Spørgsmål

Skal aftaler om grundvandsbeskyttelse, som vandselskaber indgår offentliggøres, for at beløb der betales i henhold til aftalen, får karakter af ikke påvirkelige omkostninger?

Svar

Ja, offentliggørelse er et krav for at beløb der betales i henhold til en aftale om grundvandsbeskyttelse får karakter af ikke påvirkelig omkostninger.

Uddybende svar

DANVA vil opfordre til, at det i de indgåede aftaler indskrives, at disse offentliggøres på vandselskabets hjemmeside. Dermed vil håndteringen inkl. personoplysninger være kendt for jeres aftalepart og diskussioner, herunder om aftalens/oplysningers fortrolighed, kan imødekommes.

Kravet omkring offentliggørelse af aftaler om grundvandsbeskyttelse (på vandselskabernes hjemmeside) som forudsætning for, at beløb der betales i henhold til aftalerne er ikke påvirkelige omkostninger i den økonomiske regulering, fremgår direkte af bekendtgørelsen om økonomisk regulering § 9 stk. 5, 2. pkt. (bkg. nr 1623 af 27/12/2019). Når en omkostning er en ”ikke påvirkelig omkostning” har det den effekt i reguleringen, at selskabets økonomiske ramme forhøjes og at dette er undtaget fra effektiviseringskrav.

Energistyrelsen forholdt sig specifikt hertil i sit høringsnotat i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen:

”Energistyrelsen vurderer, at det er rimeligt og hensigtsmæssigt, at frivillige aftaler, som vandforsyninger indgår og ønsker at kunne dække 1:1 over taksterne, offentliggøres på forsyningens hjemmeside, for at sikre gennemsigtighed for forsyningens forbrugere. Med reglen sker der ikke en fravigelse af almindelige regler om beskyttelse af data, herunder persondata. Hvis der således er oplysninger i aftalen, som det i almindelighed vil være ulovligt for forsyningen af offentliggøre, skal disse oplysninger fjernes inden offentliggørelsen.”

Aftalerne må formodes almindeligvis kun at indeholde almindelige personoplysninger og ikke særlige/følsomme personoplysninger. Almindelige ikke-følsomme personoplysninger kan dog godt i visse situationer være fortrolige alligevel. Du kan læse mere om personoplysningerne og kravene til disses behandling i vores vejledning ”persondata for vandselskaber”, som du finder her: https://www.danva.dk/publikationer/vejledninger-og-rapporter/vejledning-nr-100-vejledning-om-persondata-for-vandselskaber/.

Ud over kravet om offentliggørelse, er det ifølge § 9, stk. 5, 2. pkt. en betingelse, at beløbet betales i henhold til aftaler, som vandselskabet har indgået i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, eller at kommunalbestyrelsen i øvrigt har vurderet, at det er nødvendigt for beskyttelsen af vandselskabets drikkevandsressourcer. Læs mere om dette her.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.