Spørgsmål

Kan kommunalbestyrelsen blande sig i hvilke boringer forsyningen bruger, når det leverede vand ellers overholder de opstillede grænseværdier i Tilsynsbekendtgørelsen?
 

DANVAs vurdering

DANVA mener ikke, at kommunen kan anvende VFL § 20 til at forholde sig til produktion af blandingsvand. I givet fald vil det være mere relevant at se på indvindingstilladelsen – dvs. VFL § 20.
 
Der kan opstilles forskellige vilkår i en tilladelse – og disse vilkår skal være i overensstemmelse med formålet med tilladelsen, de forvaltningsretlige principper (proportionalitet, saglighed mm) samt ikke angå et emne, som er reguleret i en retsakt som lov eller bekendtgørelse.
 
Myndigheden kan under givne omstændigheder tilbagekalde anvendelsen af den konkrete boring. Som det mindre i det mere kan de også ændre på vilkårene – såfremt at rammebetingelserne for tilladelsen er ændret væsentlig, eller situationen i øvrigt taler herfor.
 

Uddybende svar

Anvendelse af Vandforsyningslovens (VFL) § 21
Med forbehold for, at der kan være faktuelle omstændigheder, DANVA ikke kender til, kan det undre, at kommunalbestyrelsen i medfør af VFL § 21 meddeler midlertidig tilladelse til produktion af blandingsvand. Ved at læse tilladelsen får man nemlig det indtryk, at produktionen af blandingsvand skyldes problemer med boring DGU nr. 26.3704 – og det er denne boring myndigheden accepterer benyttes sammen med andre boringer.
 
Når der skal leveres vand af drikkevandskvalitet, skal forsyningen ansøge om dels en indvindingstilladelse (VFL § 20) dels en anlægstilladelse (VFL § 21).
 
Formuleringen i § 21 bringer etablering, udbedring og ændring af vandindvindingsanlæg i fokus. Begrebet vandindvindingsanlæg er ikke defineret i VFL – men søgt beskrevet i cirkulære 64/80: boringer, brønde, anlæg til indtag, vandbehandlingsanlæg, anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg herunder rentvandsbeholdere.
 
VFL § 21 har klart fokus på fysiske anlæg. DANVA er ikke bekendt med, at produktion af blandingsvand kræver særlige fysiske anlæg, som der ikke allerede måtte være givet tilladelse til. Det kan derfor undre, at der refereres til § 21.
 
Anvendelse af VFL § 20
Hvis der sker væsentlige ændringer i formålet med vandindvindingen skal forsyningen indbringe spørgsmålet om fortsat indvinding til myndigheden, se VFL § 33.
 
Det er DANVAs opfattelse, at myndigheden kan behandle sådanne sager som den aktuelle via en sagsbehandling med relation til VFL § 20 (indvindingstilladelse), og generelt er det således, at hvis vilkårene i en tilladelse ikke honoreres, så kan tilladelsen trækkes tilbage.
 
I VFL § 34 er det underskrevet at indvindingstilladelser kan ændres eller tilbagetrækkes uden erstatning, hvis der er tale om urigtige oplysninger af væsentlige betydning – eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. Men ud fra forvaltningsmæssige betragtninger vil der næppe ske tilbagetrækning af tilladelsen mm, at vilkårstilsidesættelsen har væsentlige betydning.
 
Det næste spørgsmål er så, om kommunalbestyrelsen ved en indvindingstilladelse efter VFL § 20 kan meddele, at den konkrete boring:
-          Kun må bruges som supplement til andre boringer i kildefeltet
-          Til hver en tid kun må indgå i produktionen med en mængde råvand, der svarer til 10 % af den fra kildepladsen udpumpede vandmængde.
 
Hvilke vilkår, der opstilles er absolut et skøns- og vurderingsspørgsmål. Vilkårene skal være inden for de forvaltningsmæssige rammer (proportionalitet, saglighed mm) – og vilkåret skal ikke angå et emne, som allerede er reguleret ved en retsakt (lov eller bekendtgørelse).
 
De opstillede vilkår kan ses som en måde at regulere indvindingsmængden på – blot ikke i m3, men i procenter ift. kildefeltets produktion. Om det 10 % er for restriktivt er klart et vurderingssvar. En sådan procentsats skal formentlig vurderes dels i forhold til lokalpolitikken (forsyningen og/eller kommunen) ift. brugen af blandingsvandet dels en forsigtighedsbetragtning ift.  at have nok råvand, der kan sikre drikkevand af den rette kvalitet.
 
Efter DANVA’s bedste vurdering vil en myndighed ikke overtræde sine kompetencer efter VFL, Bek. om indvinding og vandforsyning samt de almindelige forvaltningsretlige principper – når den fastsætter et vilkår i indvindingstilladelsen gående på, at boringen kun må bruges sammen med øvrige boringer i kildefeltet – og udpumpningsmængden max. må indgå i produktionen med en mængde råvand, der svarer til 10 % af den fra kildepladsen udpumpede vandmængde.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.