Spørgsmål

I hvilket omfang kan vandselskaber få adgang til privat grund uden retskendelse? 

DANVAs vurdering

Der er i vandforsyningsloven hjemmel til at vandselskaber, herunder ansatte i vandselskaber efter bemyndigelse fra den relevante myndighed, kan få adgang til privat grund, uden retskendelse, men ved at fremvise legitimation. Hjemmelen i vandforsyningsloven, omfatter alene adgang i forbindelse med undersøgelser og forhold omfattet af loven.

Uddybende svar

Lovgivning: 
Udgangspunktet for færdsel på privatgrund findes i grundlovens § 72, som anfører, at boligen er ukrænkelig. Heri ligger at myndigheder skal have hjemmel i loven for at bevæge sig ind på privat grund. Derudover betyder bestemmelsen, at myndigheden skal sikre sig en retskendelse på forhånd, medmindre loven konkret fritager myndigheden herfra. 

Når myndigheden har hjemmel i loven til at skaffe sig adgang på privat grund, er der tale om et tvangsindgreb. Begrebet omfatter, at myndigheder kan bevæge sig ind på privat grund på bl.a. tilsyns- eller kontrolbesøg uden forudgående retskendelse.  

En sådan hjemmel findes i vandforsyningslovens (LBK nr. 1450 af 05/10/2020) § 64 stk. 1. Efter denne bestemmelse kan bl.a. kommunalbestyrelsen og miljøministeren, eller personer der af disse er bemyndiget til at foretage undersøgelser, samt Sundhedsstyrelsen, få adgang til privat grund uden retskendelse, men mod forevisning af legitimation. Denne beføjelse er ved § 20, nr. 29 i BEK nr. 95 af 28/01/2019 delegeret fra miljøministeren til Miljøstyrelsen.

Med andre ord kan vandselskabernes ansatte, når de har den nødvendige bemyndigelse, foretage de almindelige tilsyn, uden retskendelse, men ved at legitimere sig. 

Vejledninger: 

I branchevejledningen for almene vandforsyninger udarbejdet af DANVA og Danske Vandværker (vejledning nr. 106 af 6. juli 2020), er spørgsmålet om adgang til privat grund uden retskendelse behandlet. Det formodes, at flertallet af vandselskaber har videreført dette punkt i deres lokale regulativ, idet punktet i øvrigt er identisk med den tidligere vejledning fra 2014. 

Det er således anført i kap. 11. pkt. 11.1: 
"Det kommunale tilsyn: kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1. Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse."

Til støtte for betragtningerne, som fremhævet fra Normalregulativet ovenfor, kan der henvises til Naturstyrelsens (nu historiske) vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg (VEJ nr. 9430 af 12/09/2011). Bekendtgørelsen udspringer af Vandforsyningsloven. Af denne vejledning fremgår det:

"I henhold til vandforsyningslovens § 64, stk. 1 har kommunalbestyrelsen, miljøministeren eller personer som af disse myndigheder er bemyndiget til at foretage undersøgelser samt Sundhedsstyrelsen adgang til offentlige og private ejendomme uden retskendelse mod fremvisning af legitimation."

Det fremgår dermed af ovenstående, både i medfør af vandforsyningsloven og de nævnte vejledninger, at der er to krav til vandselskaber, herunder ansatte, der skal have adgang til privat grund. Dels skal de have bemyndigelse, og dernæst skal de kunne legitimere sig selv.

Hvilken rækkevidde har adgangen? 
Af både vejledningen til Normalregulativet og vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg fra 2011, er det nærmere præciseret, hvad der skal forstås ved undersøgelser i medfør af bestemmelsen i § 64 stk. 1. 

Pkt.: 11.2 i vejledning til normalregulativet: 
"For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang."

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg understøtter dette: 

"Det er et krav, at adgangen sker for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til vandforsyningsloven eller i henhold til regler fastsat med hjemmel i loven. Dette gælder således også for beslutninger i henhold til bekendtgørelsen. I henhold til retssikkerhedslovens § 5, stk. 2 skal tilsyn varsles minimum 14 dage i forvejen."

Legitimation: 
Man må stille visse krav til den legitimation, som bruges ved adgang til privat grund. Både billede og personoplysninger bør således fremgå af den legitimation, som grundejeren forevises. Derudover skal det fremgå, hvem der har givet bemyndigelse til, at den pågældende person, kan foretage undersøgelsen på privat grund. Det kan som nævnt være kommunalbestyrelsen eller miljøministeriet, der har givet bemyndigelsen, eller personen kan eventuelt være fra Sundhedsstyrelsen. Da der er tale om et væsentligt indgreb for grundejerne, bør bemyndigelsens hjemmel og rækkevidde fremgå tydeligt. Særligt i de tilfælde, hvor bemyndigelsen ikke fremgår eksplicit af det konkrete regulativ.

Retssikkerhedslovens anvendelsesområde:

Retssikkerhedsloven (LBK nr. 1121 af 12/11/2019) indeholder blandt andet regler for fremgangsmåden ved tvangsindgreb, for eksempel regler om varsling forud for tvangsindgreb samt særlige regler om tvangsindgreb, som foreligger på grund af mistanke om en strafbar lovovertrædelse. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 1, stk. 1, at lovens kap. 2 og 3, finder anvendelse ved tvangsindgreb, som foretages af den offentlige forvaltning.

Ifølge de specielle bemærkninger til retssikkerhedsloven (FT 2003-04: 2896, 11312; A 3041, lovforslag 96), skal udtrykket ’den offentlige forvaltning’, forstås i overensstemmelse med de tilsvarende udtryk i forvaltningslovens § 1, stk. 1, og offentlighedslovens § 1, stk. 1. Omfattet er ifølge bemærkningerne til loven, således alle forvaltningsmyndigheder, herunder såvel statslige som kommunale myndigheder. Udenfor falder organer, der ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, som f.eks. domstolene. Siden disse bemærkninger blev skrevet, har forvaltningsloven og offentlighedsloven ændret sig således, at det nu udtrykkeligt fremgår, at de også finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol.

Det følger af bogen ’Forvaltningsret sagsbehandling’ af Karsten Revsbech m.fl. 7. udgave (2014), s. 20: ”Såfremt en institution er organiseret i aktie- eller andelsselskabsform, er dette et klart indicium for, at den ikke er omfattet af [forvaltnings]loven. Dette gælder også, selvom staten eller kommuner ejer selskabet 100 pct. og uanset arten af den virksomhed, som udøves.”

Det må således konkluderes, at kommunalt ejede vandselskaber – efter udskillelsen af forsyningen i år 2010 - ikke er omfattet af reglerne i retssikkerhedslovens kap. 2 og 3, og dermed ikke skal efterleve de retssikkerhedsgarantier, der følger af disse bestemmelser.

Konklusion: 
Efter ovenstående kan det konkluderes, at adgang i forbindelse med tilsyn og kontrol af forhold omfattet af vandforsyningsloven, kan ske uden retskendelse, når der foreligger bemyndigelse fra myndighederne og vedkommende, der ønsker adgang, kan legitimere sig selv. 

Legitimationen kan ske via et legitimationskort udstedt af det konkrete vandselskab. Hvis bemyndigelsen omtales på legitimationskortet, bør det tydeligt fremgå hvem der har kompetencen til at give den pågældende bemyndigelse, samt hvilken rækkevidde bemyndigelsen har - særligt henset til, at bemyndigelsen udgør en undtagelse fra en grundlovsbaseret beskyttelsesregel. Selvom regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen, bør vandselskaberne, i deres regulativer under pkt. 11, konkretisere, at der er givet en bemyndigelse fra den relevante myndighed.

Retssikkerhedsloven finder ikke anvendelse under tilsynsbesøgene, idet kommunalt ejede vandselskaber ikke kan karakteriseres som en del af den offentlige forvaltning.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.