Spørgsmål

Er der hjemmel til, at en vandforsyning kan opkræve et målergebyr, en fast afgift, et administrationsgebyr eller lignende for bi-målere, der er tilknyttet en vandinstallation, og som benyttes som virksomheders dokumentation for vand der ikke tilledes kloaknettet i henhold til spildevandbekendtgørelsen § 2 a.

DANVAs vurdering

Det vurderes som værende i overensstemmelse med gældende regler, at der opkræves et gebyr for bi-målerne i vandforsyningens takstblad.

Uddybende svar

Det fremgår af § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven, at vandforsyninger fastsætter anlægs- og driftsbidrag under overholdelse af prisloftet og at disse bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Den mere konkrete udformning af prisstrukturen er op til vandforsyningerne selv og således ikke fastsat i vandforsyningsloven. I lovbemærkningerne til nævnte § 53, stk. 1 henvises således til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 1986 om Vandværkstakster. Denne vejledning giver retningslinjer om fastsættelse af vandværkstakster men er – som vejledning – jo ikke bindende. Målere omtales s. 14 under afsnit 4.3 om fastsættelse af driftsbidrag for ejendomme med målere:
De fleste vandværker opkræver fra ejendomme med målere ud over m3-afgiften også en fast årlige afgift. Denne afgift, der undertiden betegnes som målerafgift, er ofte beregnet til at dække udgifterne til målere og opkrævning af afgifter og er i så fald af begrænset størrelse i forhold til den afgift, der opkræves som m3-afgift. Der er dog intet i vejen for at fastlægge en større del af driftsbidraget som fast afgift.

Som det fremgår af ovenstående frarådes det ikke i retningslinjerne fra Miljøstyrelsen (nu Naturstyrelsen), at der opkræves målerbidrag.

Det er DANVAs vurdering, at opkrævning af målergebyrer er i overensstemmelse med gældende regler.
Hvis vandforsyningen drift af drive bi-målere med henblik på at skaffe data til beregning af vandafledningsbidrag inden for vandforsyningens forsyningsområde har status som tilknyttet aktivitet, er det dog efter DANVAs vurdering tvivlsomt, om gebyret for denne drift kan fremgå af takstbladet – eller om det skal fremgå andetsteds.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.