Spørgsmål

Hvilke varslingsregler skal vandforsyningsselskaberne iagttage, når vandindvinding ophører?

DANVAs vurdering

Vandforsyningsselskaberne skal orientere de potentielt berørte ejendomsejere inden rimelig tid, således at grundejerne kan foretage de nødvendige forholdsregler i tilfælde af grundvandsstigning. Ved undladelse heraf kan forsyningerne risikerer erstatningsansvar.

Uddybende svar

Der findes ikke lovregler, der regulerer tilfældet.

I forbindelse med ophør eller nedsættelse af vandindvinding kan der opstå problemer med grundvandsstanden, som blandt andet kan forårsage vand i kældre. Tilfældet er ikke omfattet af erstatningsansvarsreglen i vandforsyningslovens (lbk nr. 118 af 22/02/2018) § 23, stk. 1, men vandforsyningsselskaberne er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige culparegel, hvorefter ansvar pålægges den, der er noget at bebrejde.

Dette blev fastslået i Østre Landsrets Kendelse af 15. december 1998 i kære 3. afdeling nr. B-3040-98, hvor en kommune blev erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige culparegel for skade på ejendom ved indstilling af vandindvinding, da de berørte grundejerne ikke var blevet varslet herom. I kendelsen fastslås, at det forhold, at vandindvinding ophører ikke i sig selv er erstatningspådragende, og at forholdet ikke er omfattet af vandforsyningslovens § 23, stk. 1. Endvidere anfører retten, at kommunen kunne og burde sørge for, at de muligt berørte grundejere inden rimelig tid blev gjort bekendt indstilling af vandindvinding, således at disse kunne tage de fornødne forholdsregler i forbindelse med den deraf følgende stigning i grundvandstanden. Da kommunen ikke havde opfyldt denne forpligtelse, fandt retten, at kommunen blev erstatningsansvarlig for det tab, grundejerne måtte have lidt som følge af indstilling af vandindvinding fra vandboringen.

På baggrund heraf bør vandforsyningsselskabet forinden varsle de berørte grundejere ”inden rimelig tid” for at undgå erstatningsansvar. Der kan altså ikke fastsættes en konkret tidshorisont for, hvor lang denne varslingsfrist er. På den anden side skal varslingen dog ske, så grundejerne kan nå at indrette sig, herunder foretage de fornødne forholdsregler i forbindelse med den deraf følgende stigning i grundvandsstanden. 

DANVA anbefaler endvidere, at vandforsyningsselskabet orienterer spildevandsselskabet, der udøver spildevandsforsyningsvirksomhed i området, da der ved stigning i grundvandsstanden er risiko for indsivning i kloaksystemet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.