Spørgsmål

Må eller skal vandforsyningen videreformidle viden om manglende betaling fra en kunde til kommunen med henblik på, at børnene eller dyr vil lide overlast ved lukning for vandet?

Svar

For børn er der i visse tilfælde anmeldelsespligt for forsyningerne ved lukning for vandet over for kommunen.

For dyr er der mulighed for anmeldelse til politiet efter dyreværnsloven.

DANVAs vurdering

Børn

På området for beskyttelsen af børn kan der i visse særlige tilfælde opstå en anmeldelsespligt for vandforsyningsselskabet i medfør af servicelovens § 154. Men aktualisering af pligten til at foretage anmeldelse kræver en konkret viden om, at børnene på bopælen lider sundhedsmæssig og udviklingsmæssig overlast i forbindelse med lukning af vandet. Der gælder herudover ikke nogen generel pligt eller ret til at videregive oplysninger til kommunen om, at der på en given adresse bor børn, og at der er lukket for tilførslen af rent vand.

Såfremt der sker videregivelse af oplysninger på baggrund af servicelovens § 154, skal vandforsyningsselskabet overholde de genelle og grundlæggende betingelser der er for håndtering af personoplysninger.

En oplysning om en persons helbredsmæssige forhold, herunder en persons tidligere, nuværende eller fremtidige fysiske eller psykiske tilstand, er som udgangspunkt en følsom personoplysning som er omfattet af persondataforordningen artikel 9.

Forsyningen skal ikke indhente samtykke før videregivelsen, eftersom den sker af hensyn til barnets sociale og helbredsmæssige tarv som er påkrævet i lovgivningen, se hertil persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra b. Forsyningen skal derfor altid videregive oplysningerne til kommunen når den er forpligtet hertil efter serviceloven, uagtet persondataretlige principper.

Forsyningen skal dog sikre sig at persondataregler om måden hvorpå oplysningerne videregives overholdes, herunder at forsyningen ikke videregiver oplysninger der ikke er omfattet af servicelovens § 154, og som derfor som udgangspunkt kræver samtykke.

Dyr

I forhold til beskyttelsen af dyr er der, for vandforsyningsselskabet ligesom alle andre, mulighed for at anmelde mistanke om strafbare forhold og overtrædelse af dyreværnsloven (LBK nr. 1019 af 29/06/2016) til politiet, som herefter overtager forløbet. Der er heller ikke her en generel pligt eller ret til at videregive oplysninger til myndighederne, herunder politiet.

En forsynings registreringer af oplysninger om mulige strafbare forhold med henblik på politianmeldelse, er legale og videregivelse af disse oplysninger i forbindelse med fx anmeldelse vedr. vanrøgt eller mistanke herom, er omfattet af dyreværnsloven.

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?