Spørgsmål

Er indbetalinger til Vandteknologifonden at anse som 1:1 omkostninger?

DANVAs vurdering

Indbetalinger til Vandteknologifonden anses ikke for 1:1 omkostninger.

Uddybende svar

Den nærmere definition af 1:1 omkostninger fremgår af § 3 stk. 4 i prisloftbekendtgørelsen. I denne opremsning er bidrag til Teknologifonden ikke nævnt – hverken direkte eller indirekte.

Der er ingen tvivl om, at denne bestemmelse vil blive tolket restriktivt, da disse omkostningstyper jo ikke skal ”effektiviseres” – og netop effektiviseringen er et af hovedformål med VSL.
Der er flere udtalelser i lovbemærkningerne til Vandsektorloven, som taler i samme retning

Bemærkninger til § 23 og de almindelige bemærkninger i afsnit 2.7 har nærmeste samme formulering:
Fonden forventes etableret i 2009, mens indbetalingerne først forventes at starte i 2010, hvor prisloftsreguleringen har fået virkning. Indbetalingerne til fonden vil derfor kunne dækkes af effektiviseringsgevinsten (DANVAs fremhævelse).

Sammenhængen understøttes også af, at der skete en udskydelse af prisloftfastsættelse havde det også konsekvens for indbetalingen til fonden. Betragtningen var, at der ikke var noget krav om effektivisering hos forsyningerne – hvorfor det heller ikke kunne forventes at være midler til fondsbidrag.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.