96 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Publikationer
Nyheder

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf