Reglerne om inddrivelse, fortrinsret og lukkemuligheder er undergået forandringer på grund af dels Vandreformen (lov nr. 469/2009)) dels Inddrivelsesreformen (lov nr. 1333/2008).

DANVA medlemmer har løbende fået informationer om mulighederne for at inddrive restancer. Indtil videre har det været muligt at finde følgende på DANVAs medlemsnet:

  • DANVA statusnotat fra december 2009
  • Artikel af Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø.
  • SKATs udmelding om det juridiske grundlag for inddrivelsen
  •  By- og Landskabsstyrelsens notat af 25.03.2010: Lukkemuligheden for de kommunale vandforsyningsselskaber 

SKAT

SKAT informerede via deres hjemmeside 16.02.2010 om de praktiske forhold ved overdragelse af fordringen fra vandselskabet til SKAT.

Såfremt at vandselskaberne oplever, at SKAT har problemer med at håndtere den praktiske side af inddrivelsesopgaverne eller i øvrigt har bemærkninger, modtager DANVA ved Susanne Vangsgård (sv@danva.dk) gerne sådanne bemærkninger.

SKAT har endvidere 21.05.2010 informeret DANVA om følgende tvivlsemne:

”Der har været og er fortsat tvivl om, i hvilket omfang fortrinspanteretten for kommunale vand- og spildevandsafgifter består efter ikrafttrædelse af lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love. Tvivlen består i relation til fortrinsretten for krav stiftet og forfaldne før 1. januar 2010 og i relation til krav stiftet, men ikke forfaldne, før 1. januar 2010. Tvivlen skyldes, at loven på dette område er uklar. SKATs holdning er dog, at fortrinsretten i begge tilfælde fortsat består. Fogedretten ved Retten i Odense har imidlertid ved kendelse af 6. april 2010 slået fast, at fortrinsretten helt generelt er bortfaldet med virkning fra 1. januar 2010. SKAT har dog valgt at kære kendelsen til Østre Landsret. Den endelige afklaring af spørgsmålet afventes derfor stadig”.