Spørgsmål

Hvor længe skal udskiftede vandmålere opbevares, når der ikke er anført noget i regulativet?

DANVAs vurdering

Det lægges i det følgende til grund, at problemstillingen vedrører de vandmålere, der udskiftes som led i vandselskabets kontrol med sine vandmålere.
Der er ikke i lovgivningen angivet en udtrykkelig regel om, hvor længe vandselskabet skal opbevare nedtagne vandmålere. Afgørende herfor vil også være, hvordan vandselskabet har valgt at leve op til kravene om kontrol med sine vandmålere.
Med hensyn til turnusudskiftning bør forsyningen opbevare målerene i en periode, eller sikre sig behørig dokumentation for målerstand mv. på anden vis. Selv om der sikres anden dokumentation, bør det dog nok overvejes om en komplet afskæring (ved ikke at vente en korte periode med at bortskaffe måleren) af forbrugerens mulighed for at få efterprøvet måleren nøjagtighed kan få bevismæssig betydning ifm. en evt. tvist.
Ved kontrolordninger baseret på stikprøvekontroller er der ikke lagt op til en opbevaring af målerene efter nedtagning. Men igen bør risikoen ved en fuldstændig afskæring nok overvejes.

Uddybende svar

Vandværker er ansvarlige for, at deres målere (i drift) ikke overskrider en vis fejlmargen. I den forbindelse skal de enten foretage periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti senest 6 år efter partiets opsætning eller etablere et kontrolsystem til overvågning af målerens nøjagtighed, jf. § 15 stk. 1 i bekendtgørelse om måletekniks kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (Bek 1034 af 17/10/2006). Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual, jf. § 15 stk. 3. og vandværket er forpligtet til at orientere forbrugere, om der anvendes periodisk udskiftning eller etableres et kontrolsystem (herunder indholdet heraf), jf. § 15 stk.4.

Nærmere om kontrollen:
Bekendtgørelsen foreskriver tre forskellige måde til vandværkets opfyldelse af bekendtgørelsen: 

1. Turnusudskiftning = udskiftning af alle målere efter en periode på 6 år.
2. Turnusudskiftning, suppeleret med stikprøvekontrol af nedtagne målere = man anvender resultatet fra en stikprøve målere nedtaget efter en periode på 6 år til at bestemme levetiden på de nye målere, som opsættes i stedet for de nedtagne (forudsat samme type/fabrikat/størrelse).
3. Statistisk stikprøvekontrol = etablering af kontrolsystem baseret på stikprøver.  

Der er fra centralt hold udgivet en vejledning, med en nærmere beskrivelse af de tre metoders gennemførelse vejl. 9228 af 17/10/2008 om koldt- og varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift. Måleteknisk direktiv (MDIR 02.36-01, udg. 9).


Ad 1:
I turnusudskiftningen nedtages målerene blot, og der er ikke fastsat nogen handling herefter, idet de nedtagne målere ikke bruges til at fastsætte levetiden fremadrettet. Derfor anbefaler vejledningen, at målerne gemmes i en ikke nærmere defineret periode, eller at der anvendes andre metoder til bevissikring. 

”Metoden foreskriver ikke nogen handling efter nedtagning. Men af hensyn til håndtering af eventuelle klager anbefales det, at måleren gemmes i en periode (fx 1 år) eller at måleren fotograferes på en måde, så såvel målernummer som tællerstand tydeligt kan læses ”.

Ad 2 og 3:
Metoderne 2 og 3 baserer sig begge på stikprøver, der sendes til akkrediterede laboratorier. I vejledningen er det anført, at laboratoriet i ethvert enkelt tilfælde bør orientere skriftligt om, hvorvidt måleren overholder nøjagtighedsgrænserne.
Vandværket bør så selvfølgelig opbevare udskrifterne med testresultaterne fra målerlaboratoriet som dokumentation for den udførte stikprøvekontrol.
Såfremt vandværket kan fremvise en sådan dokumentation, kan der stilles spørgsmålstegn ved behovet for at opbevare vandmålerne i lang tid herefter.

I vejledningen anføres da også ift. metode 2, at ”alle målere kasseres”.
Ligesom det i forbindelse med selve proceduren for stikprøvetagningen er anført, at målerne bør ansendes til afprøvning hurtigst muligt efter nedtagning bl.a. or at mindske risikoen for algevækst o. lign. der kan påvirke testresultatet.

Det fremgår af normalregulativet for kommunale vandforsyninger punkt 9.15, at ejeren, ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen, kan forlange at få kontrolleret målerens nøjagtighed.

I en sag fra forbrugerklagenævnet i april 2008 fandt nævnet da også, at det ikke kunne komme vandselskabet bevismæssigt til skade, at måleren ikke længere kunne undersøges ca. 3 måneder efter nedtagning, idet forbrugeren ikke havde reklameret til vandselskabet på trods af viden om et stort registreret forbrug.

Ligeledes pålagde en byret i 2004 forbrugeren bevisbyrden for, at det målte vandforbrug ikke var korrekt, idet vandforsyningen havde opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med måling af vandet (i den pågældende sag blev måleren dog undersøgt, uden at dette kunne forklare det øgede forbrug)

Selv om vandforsyningen således næppe har grund til at opbevare vandmåleren i længere tid, er det derimod anbefalelsesværdigt med en kortere opbevaringstid, således at forbrugeren ikke fuldstændigt afskæres fra at kræve en nedtagen måler efterprøvet.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.