268 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Introduktion til vandforsyning Modul 1 - 2020 - LUKKET FOR TILMELDING

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet