Spørgsmål

Kan en golfbaneindehaver blive afgiftsfritaget for vandafgift fra egne boringer, når der ikke er ledningsforbindelse fra disse boringer til boligenheden og vandet er uegnet til drikkevand?

Svar

Nej, Skatterådet har i to afgørelser på området afvist, at en golfbaneindehaver kan blive fritaget for at betale vandafgift, selvom vandet stammer fra egen brønd, er uegnet som drikkevand og ikke ledes til boligenheden.

Uddybende svar

Den første afgørelse (AFG nr. 9351 af 26/03/2019) vedrører en momsregistreret forening, som har egen boring, som anvendes til vanding af golfanlægget. Foreningen ønsker at få Skatterådets stillingtagen til, om den fremadrettet kan få vandafgifter godtgjort samt blive fritaget for at betale vandafgift. Det fremgår af sagens omstændigheder, at vandet fra boringen er grundvand af ikke-drikkebar kvalitet og at det udelukkende bliver brugt til vanding af golfbanen. Derudover er der også adgang til vand fra et alment vandværk. Skatterådet afviser såvel godtgørelse, som fritagelse, for at betale vandafgift.

I den anden afgørelse (AFG nr. 9352 af 26/03/2019) er der tale om en foreningsdrevet klub, som har 3 egne lokale grundvandsboringer. Vandet fra to af brøndene gennemgår ikke nogen vandbehandling og anvendes udelukkende til vanding af golfbaner og bliver ledt via et rørsystem fra boringerne til de arealer, som skal vandes. Spørger ønsker at vide, om man kan blive afgiftsfritaget for vandafgift fra disse to boringer. Spørger gør gældende, at der ikke er ledningsforbindelse fra boringerne til boligenheden, og at vandet fra disse boringer er uegnet til drikkevand.

Regelgrundlaget for betaling af vandafgift

Der skal betales afgift af ledningsført vand, som forbruges her i landet, jf. lov om afgift af ledningsført vand (LBK nr. 171 af 25/02/2020) § 1. Afgiften betales af registrerede virksomheder, jf. lovens § 2, stk. 1. Det fremgår dog af lovens § 9, stk. 1 og 2, at momsregistrerede virksomheder, kan få tilbagebetalt afgiften i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående momsafgift af vand. I begge afgørelser, er spørgerne dog momsfritaget efter momslovens (LBK nr. 1021 af 26/09/2019) § 13, stk. 1, nr. 5 vedrørende ”Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning…” og de kan følgelig ikke få tilbagebetalt vandafgift.

I begge afgørelser er golfforeningen pålagt at registrere sig efter lov om afgift af ledningsført vand § 4, stk. 2. Udgangspunktet er derfor, at de er afgiftspligtige for vandet fra egen boring. Det ændrer ikke herpå, at der er adgang til vand fra alment vandværk, se SKM2014. 433. SR. Vandafgiften er heller ikke betinget af, at vandet skal være af en kvalitet, som gør det anvendelig til drikkevand, se SKM2015. 668. SR. Dette skyldes, at afgiften er pålagt selve forbruget af det ledningsførte vand. I en enkelt afgørelse (TfS. 1998.362) fandt det daværende Momsnævn dog, at der ikke var afgiftspligt på oppumpet havvand, da det ikke kunne sidestilles med vand, som indvindes eller leveres fra almene vandforsyninger samt at vandet (bortset fra en temperaturændring) blev ledt uændret tilbage i havet. Skatterådet afviser dog, at denne afgørelse kan anvendes til støtte for at afvise vandafgift i de to sager, idet afgørelsen er meget konkret begrundet og vedrører havvand.

Endelig nævner Skatterådet en undtagelse til afgiftspligten, som fremgår af afsnit E. A. 7.5.6.2.3 i Den Juridiske Vejledning. Det fremgår heraf, at der ”kun skal betales afgift, hvis der er tale om ledningsført vand. Er der fx tale om egen boring/brønd, der ligger uden for boligenheden, skal der ikke betales afgift, hvis vandet ikke føres ind i boligenheden via en ledning.” Denne undtagelse vedrører dog kun ikke-registrerede virksomheder eller visse privatpersoner, og kan derfor heller ikke begrunde fritagelse for afgiftspligt for golfforeningerne.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.