267 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder
Klimatilpasning-179X110

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Klimatilpasning-179X110

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. – jeres j. nr. NST- 4400-00021

Vandkande_glas_617px

DANVAs foretræde for Folketingets miljøudvalg om ny vandforsyningslov

Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forlængelse af gyldigheden af VA-godkendelser.

COLOURBOX1258724 vand.jpg

Normalregulativer for kommunale henholdsvis private vandforsyninger

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Høring over udkast til bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand

Kan vandforsyningen opkræve mere i anlægsbidrag end det der fremgår af takstbladet?

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Vandværker kan ikke kræve betaling for udlevering af målerdata for ejendomme i ikke-kloakerede områder

Klimatilpasning-179X110

Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Betaling for måleraflæsninger til beregning af spildevandsafgifter for ejendomme ikke tilsluttet kloaknettet

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

Grundvand-617X411

Flere drikkevandsboringer vil blive taget ud af drift

Lovgivning-617X411

Alvorlige fejl i ny kvalitets-, miljø- og energibenchmarking

Klimatilpasning-179X110

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Pige_drikker_vand_617px

Hvor længe vil vi acceptere overskridelser af vandkvalitetskrav?

Planlægning-spildevand-617X411

Vandselskaber skal ikke finansiere socialpolitik

Klima-617X411

Få besøg af Miljøministeriets rejsehold for klimatilpasning

Grundvand-617X411

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold i fuld sving

Klimatilpasning-179X110

Forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven

Oversvømmet_hus_Fredensborg_617px

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

EU_Parlamentet_Bruxelles_617px

Vand og spildevand forventes undtaget af EU's nye koncessionsdirektiv

Penge_Vækst-plante_617px

Effektiviseringer i vækstpakke afhænger af ny vandsektorlov

Klima-Oversvømmelseskort-617X411

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Penge_sedler_mønter_617px

Nul brandskat og mindre bureaukrati giver billigere vand

Vandboring_mark_617px

Det største tilbageslag mod grundvandsbeskyttelsen i tyve år

Lovgivning-617X411

Bekendtgørelser til ny vandsektorlov er sendt i høring

Carl-Emil _Larsen_2016_pressefoto_617px

Medfinansieringsordning kan sinke indsats mod oversvømmelser

2017_Folkemøde_Carl-Emil_og_Lars_Chr.Lilleholt_m.fl

DANVA på Folkemøde med minister og bonderøv

Børn og dyrs beskyttelse ved lukning for vandet