118 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for spildevandskloakeret erhvervsejendom der omdannes til boligformål

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Ny bekendtgørelse om differentieret vandafledningsbidrag

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Udkast til ny bekendtgørelse om spildevandsafledningsbidrag (trappemodel) - jeres j.nr. NST-44000-00021

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Lejeindtægter fra arealer til grundvandsbeskyttelse at betragte som hovedaktivitet

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

Momsmæssig behandling hos kommunen af vandselskabets finansiering af klimatiltag

Spildevandsforsyningens pligt til at undersøge private grunde

DANVA forslag til ændringer af betalingsloven_maj 2019.pdf