Spørgsmål

  1. Skal administrationsgebyret opkræves fra husejer eller kommune?
  2. Skal administrationsgebyret fremgå af takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen eller er det nok, at det fremgår af prislisten?
  3. Skal administrationsgebyret fremgå af regulativet eller er det nok, at det fremgår af vandselskabets hjemmeside?

Svar

  1. Administrationsgebyret skal opkræves fra husejer.
  2. Det er formentlig ikke et krav, at gebyret fremgår af takstbladet.
  3. Det er formentlig ikke et krav, at gebyret fremgår af regulativet. Det er nok, at det fremgår af vandselskabets hjemmeside.

Uddybende svar

Ad. 1:

Det følger af vandafgiftslovens (LBK nr. 171 af 25/02/2020) § 14, stk. 1, 3. pkt. at kommunen kan bestemme, at almene forsyningsselskaber kan opkræve vandafgiften på vegne af kommunen. Vandafgiftslovens § 7, stk. 7, bemyndiger ministeren til at ”fastsætte regler om kommunernes kontrol og om, at kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven, kan opkræve et gebyr til dækning af udgifterne ved ordningen”. Dette har givet sig udslag i bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af vandafgift (BEK nr. 530 af 29/05/2016) § 3, hvorefter kommunen eller den, som på vegne af kommunen varetager opgaven med at opkræve vandafgift, kan opkræve et administrationsgebyr, der dog ikke må overstige udgifterne, herunder kontroludgifterne, ved ordningen.

Ved opkrævning af gebyr, gælder der et skærpet hjemmelskrav, dvs. at det skal fremgå forholdsvis klart af lovgivningen, at gebyret kan opkræves. Dette krav er opfyldt med bekendtgørelsens § 3. At vandselskaber kan opkræve gebyret, fremgår ligeledes af § 3. At vandselskaber kan opkræve gebyret fra husejer og ikke skal opkræve det fra kommunen, fremgår ikke eksplicit, men da alternativet er, at kommunen selv opkræver denne afgift hos husejeren og netop har delegeret opgaven til vandselskabet, er det mest oplagt, at gebyret kan opkræves direkte hos husejeren. I kraft af den lovbestemte delegation og bekendtgørelsens § 3, har vandselskabet derfor ret til at opkræve administrationsgebyret fra husejer.

Ad. 2:

Det fremgår af vandforsyningslovens § 53, stk. 1, at en almen vandforsyning fastsætter anlægs- og driftsbidrag en gang årligt og at de årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. I overensstemmelse hermed, fremgår det af pkt. 6.1 i vejledning om fastsættelse af takster for vand (vejl. nr 9214 af 07/03/2017), at kommunalbestyrelsen kun skal godkende anlægs- og driftsbidrag. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et ”gebyr” er et driftsbidrag, må vandforsyningen redegøre for, hvad gebyret dækker. Det er således kun gebyr, der knytter sig til driftsbidraget, der er omfattet af godkendelsespligten. Dette vil ikke være tilfældet for et administrationsgebyr for opkrævning af vandafgift for ejendomme, der ikke er tilsluttet vandselskabet. Gebyret skal derfor ikke godkendes af kommunen. Told- og skatteforvaltningen fører derimod tilsyn med, at administration, opkrævning, kontrol og afregning af afgiften, sker i overensstemmelse med vandafgiftsloven. Dette fremgår af § 5 i bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v. (BEK nr. 530 af 29/05/2016).

Ifølge vejledningens pkt. 6.1, skal takstbladet angive ”anlægsbidrag og driftsbidrag, samt evt. delelementer inden for disse bidragstyper […] samt de gebyrer, renter m.v., som vandforsyningen ifølge regulativet eller lovgivningen kan opkræve.” Som det vil fremgå nedenfor, er det formentlig ikke et krav, at gebyret fremgår af regulativet og derfor er det heller ikke et krav, at det fremgår af takstbladet.

Ad. 3:

Vandselskabet skal fastsætte regler i et regulativ vedrørende retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. Dette følger af vandforsyningslovens (LBK nr. 1450 af 05/10/2020) § 55, stk. 1. Regulativet er det aftalegrundlag der er gældende mellem vandselskabet og dets forbrugere, men som det fremgår, kan også andre bestemmelser af almindelig betydning fremgå af regulativet. Dette kan f.eks. være muligheden for at opkræve administrationsgebyr ved opkrævning af vandafgift på vegne af kommunen.

Det fremgår af pkt. 3 i vejledning om fastsættelse af takster for vand (vejl. nr 9214 af 07/03/2017):

”Vandforsyningens godkendte regulativ indeholder de regler, rettigheder og pligter, der gælder for forholdet mellem vandforsyningen og de tilsluttede ejendomme. Det gælder også vandforsyningens ret til at opkræve betaling og ejendomsejernes (forbrugernes) pligt til at betale drifts- og anlægsbidrag efter de godkendte takster, samt betaling i en række særlige tilfælde.”

Det fremgår af vejledningens pkt. 6.1, at disse ”særlige tilfælde” drejer sig om for eksempel rykkergebyr, inkassogebyr, morarenter m.v. – altså gebyrer der knytter sig til drifts- eller anlægsbidraget, f.eks. fordi der ikke betales rettidigt. Der er derimod formentlig ikke et krav, at det fremgår af vandforsyningens regulativ, at der kan opkræves et administrationsgebyr, idet administrationsgebyret opkræves af ejendomme, der ikke er tilsluttet vandselskabet. Det er tilstrækkeligt, at gebyret fremgår af vandselskabets hjemmeside. Vejledningen fastslår i øvrigt i indledningen, at hvis gebyret skrives ind i regulativet, så skal det ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der henvises i øvrigt til DANVAs branchevejledning for almene vandforsyninger (januar 2020), hvori det i pkt. 1.1.10 fremgår, at bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.