Spørgsmål

Hvor lang tid er forsyningen forpligtet til at opbevare nedtagne vandmålere, og stilles der krav til opbevaringen?

DANVAs vurdering

Området er ikke lovreguleret. Det er derfor op til den enkelte forsyning af fastlægge, hvordan og i hvilket omfang nedtagne vandmålere skal opbevares. De nærmere omstændigheder for opbevaringen afhænger dog også af, hvordan forsyningen har valgt at leve op til kravene om kontrol med sine vandmålere.  

Uddybende svar

Spørgsmålet er ikke reguleret i målerteknisk direktiv (bek nr. 582 af 28/05/2018) eller omtalt i vejledning til målerteknisk direktiv (vej nr. 9464 af 20/06/2018). Herefter sluttes modsætningsvist, at der ikke påhviler forsyningen nogen forpligtelser i dette henseende. Det er således op til den enkelte forsyning at fastlægge, hvordan og i hvor lang tid opbevaring af nedtagne vandmålere skal ske.

Det er dog også afgørende for opbevaringens tidshorisont, hvordan forsyningen har valgt at leve op til kravene om kontrol med sine vandmålere. 
Med hensyn til turnusudskiftning bør forsyningen opbevare målerene i en periode, eller sikre sig behørig dokumentation for målerstand mv. på anden vis. Selv om der sikres anden dokumentation, bør det dog nok overvejes om en komplet afskæring (ved ikke at vente en korte periode med at bortskaffe måleren) af forbrugerens mulighed for at få efterprøvet måleren nøjagtighed kan få bevismæssig betydning i forbindelse med en eventuel tvist. 
Ved kontrolordninger baseret på stikprøvekontroller er der ikke lagt op til en opbevaring af målerene efter nedtagning. Men igen bør risikoen ved en fuldstændig afskæring nok overvejes.
For nærmere om de forskellige kontrolmåder henvises til DANVA udtalelse om tidshorisonten ved opbevaring af udskiftede vandmålere (det bemærkes, at reglerne er ændret pr. 01/07/2018 ved bek nr. 582, hvorefter målerne nu skal kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år).

DANVA har været i kontakt med Midtfyns Vandforsyning, som har eget vandmålerlaboratorium og er ”guruen” på området. Forsyningen har bekræftet, at der ikke er nogle skrevne regler, der stiller krav til opbevaring af nedtagene vandmålere. Forsyningen informerede endvidere om, at det dog er god håndværksmæssig skik, at nedtagne målere afproppes, således at disse ikke udtørrer i forbindelse med opbevaring.

DANVAs anbefaling

Det er DANVAs opfattelse, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt opbevaring af nedtagne vandmålere er meningsfuld, hvis disse ikke håndteres korrekt, dvs. afproppes, efter nedtagning. For at sikre at afprøvning af nedtagne vandmålere kan ske med størst mulige nøjagtighed fra forsyningens side, anbefaler DANVA, at der sker afpropning af målere efter nedtagning med henblik på undgå udtørring af disse.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.