Spørgsmål

Kan et kommunalt ejet spildevandsselskab med kunder i restance anmode en privat vandforsyning om at afbryde forsyningen til disse kunder?
 

DANVAs vurdering

Det korte svar er nej.
 

Uddybende svar

Privat ejede vandforsyninger
Private vandforsyninger har altid kunnet lukket for vandtilførslen, når kunderne ikke har betalte – og der er rykket for betalingen. Dette har fremgået af normalregulativet for disse selskaber i årevis. Men disse selskaber kan kun agere ift. egne kunder.
 
Kommunalt ejede vandforsyninger
Indtil ikrafttrædelsen af Vandsektorloven har de ikke kunnet lukke – blot gøre udlæg i ejendom.
 
Efter Vandsektorloven kan de også lukke for restancer under forudsætning af, at det er angivet i regulativet. DANVA fik By- og Landskabsstyrelsen til at udtale sig om emnet med afsæt i de signaler, der var givet under lovprocessen. 
 
Kommunalt ejede spildevandsforsyninger
Der er ikke nogen hjemmel i betalingsreglerne eller i Vandsektorloven, som tillader lukning for spildevandshåndteringen/spildevandet fra kunderne. Lovbemærkningerne er heller ikke særlig markante på dette felt.
 
DANVA vil nok heller ikke gå efter, at spildevandsforsyningsselskaberne skal kunne lukke for denne service. Men vi har plæderet for – og vil nok fortsætte med at tale for den mulighed, at restancer hos et spildevandsselskab skal kunne medføre lukning for vandforsyningen fra et søsterselskab.
 
Såfremt at forsyningen er ét selskab indeholdende, dels vand dels spildevand i samme juridiske enhed – så skal problemstillingen nok lige vendes en ekstra gang. I givet fald vil kunderne nok få én regning, og betaler kunden ikke, så angår det jo såvel vand som spildevand. Regulativet for vandleveringen vil kunne indrettes således, at der kan lukkes for denne forsyning. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.