Spørgsmål

Kan vandselskabet opkræve driftsbidrag pr. boligenhed i en udlejningsejendom, frem for pr. ejendom?

Svar

Ja, hvis det fremgår af regulativ og takstblad, at opkrævning sker på denne måde.

Uddybende svar

Spørgsmålet bliver behandlet i MAD 2020.91. Sagen drejer sig om, at en almen vandforsyning begynder at opkræve driftsbidrag pr. boligenhed frem for pr. ejendom. Det får den konsekvens, at en udlejningsejendom med 20 ungdomsboliger fordelt på to bygninger, fremover må betale det normale driftsbidrag gange 20 frem for blot én gang for hele ejendommen. Den almene boligorganisation, som ejer ejendommen, anlægger sag mod vandforsyningen, med påstand om, at vandforsyningen skal anerkende, at der alene kan opkræves fast driftsbidrag på ejendomsniveau og ikke på enhedsniveau/lejlighedsniveau.

Det fremgår vandforsyningens regulativ, at betegnelsen ”ejendom” angiver mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, og at betegnelsen ”enhed” angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. Derudover fremgår det af vandforsyningens takstblad, at driftsbidraget opkræves ”pr. boligenhed”. Både regulativ og takstblad er godkendt af kommunen, og vandforsyningen har varslet ændring af opkrævningsmetode.

Landsretten udtaler: ”Efter ordlyden og indholdet af regulativet og takstbladene sammenholdt med oplysningerne om boligerne i sagsøgerens udlejningsejendom finder landsretten, at en naturlig sproglig forståelse må føre til, at de omtvistede faste afgifter kan beregnes på grundlag af hver enkelt ungdomsbolig/lejlighed.” For landsretten er det således relevant, at boligerne i udlejningsejendommen har en sådan karakter, at de opfylder definitionen på en ”enhed”, som det fremgår af vandforsyningens regulativ.

Det er yderligere en betingelse, at fastsættelsen af taksterne ud fra antallet af boligenheder er saglig og at der er lagt vægt på objektive kriterier. Landsretten finder ikke, at disse kriterier er tilsidesat i den konkrete sag. Der er ikke i lovgivningen særskilt hjemmel til opkrævning pr. boligenhed, men dette udelukker ikke, at der kan opkræves pr. boligenhed. Landsretten udtaler, at ”Vandforsyningslovgivningens bestemmelser er […] ikke til hinder for en opkrævning med grundlag i antallet af lejligheder i ejendommen”.

DANVA vil generelt anbefale, at vandforsyninger sørger for at varsle væsentlige ændringer i regulativet for forbrugerne. Det fremgår af DANVA og Danske Vandværkers branchevejledning, ”Vejledning nr. 106 Regulativ for almene vandforsyninger”, at der ikke er nogen faste regler om varsling og frister herfor i forbindelse med ændringer af et vandregulativ, men det anbefales, at vandforsyningen – efter kommunalbestyrelsen godkendelse af regulativet - foretager en advisering af forbrugerne med minimums 3 måneders varsel, før det nye regulativ træder i kraft.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.