DANVA udsender hermed de årlige beregninger af indekstal til regulering af tilslutningsbidraget og fast bidrag. For drikkevandsselskabernes vedkommende er stigningen opgjort til 9,77 pct. i forhold til sidste år. For spildevandsselskaberne er det blevet til en stigning på 4,97 pct.

Der angives indekstal til brug for både drikkevands- og spildevands-selskaber.

Drikkevandsselskaber

DANVA anbefaler, at vandforsyninger anvender samme pris- og produktionsudviklings-indeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, som udarbejdes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Fordelen herved er, at indekstallet baseres udelukkende på tal fra Danmarks Statistik, og at der kun er et indekstal, der skal anvendes på både hovedanlæg og forsynings- og stikledninger samt at indekstallet kan udarbejdes tidligere på året.

I bekendtgørelsen for Økonomiske Rammer §10, stk.1 fremgår det at prisudviklingen skal udregnes ved en vægtning af nedenstående 4 indeks:

 • Omkostningsindeks for anlæg (BYG 61, undergruppen ”Jordarbejde mv.”) vægtes 35 pct.
 • Omkostningsindeks for anlæg (BYG 61, undergruppen ”Asfaltarbejde”) vægtes 15 pct.
 • Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 42) vægtes 30 pct.
 • Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 1115, undergrupper ”Væskepumper også med målere; væskeelevatorer” og ”Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, kar o.l. samt ”84 Maskiner, apparater og dele dertil, i alt” vægtes 20 pct.

Bemærk at fra og med 2022 er varegrupperne i PRIS1115 ”Væskepumper også med målere; væskeelevatorer” og ”Haner, ventiler og lignende tilbehør til rørledninger, kedler, kar o.l.” diskretioneret af Danmarks Statistik. Derfor skal I fra og med 2022 anvende indekset ”84 Maskiner og apparater og dele dertil, i alt.” Hvis diskretioneringen ophæves, vil de to indeks blive anvendt i prisudviklingen igen.

Pris- omkostningsindeks samt deres vægt og årlig prisudvikling i opgørelsen:

Undergrupper, prisudvikling, pct. Vægt ultimo 2021 ultimo 2022
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 pct.) 35 pct. 3,89 10,02
BYG 61: Asfaltarbejde (15 pct.) 15 pct.  11,39 9,13
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.) 30 pct.  6,72 10,46

PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper

20 pct. 

6,66

8,77

 • Væskepumper også med målere, væskeelevatorer
 

(7,76)

 

 • Haner, ventiler og lign. tilbehør til rørledninger, kedler, kar mv.
 

(5,58)

 

 • 84 Maskine og apparater og dele dertil, i alt
 

 

(8,77)

Årlig prisudvikling, vægtet pct.    6,42 9,77

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2023: Pris- og produktivitetsudvikling

I beregningen til brug for 2024 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2021 til ultimo 2022, som er det senest tilgængelige kalenderår ved udarbejdelse af selskabernes økonomiske rammer.
Prisudviklingen fra 2021 til 2022 kan derfor på baggrund af ovenstående opgøres til 9,77 pct. 
Det betyder, at priserne for vandforsyningsanlæggene fra 2023 skal ganges med 1,0977 for at få priserne for 2024.

Se udviklingen og indhold i de enkelte indekstal

Eksempel for vandforsyningsanlæg
Der skelnes i forbindelse med prisregulering af tilslutningsbidrag ikke fremover i ”Hovedanlægsbidrag” og ”Forsynings- og stikledningsbidrag”, da prisreguleringen vil være ens for begge bidrag.

Eksempel på pris:
2023: Tilslutningsbidrag (Hovedanlægsbidrag + Forsynings- og stikledningsbidrag): 25.000,- kr.
2024: Tilslutningsbidrag (25.000 x 1,0977): = 27.442,50 kr.
Vi gør opmærksom på, at hvis indeksreguleringen er indskrevet i forsyningens regulativ, bør man sikre sig, at den ændres til den nye regulering af prisindekset.

Spildevandsselskaber

Indeks for regulering af tilslutningsbidrag og eventuelt fast vandafledningsbidrag til spildevandsforsyninger.

