.pdf

0.1+Dansk+Vandkonference+2016+Intro+CEL.pdf

1.2+Byudvikling+i+OSD+områder+det+muliges+kunst.pdf

Program_Temadag_Vandsektorlov_9.+marts_2016_final.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+Performance+Benchmarking+joannes+gaard.pdf

Oplæg+DANVA+VSL+teknologiudvikling+joannes+gaard.pdf

2016_PP_Præsentation+vedr.+overvejelser+ved+indgåelse+af+samarbejde+eller+overtagelse+-+Forsyningstræf+2016_Energi++Forsyning.pdf

3_Albrechtsen+Sensorer+-+SEMIVA+projektet+v3+(1).pdf

Carl-Emil_Larsen_DANVA_Strategi_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+1_Vandindvinding_og_behandling_drikkevand.pdf

Rammer+for+vandområdeplaner+ved+Susanne+Vangsgaard.pdf

Danva+Forsyningstræf+Forurenings+Kalundborg+opdateret.pdf

Mærkning+og+krav+til+forsyningsrør+ved+Sten+Kloppenborg.pdf

Tanker+omkring+regulering+af+vandsektorens+investeringer+-+Enevoldsen.pdf

Færdig BOG KODEKS .pdf

SVANA-400-00054_Vandkvalitetsbek_Høringsvar_DANVA.pdf

2017-07-03_DANSKVAND_2017_3_SELSKABER.pdf

170820 Fundingoversigt.pdf

DANVA POWERPOINT Regionalmøder 2017_public.pdf

3 2014_10_24_Rapport_Håndbog+om+IT-sikkerhed+i+forsyningsbranchen.pdf

Bilag 1 DANVA kommentarer indsat i høringsudkastet.pdf

DANVA Arrangementsoversigt 2018 Web.pdf

2018 DANVA Arrangementsoversigt Web.pdf

Dombog_udskrift_B0882002.pdf

Dombog_udskrift_B010700M.pdf

Fundingoversigt_DANVA_opdateret.pdf

Vejledning+i+opklaring+af+fødevare-+og+vandbårne+sygdomsudbrud.pdf

Planlægning+af+beredsskab+for+vandforsyning_+vejledning+8.pdf

Vejledning+i+sikring+af+drikkevandskvalitet+(DDS).pdf

Vejledning+i+vandkvalitetskontrol-22-11-11.pdf

Hurtigmetoder+til+screening+for+coliforme+bakterier+og+e-coli+i+drikkevand.pdf

Evaluering+af+håndteringen+af+forureningen+af+drikkevandet+fra+Vandværket+Lyngen+i+Køge+Kommune.pdf

Vejledning+om+håndtering+af+overskridelser+af+de+mikrobiologiske+drikkevandsparametre_+vejledning+nr+4.pdf

Vejledning tømningsordninger samlet.pdf

Betragtninger om skatteforhold i vandsektoren.pdf

2018_Landsaftale_Vand- og spildevandsanlæg.pdf

Folder, DANVAs nye datamodeller.pdf

20180606-Forespørgsel-e-Boks-Digitalstyrelsen.pdf

2018.06.11_Notat webtilgængelighed_tvsv.pdf

20180608-Respons til SKM-ekstraordinær afskrivning-medlemsundersøgelse-final.pdf

2018.06.28_Grønttorvet byretsdom_forsyningspligt og spildevand.pdf

20180703 Vejledning om persondata for vandskaber v. 2.samlet pdf.pdf

Vejledning nr. 95 Overvejelser ved samarbejder m.m.samlet v.2 pdf.pdf

A4-Landskab - Vandsektoren og Verdensmålene_v9b.pdf

DAMVAD Rapport_endelig.pdf

Vandsektorens-vaerdi-for-samfundet.pdf

20170704_vejledning_aktindsigt-vandselskaber.pdf

LETT-notat_Inhabilitet_2007.pdf

NOTAT_Inhabilitet_Energi-Miljø_Brønderslev.pdf

BLST-notat__VSL___§16_-_Garantiprovision_ver2+(1).pdf

Betænkning_Styringsmæssige_relationer.pdf

Aftale_oekonomisk-regulering-af-vandsektoren-2018.pdf

2006_Line _Maagaard artikel om imple af nitratdirektiv og VRD.pdf

20181204-FINAL-DANVA notat-kryptering af mail med forbrugsdata.pdf

Administrationspraksis for regnvandsbassiner og udledningstilladelser - Final.pdf

2014_06.25_Notat_Systematisering af natur- og miljø (indsendt til MIM.pdf

2017_Lovkompas_Ekspertpanelets rapport.pdf

2014012 Redegørelse om fremtidig struktur for natur og miljølovgivningen - Endelig version.pdf

14_02_19_Vejl_Risikovurdering og analyseprogrammer.pdf

2019_Landsaftale_Vand_og_spildevandsanlaeg.pdf

2019_DTU Sektorudviklingsrapport om vandteknologi.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf

2019_De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv.pdf

VUPD Projekter 2018.pdf

Vejledning 104_Administrationspraksis-for-regnvandsbassiner-og-udledningstilladelser-2. udgave.pdf

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 0.99.pdf (1)

De frie grunddata set fra et forsyningsperspektiv v. 1.0.pdf

2018_VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

DANVA Sikkerhedsanalyse 2019.pdf

Udbudskonference_20.06.2019_program.pdf

2019.07.02 Fundingoversigt.pdf

Grundvandsseminar 30.9-1.10 2019.pdf

Program Grundvandsseminar 2019.pdf

Klimatilpasning-179X110

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Paradigme for foringer høringsudgave marts 2016 TIL UDSENDELSE

Orientering om forbrugerklageloven og standardvedtægten 24.9.2015

Høringsbrev_Økonomiske_rammer_Tilknyttet_virksomhed_12.09.20161

NST-notat_regler_medfinansiering_klima_07.02.2013

Inddrivelse_DANVA-brev til Skatteministeriet_14.02.2017

DANVA_strategi_2016-2020_Hørings-version_Marts_2016

Bilag_2 _Vurdering_erhvervsøkonomiske_konsekvenser_BKG_økonomiske_rammer_for_vandselskaber

DANVA_Vejledning_97_drift_og_vedligehold_regnvandsbassiner_2016

DANVA Bestyrelseskursus_Formand-næstformands_rolle_flyer

2014_Temadag_Medfinansiering_klimaprojekter_27.02.2014

2015_Simple_udbudsmodeller_Kort_ version_2_print

Mikroplast_renseanlæg_2015_rapport_DHI_DANVA

Damvad-rapport_Produktivitet_DANVA_Dansk_Fjernvarme_26102016

Følgebrev ny bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 15.12.

vejledende_notat_om_reglerne_for_spildevandsforsyningsselskabers_medfinansiering_af_kommunale_og_private_projekter_vedr._tag-ogoverfladevand.pdf

NST_FAQ_Afdragsordning_25.02.2015_ny.pdf

Justeret_standardbetalingsvedtægt_kap_3_B_D.pdf

Orientering+om+forbrugerklageloven+og+standardvedtægten+24.9.2015.pdf

Vejledende+notat+om+bekendtgørelse+om+betaling+for+særligt+forurenet+spi....pdf

Vejledningsskrivelse+om+henstand+med+betaling+af+tilslutningsbidrag.pdf

09-08727+Istandsættelse+af+kloakker+i+privat+fællesvej.pdf

12-13019+Forespørgsel+om+vejafvandingsanlæg.pdf

DDV-R+Integrationsmetoden+v1.0+okt+2012.pdf

2017.05.18_Referat_DANVA+generalforsamling.pdf

2016.05.26_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2015.05.28_Referat_Generalforsamling_DANVA.pdf

2013_Referat_Generalforsamling_01.10.2013.pdf

Nr.1_Fysiske_aktiver.pdf

StandardvedtaegtPrivate.pdf

DVF_vejledning_nr.21.pdf

Vejledning+22_Vandspild.pdf

Vandforbrugsrapport030903endeligrapport.pdf

Rapport_nr.50_Store-kloakledninger-m-bilag.pdf

Vejledning nr 55 - TV-inspektion af store ledninger.pdf

Vejledning_nr_63. Definitioner_og_registreringer_paa_kundeomraadet m. bilag.pdf

Rapport_funktionspraksis_net.pdf

Vandstatistik 2005 Bilagsrapport Endelige udgave.pdf

ATEX_vejledning_samlet.pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

TPublikationerRapporterStikrapportStikrapport2007FokuspAflbsstikledninger261107samletpdf.pdf

Eksplosiv_atmosfære_i_kloakker_samlet_rapport.pdf

2015.11.24_kommunikation_i_separeringsprojekter.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf

Bilagsrapport_danva_samlet170316.pdf (1)

2016.04.05_Rapport_Vejledning_om_drift_og_vedligehold_1.1.pdf

En+kogebog+for+analyser+af+klimaændringernes+effekter+på+afløbssystemer.pdf

Energirigtig+og+sikker+vandforsyning+Del+1+og+Del+2.pdf

Slam+–+Fremtidens+renseanlægs+energiressource.pdf

Videregående+renseteknologier+for+kommunalt+spildevand.pdf

damvad-rapport_produktivitet_danva_dansk_fjernvarme_26102016 (1).pdf

NoDig_Infra_oversigt_InteresseNetværk_23092016.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0 (1).pdf

201606-Datatilsynets+12+spørgsmål-opstart (1).pdf

DI+ITEK+Vejledning+om+persondataforordningen+med+bilag.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016.pdf

Bilag-4-Databehandleraftale-10-3-2017.pdf

VUDP_Ansøgningsvejledning_2017_fase+_1.pdf

VUDP_uddelingsvilkår.pdf

VUDP_Revisionsinstruks_under_300.000.pdf

VUDP_Revisionsinstruks+over+300.000.pdf

damvad_vandsektorens_samfundsbidrag_2016 (3).pdf

Program_Mikroplast_26.09.2017.pdf

IWA_Host_Country_Committee_Kick_off_27._april_2016_HKA_presentation.pdf

Frihandelsaftale+TTIP.pdf

2016+VEDTÆGT+Nationalkomiteen.pdf

Affald+som+ressource+Morten+Carlsbæk_DAKOFA.pdf

VARGA+projektet+Jeanette+Madsen_EnviDan.pdf

God+selskabsledelse+i+praksis+-direktionsperspektiv+John+Hartvig+Mølgaard.pdf

TREFOR_Partnerskab_og_værdiskabende_grundvandsbeskyttelse.pdf

Nye_finansieringsmodeller_Udvikling_af_brancheløsninger_Mads+Bayer.pdf

Værdien+af+Vand+-+En+Live+Performance.pdf

Lovgivning+Forsyningstræf+hos+Danva+2017.pdf

Det+gode+arbejdsmiljø+for+det+kørende+folk.pdf

0.4+HOFOR++Vand+og+sundhed_071116b+PDF.pdf

4.1+Thisted+Vand_DV-konverence+2016_CTH.pdf

4.2+Nye+indvindingstilladelser+har+vi+de+nødvendige+data.pdf

3.4+fra+11+til+et+renseanlæg+centralisering+af+spildevandsrensning.pptx.pdf

8.4+Wagner_et_al_DVK_2016_nitrifikation_sporstoffer.pdf

8.5+blødgøring+frederiksberg+9-11-16.pdf

14.1+Klimatilpasning+af+vandforsyningen.pdf

9.2+Miljøfremmendes+toffer+-+Artur+Mielczarek.pdf

12.1+Skrift31_serviceniveau+for+vand+på+terræn_bpa091116_2.pdf

17.5+Vejbede+som+forsinkelse+eller+nedsivning.pdf

Anne+Kirstine+Bjerring+Workshop+2_Fremtidens+RA.pdf

DANVA+Temadag+om+Fremtidens+renseanlæg+-+ild+og+jord_+Anita+Rye+Ottosen.pdf

2016.06.21+Fremtidens+renseanlæg+-+workshop+6+-+energibalancer-DANVA.pdf

CEL+Intro_Hvad+vandselskaberne+skal+levere.pdf

Forsyningstræf+2016+indlæg+Et+anderledes+vandsamarbejde+Kitsie+Lund+AquaDjurs.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf

Bedre+udbud+og+tilbud+–+Ja+tak+ved+orbicon.pdf

Bedre+udbud+og+Tilbud+v+Andreas+HORTEN.pdf (1)

Branchens+og+sektorens+ønsker+til+gensidige+forbedringer+i+forbindelse+med+udbud+DANVA_VELTEK+PP2+TKR.pdf

2_2016_01_26+Drikkevandssensorer+LORA+(1).pdf

Lars_Therkildsens_Nytårstale_12.01.2016.pdf

Referat_Spor+4_Maskiner_styring_og_indkøb.pdf

Referat_spor_5_Fra_energineutral_til_klimaneutral.pdf

_10.11.15_Hans-Martin_Friis_Møller_Verdens_bedste_regulering.pdf

Udforddringerne+i+vandmiljøet+-+oplæg+til+temamøde+om+vandplaner.pdf

Vandplaner+set+fra+kommunalt+synspunkt+ved+Niels+Philip+Jensen.pdf

Samspil+vandområdeplaner+og+klimatilpasning+-+JPL.pdf

Ejerens+rolle+og+forventninger+til+vandselskabet+-+Erik+Buhl.pdf

Strategiske+overvejelser+og+mål+med+samarbejde+-+Markert+og+Timmermann.pdf

Erfaringer+fra+el-sektoren+-+Jens+Bahne+SE+(1).pdf

Miljøfremmede+stoffer+regler+og+de+nationale+myndigheders1.pdf

Oplæg+Danva+10-3-15_DTI_Fischer+OPDATERET.pdf

Droner+ved+Søren+Rolin+og+Claus+Reimers+Hvelplund.pdf

Opholdstider+i+vandledninger+ved+Charlotte+Hansen.pdf

SMS-tjenesten+ved+Michaela+Block+Eiris.pdf

5_+Albrechtsen_Fremtidens_udfordringer.pdf

Erfaringer+med+branchefinansieret+klagenævn+-+Mathilde+Øelund+Jensen.pdf

6_Klaus_Ising_Hansen_Byggeriets_Kvalitetskontrol.pdf

7_Jens_Steen_Larsen_Vinkel_Kommunikation.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014.pdf

Naturstyrelsen_Diaologmøde_Trappemodel_05032014 (1).pdf

HOFOR_Vandkemiker_Advertisement_138374.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

Bilag_SVANA-400-00054_DANVA_Høringssvar.pdf

LETT_Offentlighedsloven_og_forsyningsselskaber_2014.pdf

consolidated_eur-lex.europa.pdf

Program mikroplast red.pdf

Spørgeramme - survey ift berostillede sager 2017.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf

Studietur om udnyttelse af spildevand i energiafgrøder_30.10.2017.pdf

Program Dansk Vandkonference 2017.pdf (1)

Program mikroplast 14-09-2017.pdf

HORTEN+slides+Persondataret+DANVA+oktober+2016 (1).pdf

Flyer_Brudregistrering+1.0.pdf

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf (1)

3 Flyer_Danvand+2.0.pdf

2 2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning (11 ).pdf

2013.03.19-Navngivning i TV inspektion Vejledning.pdf

Fordele-ved-fjernaflsning-dk.pdf

DANVA - Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

DANVA rapport Vandselskabers bidrag til lokal udvikling.pdf

Dansk Vandkonference 2017 program opdateret 1 nov.pdf

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsens svar 09.10.2017.pdf

2016-04-21_DANVA_strategi_2016-2020.pdf

Bilag 2 DANVA kommentarer samlet.pdf

Birthe+Boisen+Workshop+persondata+den+14.+november+2016+hos+DANVA+powerpoint.pdf

2.++oplæg+Finn+Asmussen+HOFOR_DANVA_14-11-2016_02.pdf

Behandling+af+persondata+i+virksomhed.pdf

2016.04.20_Artikel_Persondatalovgivning+kort+intr.pdf

2015-Håndtering+af+personfølsomme+oplysninger+3.0.pdf

Eksempel fra KOMBIT - Udkast til krav om compliance med persondatalovgiv....pdf

Julebrev 2017.pdf

2017 VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

Konference Vejafvanding 03.05.2018.pdf

Konference - uvedkommende vand 12.04.2018.pdf

Helhedsorienteret+beredsskabsplanlægning.pdf

Akutte+drikkevandsforureninger+-+en+praktisk+guide.pdf

Kildesporing.pdf

Forbrugerinformation+om+drikkevand.pdf

Test+af+mikrobiologiske+hurtigmetoder.pdf

UV-anlæg+til+akutte+beredskabssituationer_web.pdf

Mikrobiel+forurening+og+kloring+i+vandforsyninger+2008.pdf

Seminar 23.02.2018_Cirkulære vandsystem i landbrugsområder.pdf

Konference_3.maj_2018_Vandafledning.pdf

Forretningsorden_for_generalforsamlinger_2016 (2).pdf

Program Konference Vand på og under fremtidens veje.pdf

Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf (1)

