Spørgsmål

Hvordan gribes det an, når der er konstateret fejlvisning på mere end +/- 5 % på en måler, og der skal der ske en økonomisk afregning?
  

DANVAs vurdering

Efter Normalregulativet fra Miljøministeriet, er det vandforsyningen der bærer udgifterne til prøvevisning, når der er konstateret fejlvisning. Beløbet fastsættes skønsmæssigt efter forhandlinger mellem ejeren og vandforsyningen.
  

Uddybende svar

Det fremgår af Normalregulativets pkt. 9, at;
-        Omkostninger til prøvevisningen afholdes af vandforsyningen i sådanne tilfælde
 
-        Der skal ske forhandlinger mellem ejeren og vandforsyningen mhp. at fastsætte en skønsmæssig nedsættelse for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted
 
Dvs. at teknikere skal involveres mhp. at sikre et kvalificeret skøn. Bestemmelsen giver jo forsyningen ”lang snor” i og med, at der er tale om skøn og forhandlinger – forsyningen skal naturligvis sikre, at det er med afsæt i sagligt udvalgte data og sammenligninger, at skønnet sker.
 
DANVA har typisk anbefalet, at forsyningerne tilbagebetaler ned til en fejlvisning på 0 %, da den ideelle situation jo er, at der ikke forekommer nogen fejlvisning.
 
Der er ingen hjemmel, der fastslår rekurs/klageadgang til administrative enheder (kommunalbestyrelsen/miljøministeriet/klagenævn). Juridiske uoverensstemmelser i henhold til regulativ kan således i princippet udelukkende håndteres i domstolssystemet.
 
Et evt. tilbagebetalingskrav fra kunden forældes ligesom andre krav efter de almindelige forældelsesregler:
 
Med virkning den 1. januar 2008 trådte en ny forældelseslov i kraft (lbkg. 522 af 06/06/2007). Forældelsesfristen er i den nye lov som udgangspunkt 3 år og med en seneste frist på 10. Ved bedømmelse af, om forældelse af indtrådt efter 1. januar 2011 anvendes kun denne nye lovs regler. Forældelse indtræder d. 1. januar 2011 medmindre anvendelse af lovens regler fører til et senere forældelsestidspunkt.  

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.