Takstregulering indenfor spildevandsforsyninger er omfattet af betalingsloven:

 • § 2 stk. 9: Tilslutningsbidraget jf. stk. 2 og 3 reguleres årligt efter et af Danmarks Statistiks udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.
 • Standardtilslutningsbidraget jf. betalingsloven er 30.000 kr. eksklusiv moms (1997 tal)
 • § 2 a. stk. 8: Den maksimale grænse på 500 kr. inklusive moms pr. år for den faste del af vandafledningsbidraget, jf. stk. 7, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger (500 kr. i år 2000).

En arbejdsgruppe under DANVA har i 2008 besluttet, at Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder er velegnet til regulering af både tilslutningsbidrag og det faste vandafledningsbidrag.

Link til statistikbanken.dk under ”Priser og Forbrug/omkostningsindeks/Omkostningsindeks for anlæg: jordarbejder - tal for 2. kvartal” (BYG 61).

Både for så vidt angår tilslutningsbidrag og fast bidrag er der dog forskellige praksis i de enkelte selskaber. Nogle vælger at bruge Danmarks Statistisk indekstal for boligbyggeri, hvilket også er lovgivningsmæssigt i orden.

Det er ikke afklaret om det er i overensstemmelse med betalingsloven at benytte prisindeks, som anvendes i forbindelse med selskabernes økonomiske rammer.

For både tilslutningsbidraget og evt. det faste bidrag er det vigtigt at sikre sig, at der ikke er uoverensstemmelser imellem betalingsvedtægten og takstbladet. Hvis der er anført forskellige indeksreguleringer vil det være betalingsvedtægtens der er gældende. 

Fra 2008 og frem til 2015 har Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg/jordarbejder været anvendt (BYG6 – basisår 1995=100)
Denne indeksrække er ”Afsluttet” og erstattet af en ny tilsvarende indeksrække (BYG 61 med basisår 2015 = 100).

Der er anvendt det nye indeks i beregningen nedenfor. Prisudviklingen og resultatet af beregningerne er de samme som forrige indeksrække. Der anvendes dog blot et nyt basisår.

Se udviklingen og indhold i de enkelte indekstal

Tilslutningsbidrag – baseret på jordarbejderindeks jf. betalingsloven
DANVA indekstal 2023 for Spildevandsselskaber (BYG 61):

 • Indekstal - 2. kvartal 2023: 130,91 svarende til en stigning på 4,97 pct. i forhold til 2022
 • Indekstal - 2. kvartal 2022: 124,7
 • Indekstal Basisår - 2. kvartal 1997: 62,62

Eksempel på beregning af reguleret tilslutningsbidrag:

 • 1997, 2. kvartal: anvendes som basis
 • 2022, 2. kvartal: 130,91 anvendes som indekstal for regulering af tilslutningsbidrag i 2024.

Standardtilslutningsbidraget jf. betalingsloven er 30.000 kr. eksklusiv moms (1997 tal).
Regulering af satsen på 30.000 kr.: 30.000*130,91/62,62 = 62.716,38 kr. eksklusiv moms.

Fast vandafledningsbidrag – baseret på jordarbejderindeks jf. betalingsloven
DANVA indekstal 2023 for Spildevandsselskaber (BYG 61):

 • Indekstal - 2. kvartal 2023: 130,91
 • Indekstal - 2. kvartal 2022: 124,71
 • Indekstal Basisår – 2. kvartal 2000: 69,19

Den maksimale tilladte størrelse af vandafledningsbidrag jf. betalingsloven er 500 kr. inklusiv moms (2000 tal).

Eksempel på beregning af reguleret fast bidrag:

 • 2000, 2. kvartal: 69,19 anvendes som basis
 • 2023, 2. kvartal: 130,91 anvendes som indekstal for regulering af fast vandafledningsbidraget i 2024.

Regulering af satsen på 500 kr.: 500*130,91,87/69,19 = 946,02 kr. inklusiv moms.

Fremtidige indekstal vedr. spildevandsforsyning

Fremadrettet kan det være hensigtsmæssigt også i forhold til spildevandsforsyning at anvende samme prisindeks, som anvendes i forbindelse med selskabernes økonomiske rammer og derved benytte samme reguleringsindeks for vandforsyning og spildevandsforsyning.

I det tilfælde kan der være tale om, at der skal ske en ændring af betalingsloven. En ændring som vil kunne indarbejdes i den forestående revision af lov om betalingsregler.

Yderligere information

Kontakt Thomas Sørensen på telefon 8793 3565 eller e-mail ts@danva.dk