Spørgsmål

Er vandselskabet forpligtet til at oplyse graveaktør om vandlednings z-værdi, når vandledningen er nedgravet og tinglyst i 1978?

DANVAs vurdering

Ledningsejere er først fra d. 1. juli 2023 pålagt at oplyse om vandledningers z-værdi. Pligten gælder alene fremadrettet og således ikke i spørgers konkrete tilfælde, hvor ledningen er nedgravet og tinglyst i 1978.

Uddybende svar

Det følger af LER-bekendtgørelsens (BEK nr. 639 af 30/05/2018) § 6, nr. 3, at vandselskabet som ledningsejer, skal oplyse om sit interesseområde, og af § 10, at ledningsejeren har pligt til at ajourføre de indberettede oplysninger, når der sker ændringer i de faktiske forhold, eller der konstateres fejl i en indberettet oplysning. Der gælder derimod ikke et krav om, at LER-registret skal ajourføres med oplysninger, som ifølge ny lovgivning kun kræves indberettet fremadrettet, dvs. ved ledninger nedgravet efter lovens ikrafttræden. Fra d. 1. juli 2023, gælder der ifølge den nye LER-bekendtgørelse (BEK nr. 1473 af 17/12/2019) § 29, stk. 4, et krav om, at ledningsejer skal angive de vertikale koordinater for en ledning (såkaldt z-værdi). Er ledningerne nedgravet før dette tidspunkt, følger det af § 29, stk. 5, at ledningsejer kan angive, at de vertikale koordinater er ukendte. Vandselskabet kan således ikke pålægges at oplyse om vandledningens z-værdi, idet vandledningen blev nedlagt i 1978, og kravet om oplysning om z-værdi til LER-registret først gælder fra 1. juli 2023.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.