Som bekendt har DANVA siden 2009 italesat reguleringen, der angår vandselskabernes mulighed for at få restancer i hus. Bestyrelen og sekretariatet er opmærksomme på, at emnet har stor bevågenhed blandt medlemmerne, hvilket bemærkninger fra salen i forbindelse med foreningens generalforsamling maj 2016 også vidnede om.

DANVA har indenfor de seneste 3 uger været til møde i såvel Skatteministeriet som Energistyrelsen, hvor vi har drøftet behovet for redskabet. Det er vores forventninger, at embedsmænd vender tilbage inden udgangen af juni med en vurdering af, om de vil indstille til lovændringer i det kommende Folketingsår/ efteråret 2016.

Det er vores bedste vurdering, at vandselskaber overfører årlig 67-92 millioner kroner årligt. Dette tal er baseret på 2014 indberetninger til DANVA, og dette angår restancer til spildevandsforsyningsselskaber, da de kommunalt ejede vandforsyningsselskaber bruger restancehindrende tiltag (advisere om lukning af vandforsyning/lukke for forsyningen).

Såfremt at ministerierne vil arbejder videre med emnet denne sommer, forventer vi, at der er behov for at indhente yderligere data hos medlemmerne, da SKAT har meddelt, at det nok så berygtede EFI system er yderst vanskeligt at trække oplysninger ud af, som de kan anvende umiddelbart.

DANVA udbyder kurser i restancer, og på hjemmesiden er der bl.a. noget inspirationsmateriale fra Brønderslev Forsyning (”Håndtering af restancer”) som kan downloades her…

DANVAs forslag

Foreningens aktuelle forslag er i sin korthed, at der indføres en hjemmel i dels Vandforsynings- dels Betalingsloven, der muliggør, at et spildevandsforsyningsselskab kan anmode et vandforsyningsselskab, som det er i koncern med, om at lukke for vandforsyningen, såfremt at en given kunde – selv efter gennemførelse af rykkerprocedurer – har restance til spildevandsforsyningen – og at vandforsynings-selskabet i givet fald har en forpligtigelse til at lukke for forsyningen, såfremt vandforsyningen også har kunderelation til denne kunde.

Dette vil være et redskab, som mange spildevandsforsyningsselskaber – og deres betalende kunder - vil have nytte af. Redskabet, der har tilknytning til opkrævningsfasen, giver endvidere spildevandsforsynings-selskaber samme mulighed som kommunale og forbrugerejede vandforsyningsselskaber, og tilgangen vil ligge i forlængelse af betragtningerne i Vandsektorreformen i 2009.

Der skal endvidere etableres andre redskaber for spildevandsselskaber, der ikke er koncernforbundne med en vandforsyning – eller hvor der ikke er kundesammenfald mellem en koncernforbunden vand- og spildevandsforsyningsselskab. Dette vil kunne gøres i forbindelse med inddrivelsen, hvor reguleringen henfører under Skatteministeriet. Aktuelt drøftes der en mulighed for, at kommunalt ejede forsyninger kan vælge at forestå inddrivelsen via fogedretten – ligesom genindførelse af fortrinsretten for bidragene til de kommunale forsyninger er et emne.

Det skal dog understreges, at ovenstående er alene udtryk for diskussionsemner.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk