306 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Lovligt med fast bidrag per boligenhed selvom der ikke er måler på den enkelte boligenhed

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet