Spørgsmål

Der er sendt et lukkevarsel ud til en kunde, men posten kommer retur med ”ukendt på adressen”. Kan forsyningen afbryde for vandet?

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering, at forsyningen har mulighed til at lukke for vandet i overensstemmelse med vedtægterne, men det anbefales dog, at forsyningen iagttager visse forholdsregler jf. nedenfor.

Uddybende svar

Det skal indledningsvis bemærkes, at lukning af vandtilførslen ved manglende betaling ikke er i strid med vandforsyningslovens § 45 om almene vandforsyningers forsyningspligt inden for vandforsyningsanlæggets naturlige forsyningsområde. Selve lukkeadgangen for kommunalt ejede forsyningers vedkommende fremgår af regulativet.
Forholdet mellem kunden og forsyningen kan betragtes som en køberetligaftale, der indgås ved kundens aftagelse og forbrug (køb) af vand, hvorfor såvel aftalelovens bestemmelser som købelovens (KBL) finder anvendelse, jf. KBL § 1 a, stk. 1, der omfatter alle køb bortset fra køb af fast ejendom.
 
Dette medfører, at en efterfølgende lukning for vandet må betragtes som ophævelse af købeaftalen, hvilket forudsætter at der er sket misligholdelse af aftalen, og at denne er væsentlig. Det fremgår ikke af det foreliggende, hvad årsagen til lukningen er, men manglende betaling er dog altid en hævebegrundende misligholdelse, KBL §§ 28 og 29. Ønsker forsyningen at ophæveaftalen, skal gives meddelelse herom jf. KBL § 32, hvilket vandselskabet ligeledes forgæves har forsøgt.
Selve ophævelsen af en (købe)aftale, har karakter af påbud, hvor hovedreglen i dansk ret er, at dette binder modtageren allerede ved fremkomst, men at afsendelsesrisikoen til gengæld påhviler afsenderen, dvs. vandselskabet. Af KBL § 61 fremgår det imidlertid, at;
Er sådan meddelelse fra køberen, som omhandles i §§ 6, 26, 27, 52 og 54, indleveret til befordring med telegraf eller post, eller, hvor andet forsvarligt befordringsmiddel benyttes, afgivet til befordring dermed, medfører det ikke tab af ret for afsenderen, at meddelelsen forsinkes eller ikke kommer frem. Det samme gælder om de meddelelser fra sælgeren, som omhandles i §§ 31 og 32. 
Stk. 2. Det samme gælder meddelelser fra sælgeren, som omhandles i §§ 31 og 32.
 
Bestemmelsen medfører, at såfremt forsyningen kan dokumentere, dels at der er sket afsendelse, fx i form af kvittering for afsendelse som anbefalet brev, og dels at afsendelse er sket til korrekt adresse, og at der er sket forsvarlig undersøgelse heraf, fx ved forespørgsel i folkeregistret, bærer forsyningen ikke ansvaret for, at meddelelsen ikke kommer kunden i hænde.
Det er derfor DANVAs vurdering, at forsyningen i det konkrete tilfælde kan lukke for vandet i overensstemmelse med vedtægterne, idet ejendomsejeren ikke skal kunne undgå lukning ved ikke at være tilgængelig, eller ved at undlade at kvittere for modtagelse af anbefalede breve, og dermed holde sig i bevidst uvidenhed.

DANVA anbefaler dog, at forsyningen forinden lukning af vandet, har sendt anbefalet brev til ejendomsejeren og har gjort et forsvarligt forsøg på at verificere adressen. Det kan ligeledes anbefales, at der sendes en meddelelse til den eventuelle beboer i ejendommen, der måtte antages at blive påvirket af lukningen, således at denne selv kan følge op jf. lejelovens bestemmelser herom i kap. VII B.
 
Af hensyn til eventuelle børn i den pågældende ejendom vil det kunne anbefales, at forsyningen sender meddelelse omkring lukning af vand til de sociale myndigheder. Dette gælder særligt, hvis der er viden eller begrundet mistanke herom. Tilsvarende gælder for husdyr/kæledyr, hvorved politiet skal informeres.
Anbefalingerne er som udgangspunkt ikke lovkrav, men skal blot bevirke, at forsyningen står bedst muligt i en eventuel tvist med ejendomsejeren/beboeren.
I forhold til ovenstående anbefalinger omkring lukkeprocedure, har DANVA udarbejdet et notat, der kan læses på DANVA’s hjemmeside.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.