Spørgsmål

Kan et vandforsyningsselskab give en gruppe forbrugere henstand med betalingen af et beløb, som skal betales for at blive tilsluttet selskabets vandforsyningsnet, i forbindelse med at et eksisterende vandværk nedlægges?

Svar

Det er DANVAs vurdering, at der lovligt kan gives henstand, eventuelt med vilkår om afdragsvis betaling, hvis dette ikke er i strid med vandforsyningsregulativet, og henstanden ydes i vandforsyningsselskabets interesse. Det er en forudsætning, at alle forbrugere i samme situation behandles ens. Der bør indgås en skriftlig henstandsaftale, og det bør overvejes, om der skal kræves sikkerhedsstillelse.

Hvis der gives henstand til forbrugere, som ikke er erhvervsdrivende, og disse skal betale renter og/eller omkostninger for at benytte ordningen, skal kreditaftalelovens regler om oplysningspligt mv. overholdes.

Uddybende svar

Lovgivningen indeholder ikke udtrykkelig regulering af mulighederne for at et vandforsyningsselskab kan yde henstand til selskabets forbrugere. I stedet er det overladt til selskaberne at udarbejde et vandforsyningsregulativ, som indeholder de nærmere regler af betydning for vandforsyningen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 1.

Naturstyrelsens normalregulativ fra 2014, samt DANVA og Danske Vandværkers fælles branchevejledning om regulativ for almene vandforsyninger, udgør inspiration til hvordan regulativerne lovligt kan udformes. Af begge normalregulativers pkt. 14.1.3 fremgår, at vandforsyningen på skyldnerens anmodning kan tillade afdragsvis betaling eller give henstand med betalingen.

Vandselskabet kan i vandforsyningsregulativet have afskåret sig fra at kunne yde henstand. Det kan også - som det er tilfældet i normalregulativerne - være anført, at der kan gives henstand i visse situationer. Hvis vandforsyningsregulativet ikke omtaler muligheden for at give henstand, er det DANVAs vurdering, at der lovligt kan gives henstand med visse betalinger, hvis det er i vandforsyningsselskabets interesse.

Det kan eksempelvis være i vandforsyningsselskabets interesse at give henstand til forbrugere, som er i betalingsvanskeligheder, hvis det øger chancerne for at modtage betalingen. Det kan efter omstændighederne også være i selskabets interesse at tilbyde afdragsvis betaling til forbrugere, som skal betale et beløb for at blive tilsluttet vandforsyningsnettet, såfremt tilbuddet gives som en integreret del af en samlet aftale om at overtage vandforsyningsopgaven fra et mindre vandværk.

Ved vurderingen af, om der skal gives henstand, må det antages, at vandforsyningsselskabet skal overholde det såkaldte ligebehandlingsprincip, som indebærer, at alle forbrugere i samme situation skal behandles ens.

Det er på denne baggrund DANVAs vurdering, at et vandforsyningsselskab lovligt kan indgå indføre en ordning om, at visse grupper af forbrugere i samme situation kan få henstand med visse betalinger, hvis ordningen er i vandforsyningsselskabets interesse. Ordningen kan eventuelt omfatte et vilkår om afdragsvis betaling.

Hvis det beløb, der gives henstand med, er af en vis størrelse, bør der indgås en henstandsaftale, som regulerer de væsentligste vilkår for den ydede henstand. Endvidere bør det overvejes, hvordan vandselskabets risiko kan begrænses ved at kræve sikkerhedsstillelse, f.eks. i form af pant i fast ejendom, virksomhedspant eller en bankgaranti.

Hvis forbrugerne ikke er erhvervsdrivende, og der opkræves renter og/eller omkostninger for benyttelsen af henstandsordningen hos forbrugerne, er ordningen omfattet af kreditaftaleloven. Dette medfører navnlig en forpligtelse til at give en række oplysninger til forbrugerne, inden henstandsaftalen indgås, jf. kreditaftalelovens § 7 a, stk. 1 og 2.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.