Spørgsmål

  • Er der fastsat regler om kravene til teknisk måleudstyr, som anvendes til opgørelse af de udpumpede vandmængder, der indgår i beregningen af afgift af ledningsført vand?
  • Kan en vandforsyning selv tilrettelægge vedligeholdelsen af måleudstyret, f.eks. ved at udskifte målerne med passende intervaller, i stedet for årlige tilsyn? 

Svar

Vandafgiftslovens (LBK nr 171 af 25/02/2020) § 12, stk. 2 giver mulighed for, at Told- og skatteforvaltningen kan udstede nærmere regler om "indretningen af teknisk måleudstyr og montering af dette". Der er imidlertid ikke fastsat regler om indretning og vedligeholdelse af målerne, hverken i lovgivningen eller i skatteforvaltningens juridiske vejledning. 

Når der ikke er fastsat regler om indretning og vedligeholdelse af målere til måling af den oppumpede vandmængde, afgør den enkelte vandforsyning selv, hvordan målerne skal vedligeholdes, udskiftes og efterses. Hvis det vurderes, at en relativt hyppig udskiftningsfrekvens for målerne sikrer korrekte målerdata, er der ikke et juridisk krav om et årligt eftersyn af målerne.

Vandforsyningen er ansvarlig for rigtigheden af de anvendte målerdata. Hvis der konstateres fejl i målingerne, eksempelvis i forbindelse med Told- og skatteforvaltningens tilsyn i henhold til vandafgiftslovens § 17, kan dette komme forsyningen bevismæssigt til skade.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.