NY Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

Program Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf

2018.05.24_Referat_DANVA_Generalforsamling.pdf

Arbejdt med årsregnskabet.pdf

Notat_Periodevise driftsomkostninger.pdf

201805106-DANVA-ekstraordinær afskrivning-medlemmerinf mm-final.pdf

Program - Økonomisk regulering - Bliv opdateret.pdf

Økonomisk regulering - Grundlæggende kursus - 2 dags kursus.pdf

Konference_30.10.2018_Verdensmålene_flyer.pdf

DANVA_Regnvandsbassiner_designguide_2018_FINAL.pdf

danva_regnvandsbassiner_designguide_2018_final.pdf (1)

vejledning-i-indberetning-til-benchmarking.pdf

Program Grundvandsseminar - grundvandsbeskyttelse den 28-29 august 2018.pdf (1)

Dansk Vand Konference 2018 Program.pdf

Regionalmøder september 2018 public.pdf

20181010-Medlemsnyhed om afkøbstilbud-final.pdf

20160216-EY_kortlægning_kommunale_garantiprovisioner_for_låntagning.pdf

DANVA-brev_til_MIM_Afregning_23.10.2013.pdf

Dansk Vand Konference 2018 Program opdateret.pdf

51-18[1].pdf

EFK minister i Aquaglobe.pdf

VUPD Projekter 2017.pdf

20181130_Bilag_restancer_SAU.pdf

2018.11.30_Brev_SAU_Restancer forsyninger.pdf

Tillægsaftale til Pesticidstrategien.pdf

Afslag fra Datatilsynet.pdf

193301Program.pdf

Program.pdf

DANVA og Danske Vandværker Vejledning om konsekvenserne af skattesagerne.pdf

2019.02.27_Høringssvar_Ekspertpanelets anbefalinger.pdf

2018.02.27_Høringssvar_ekspertpanelets anbefalinger.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 1 marts.pdf

GEUS-notat_DMS_og_triazol.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 11 marts.pdf

Forsyningstræf 2019 Roskilde program.pdf

Bilagsrapport_Drift_vedligehold_Regnvandsbassiner_FINAL.pdf

HOFOR Verdens Vanddag 2019.pdf

Program 1. oktober 2019.pdf

danva_vandforum-program-24-april-2019 opt 20 marts.pdf

Program 01-10-2019.pdf

VUPD Projekter 2017-redigeret.pdf

Vandforum 2019 program.pdf

Procedure for vurdering af korrosionshastighed af betonoverflader_Vejledning.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver.pdf

23 anbefalinger til bedre styring af aktiver_final.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen vedr. krav om obligatorisk kontrol for chlorothalonil-amidsulfonsyre 23. april 2019.pdf

AP2 Teknisk Rapport_VUDP_Emissions- og energioptimering.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf

LAR Slutrapport_VUDP_ID_nr_82.2016.pdf (1)

LAR_Forskningsbaseret anvisning_UnderrapportVUDP_ID_nr_82.2016 teknisk rapport.pdf

2019 - VUDP uddelingsvilkår 171003.pdf

2019 - 1905 VUDP Revisionsinstruks over 300t.pdf

vudp_revisionsinstruks_under_300000.pdf

2017 VUPD Projekter_folder_Weboptimeret.pdf

27.02.2019_Notat om overtagelse af arealer til regnvandshåndtering.pdf

Brev fra Miljøstyrelsen om ny vurdering af sundhedsmæssig risiko fra perfluoroctansulfonat og perfluoroctansyre 17. juni 2019.pdf

Underskrevet referat generalforsamling 2019.pdf

2019-Referat-DANVA_generalforsamling_underskrevet.pdf

Horizon 2020_research_and_innovation_SC5_projects_2014-2018.pdf

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift