Spørgsmål

Kan et alment vandforsyningsselskab kræve betaling for aflæsninger der benyttes til afregning af statsafgift, eller er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at videregive disse oplysninger vederlagsfrit?
 

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering, at almene vandforsyningsselskaber skal udlevere oplysninger og aflæsninger vederlagsfrit til de kommunale vandforsyninger.
 

Uddybende svar

Det i kursiv skrevne er citater fra www.retsinformation.dk
Det fremgår direkte af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10, at almene vandforsyninger ”skal efter anmodning fra de kommunale myndigheder … afgive oplysninger …” (DANVAs fremhævning).
 
Spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10 blev indført i spildevandsafgiftsloven med § 31, stk. 1 i ændringslov nr. 1098 fra 1997. Der står i lovbemærkningerne til bestemmelsen:
Ud over ændringen af klagestrukturen foreslås det for spildevandsafgiftslovens vedkommende, at vandværkerne får pligt til at udlevere oplysninger om, hvor stor en mængde vand den enkelte ejendom har betalt vandafgift af. Denne mængde danner sammen med oplysninger om rensemetoden grundlag for kommunens opkrævning af spildevandsafgift uden for kloaknettet. Frem for at indhente oplysninger hos den enkelte ejer foreslås det, at kommunerne kan indhente oplysninger centralt fra vandværkerne. (DANVAs fremhævning)

Konklusion
Det er baggrund af det ovenfor anførte, DANVAs klare opfattelse, at almene vandforsyninger omfattet af spildevandsafgiftslovens § 7, stk. 10 (dvs. almene vandforsyninger, der forsyner uden for kloakopland) efter anmodning fra kommunen skal afgive oplysninger vederlagsfrit til kommunen – det vil med andre ord sige, at de almene vandforsyninger ikke skal have betaling for at afgive disse oplysninger.