Spørgsmål 

En vandledning krydser privat grund med henblik på forsyning af to øvrige matrikler og har lagt på grunden siden 1970 uden tinglysning. Grundejeren ønsker vandledningen fjernet, og vandforsyningsselskabet vil derfor gerne have en afklaring på, om de har vundet hævd på retten til at have vandledningen liggende.

Svar

Ud fra de tingsretlige regler om utinglyste brugsrettigheder og hævdreglerne, tyder det på at vandselskabet berettiget kan fortsætte med, at have vandledningen liggende på matriklen.

Uddybende svar

Betingelserne for hævd udspringer af Danske lov 5-5-1. Der er grundlæggende to forskellige former for hævd. Ejendomshævd og servituthævd. Begge former har et sæt grundbetingelser der skal være opfyldt, før det kan siges at man har vundet hævd. Fælles for begge former for hævd er, at der skal være tale om, at den, der vil vinde hævd, uberettiget og kontinuerligt har rådet over et areal i mindst 20 år. Kravet om uberettiget råden, betyder, at anvendelsen af det pågældende areal ikke må have baggrund i en aftale. Det fremgår af det oplyste, at vandledningen er etableret efter aftale med den tidligere ejer som er nuværende ejers bror og at ejendommen sidenhen er gået i arv til nuværende ejer. Da vandledningens placering støtter sig på en aftale med tidligere ejer kan hævdreglerne således, som udgangspunkt, ikke komme i spil.

Det følger endvidere af tinglysningslovens § 1, at rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen […]. Dermed skulle vandselskabet have iagttaget sin sikringsakt og have foretaget tinglysning på aftaletidspunktet.

Aftalen om vandledningens placering udspringer af aftale med tidligere ejer. Både vandforsyningsselskabet og den nuværende ejer afleder deres ret fra den tidligere ejer, og derfor er der tale om en begrænset utinglyst ret over ejendommen, som er i strid med den tinglyste ret som nuværende har til ejendommen. Spørgsmålet er herefter om den nuværende ejer opfylder betingelserne for at fortrænge den aftale, der er lavet mellem vandforsyningsselskabet og tidligere ejer.

Det følger af tinglysningslovens § 1 stk. 2 at den der vil fortrænge, en utinglyst ret, selv skal sikre sig ved tinglysning og samtidig være i god tro. Retten til ejendommen er tinglyst, og den nye ejers adkomst til ejendommen er derfor sikret. Vurderingen af god tro skal foretages efter tinglysningslovens § 5. God tro foreskriver efter denne bestemmelse, at den nuværende ejer, der ønsker at fortrænge den utinglyste ret, ikke må være vidende om, at der er nedgravet en vandleding. Ud fra det oplyste antages det, at vedkommende har haft denne viden, siden ejendommen blev erhvervet i 1980,og dermed er betingelsen om god tro ikke til stede, hvorfor den nuværende grundejer ikke kan fortrænge aftalen, der er lavet med tidligere ejer. 

Vandselskabet har således en fortsat utinglyst ret til at have vandledningen liggende, efter aftale med tidligere ejer.

Man kan eventuelt argumentere for det synspunkt at vandforsyningsselskabet overfor den nye ejer, som har ejet ejendommen siden 1980 har vundet hævd.  Det kan man fordi der faktisk er rådet kontinuerligt over ejendommen i mere end 20 år. Der foreligger ingen midlertidig tilladelse eller aftale med den nye ejer, og der har ikke fundet nogen afbrydelse af rådigheden sted. Derudover er en vandledning kategoriseret som en synbar servitut, jf. bl.a. dom afsagt af retten i Skanderborg d. 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000. Såfremt dette er tilfældet vil vandforsyningsselskabet kunne kræve sin ret tinglyst servitutstiftende.  Det kræver jf. tinglysningslovens § 12 stk. 2, at der forligger en erklæring fra grundejeren om at denne anerkender at hævdretten, eller hævdretten fastslås ved dom.

Det er umiddelbart vores opfattelse, at en aftale i mindelighed absolut er værd at søge. Forsyningen kan evt. oplyse borgeren om, at det vurderes, at forsyningen – ud fra såvel tingsretlige som hævdreglerne - har ret til fortsat at have ledningen liggende på matriklen. Da forsyningen har et ønske om at få synliggjort sin ret i tingbogen, overvejer forsyningen følgende tilgange: Mindelig aftale, hævdsdom eller en ekspropriationssag efter VFL § 37.

DANVA anbefaler, at vandselskabet overvejer at opsøge professionel bistand til håndtering af konflikten. Det kan enten ske ved hjælp fra en advokat eller en landinspektør.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.