Spørgsmål

Har DANVA kendskab til andre vandselskaber der har eller påtænker at udsende påbud om lovliggørelse af vandforsyningen med hjemmel i BEK 525?
Har DANVA kendskab til at andre vandselskaber har omgået BEK 525, og eventuelt hvordan?
Og har DANVA eventuelt en definition på hvad "ejendomsniveau" betyder?

DANVAs vurdering

§ 1 i bekendtgørelse nr. 525 af 14/06/1996 om betaling for vand efter målt forbrug på ejendomsniveau og dennes ejendomsbegreb, lyder som følger:
”Senest d. 1. januar 1999 skal der på alle ejendomme, der er tilsluttet almene vandforsyninger, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3, være installeret vandmålere på ejendomsniveau. Uanset bestemmelsen i ejerlejlighedslovens § 4, stk. 1, anses en ejendom, bestående af flere ejerlejligheder - i relation til bekendtgørelsen - for en ejendom.”
 
Ifølge såvel udstykningsloven som tinglysningsloven er en fast ejendom jord, som kun har et matrikelnummer eller for hvilke det er anført i matriklen, at flere matrikelnumre skal holdes forenede. I forhold til udstykningsloven er grunden til en ejendom, som er opdelt i ejerlejligheder en samlet fast ejendom (jf. Karnovs note 1 til udstykningsloven). Mens grunden i forhold til tinglysningsloven ikke længere betragtes som en fast ejendom (jf. Karnovs note 69 b til tinglysningsloven), hvilket hver ejerlejlighed til gengæld er jf. ejerlejlighedsloven § 4.
 
Ejendomsbegrebet i bekendtgørelsen fra 1996 svarer således til det ejendomsbegreb, som anvendes i udstykningsloven. Hver selvstændigt udmatrikuleret ejendom er herefter en ejendom, som skal have installeret en vandmåler.
 
DANVA har ikke kendskab til andre forsyninger som har sendt påbud om lovliggørelse af vandforsyningen under henvisning til bktg. 525. Ligesom DANVA ikke har kendskab til forsyninger som har omgået bekendtgørelsen. I forbindelse med sidstnævnte skal det for god ordnens skyld gøres opmærksom på bekendtgørelsens § 5 som hjemler bødestraf for vandforsyningens overtrædelse af bekendtgørelsen.