Energistyrelsen har den 12. juni 2024 sendt Lov om styrket beredskab i energisektoren i høring. Denne lov har til formål at implementere EU's NIS 2- og CER-direktiver samt introducere supplerende krav til virksomheders beredskab. Lovforslaget fokuserer på fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre en høj robusthed i energisektoren.

Dansk Vand og Spildevandsforening, DANVA, takker for muligheden for at bidrage i høringsfasen og invitationen til interessentmødet 18.06.2024. Vand og spildevand er i nærværende sammenhæng ikke defineret som tilhørende energisektoren og er dermed ikke direkte berørt af den foreslåede lovgivning. De facto vil adskillige af vores medlemmer, der er multi-forsyninger dog blive berørt.

Vi vil derfor gerne fremføre følgende budskaber:

  • Det uhensigtsmæssige, fragmenterede sektoransvar inden for forsyningsbranchen bør snarest muligt afklares /genovervejes.
  • Folketinget bør vedgå, at implementeringen af beredskabsdirektiverne er et pionerarbejde, som fordrer, at der sker en evaluering af reguleringen inden for en kort tidshorisont (2-3 år).
  • Obligatorisk, lokal beredskabskoordinering mellem beredskabsmyndigheden og repræsentanter for de kritiske/vigtige enheder inden for de forskellige forsyningsbrancher er et vigtigt element i at sikre et robust lokalsamfund – og dermed virkeliggørelse af de overordnede formål med de to beredskabsdirektiver.

Uddybning

Uhensigtsmæssig fragmenteret sektoransvar

Der er gensidig afhængighed mellem forsyningsarterne: Alle de øvrige forsyningsarter har et afhængighedsforhold til El. Vand skal bruges til køling, som varmeselskaberne har ansvaret for, og endvidere forventes omfattende levering af bl.a. spildevand til PtX-produktionsselskaber, der producerer brint.

De faktiske rammevilkår er sammenlignelige, hvilket SektorCert er et eksempel på. Her er der et tæt samarbejde mellem sektorerne, som er afgørende for at sikre it-sikkerhed for kritisk infrastruktur i Danmark.

De danske forsyningsarter har desværre ikke samme sektormyndighed, når det gælder   beredskab. Dette afspejler efter vores vurdering ikke virkelighedens behov, idet der er multi-forsyninger, som inkluderer flere forskellige forsyningsarter, som er omfattet af dels NIS2 dels CERD.

Det betyder, at der er koncerner, der har flere forskellige forsyningsarter, og som reelt vil blive omfattet af forskellige reguleringer udformet af flere ministerier, som tilmed forventes at have forskellige tilgange til implementeringen (overimplementering contra minimumsimplementering).

Det er afgørende, at der i tilblivelse af lovgivningen, sker en prioritering af koordineringen mellem de relevante ministerier, og at der dermed sikres sammenlignelighed i f.eks. termer, krav, tilsyn og håndhævelse. Det bør være et klart mål, at multiforsyningerne ikke oplever uhensigtsmæssig administration eller ekstra omkostninger pga. det fragmenterede sektoransvar. Der er risiko for ekstra omkostninger, som forsyningerne ikke kan få dækket pga. den økonomiske regulering af vand- og spildevandssektoren.  Et eksempel kunne være, hvis en multiforsyning vælger at lade hele koncernen følge den mere ambitiøse regulering for energisektoren.

Evaluering indenfor kort tidshorisont

Implementering af de to beredskabsdirektiver er et pionerarbejde, som fordrer, at der er vilje til at sikre evaluering af reguleringen inden for rimelig kort tid på 2-3 år. Der kan givetvis ske en optimering af organisering mm., og dette vil være synligt og mærkbart i praktikken ret hurtigt. Nogle optimeringstiltag vil kunne ske via ændring af bekendtgørelser, men der vil også være emner, som er lovbaseret og derfor kræver Folketingets involvering.

Lokal beredskabskoordinering øger sikkerheden og samfundets robusthed

DANVA vil kraftigt opfordre til at benytte implementeringen af de to beredskabsdirektiver til at fremme lokal beredskabskoordinering, hvor omdrejningspunktet er den lokale kompetente beredskabsmyndighed/kommunalbestyrelsen og repræsentanter for de udpegede kritiske enheder/vigtige enheder.

Beredskabsmyndigheden har en kommunal beredskabsplan, der har talrige snitflader til forsyningernes beredskabsplaner og ansvarsområder. En drøftelse af snitflader, forventninger og muligheder er essentiel såfremt, at beredskabet skal kunne fungere. Dertil kommer, at der vil være mulighed for, at der mellem de sikkerhedsgodkendte deltagere sker en udveksling af erfaringer og identifikation af områder, hvor forsyningerne måske kan være hinanden behjælpelige.

Da alle sektorer og myndigheder er presset opgavemæssige, er det nødvendigt med et obligatorisk krav om koordinering hvis tiltaget skal kunne fungere og bidrage til lokal robusthed.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA