Spørgsmål

1) Hvad kan forsyningen gøre i de tilfælde, hvor der retmæssigt er lukket for vandet, men forbrugeren efterfølgende bryder plomberingen på stophanen, og 2) hvis debitor selv har af- og remonteret både vand og varme måler efter at der er afbrudt vandforsyning pga. manglende betaling. Er der da i forbindelse med arbejdet overtrådt nogle bestemmelser, som gør en politianmeldelse mulig?

DANVAs vurdering

Forsyningen kan i begge tilfælde foretage en politianmeldelse af forbrugeren.

Uddybende svar

Ad 1)
Straffelovens § 126 omfatter tilfælde, hvor forbrugeren har fjernet plombe for at genoprette afbrudt forsyning med vand, men kun anvendelig ved offentlig foranstaltning anbragte segl/mærker, og er tvivlsomt anvendelig på private værker, og har derfor begrænset rækkevidde efter selskabsdannelsen.
Derimod er bestemmelsen om brugstyveri § 293 formentlig anvendelig. Den har i hvert fald været brugt i forbindelse med tilslutning af husinstallation til fælles antenneanlæg, efter at denne var afbrudt efter manglende betaling. Endelig er der jo straffelovens § 276 om tyveri – men den forudsætter en tilegnelses eller berigelseshensigt.

DANVAs bedste bud er derfor, at I indgiver politianmeldelse i sådanne tilfælde.

Ad 2)
Der er i normalregulativerne for såvel private og kommunale vandforsyninger følgende bestemmelse om snyd med vandmålere:

”Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i
Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med
vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben
eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter
bekendtgørelsens § 27.”

Bekendtgørelsen omfatter målere, der anvendes som grundlag for måling af forbrugt varmt og koldt vand, er som er omfattet af bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau, bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug eller bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme.

Bekendtgørelsen § 16 lyder som følger:

”vandforbrugere jf. § 7, nr. 3, må ikke uretmæssigt foretage indgreb i måleudstyr omfattet af denne bekendtgørelse eller på anden måde påvirke måleudstyrets korrekte funktion”

Vandforbrugere er i § 7 stk. 3 defineret som virksomheder, boligejere eller beboere, der som aftagere af vandet udgør den part, som ikke har rådighed over udstyret.

Strafbestemmelsen for vandforbrugerens overtrædelse af bekendtgørelsens § 16 findes i 27, hvorefter overtrædelse af § 16 straffes med bøde.
Der er således også fortsat hjemmel til at pålægge bøder, hvilket er en forudsætning for sådanne jf. straffelovens § 1. Men der er ikke tale om en hjemmel til privat påtale. Derfor er den påtaleberettigede politiet jf. retsplejelovens § 719, og vandforsyningen kan indgive anmeldelse om det strafbare forhold jf. retsplejeloven § 742 stk. 1 - hvorefter politiet altså overtager sagen.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.