Spørgsmål

Kan vand der, er anvendt til brandslukning udeholdes ved opgørelsen af den afgiftspligtige vandmængde?

DANVAs vurdering

Det er DANVAs vurdering, at efter pkt. 4.2.1 i det konkrete vandforsynings regulativ, kan vand anvendt ved brandslukning udeholdes ved opgørelsen af den afgiftspligtige vandmængde.

Bemærk dog formuleringen i vandafgiftslovens § 7 stk. 1, hvorefter vandafgiften, der skal betales af forsyningen til SKAT, opgøres efter hvad der er blevet faktureret, medmindre opgørelsen er større end 10 % af den vandmængde, som vandforsyningen samlet har udpumpet i løbet af det pågældende år se stk 2.

Uddybende svar

Ifølge vandforsyningslovens (lov nr. 1199 af 30/9/2013) § 55 stk. 1 skal der udarbejdes et regulativ, der fastsætter rammerne for forholdet mellem forbrugeren og vandforsyningen.

I den konkrete vandforsynings regulativ er der i pkt. 4.2.1 angivet at:

" Alle kunder betaler for forbrug af vand i overensstemmelse med prislisten. Der betales ikke for vand anvendt til brandslukningsformål mv. under indsats og afprøvninger af brandhaner."

Konkret betyder ovenstående, at forbrugeren hos det aktuelle vandforsyningsselskab ikke skal betale vandbidrag for vand, der er brugt til brandslukning.

For vandforsyningsselskaber gælder at den afgiftspligtige mængde vand i en afgiftsperiode, er de leverancer som der udstedes fakturaer for, se § 7 i vandafgiftsloven (Lov nr. 962 af 27/6/2013). Da der efter pkt. 4.2.1 ikke opkræves betaling for vand anvendt til brandslukning, betales der ikke afgift for det.

Fordi hovedreglen efter § 1 i Vandafgiftsloven er, at der skal betales afgift af den udpumpede mængde vand, der bliver aflæst på udpumpningsmåleren, er der begrænsninger for omfanget af afgifter, der kan undgås ved ikke at udsende fakturer til forbrugerne.  Vandforsyningsselskabet skal altid betale afgifter af mindst 90 % af den udpumpede mængde vand. Derfor vil betaling af minimumsafgift, kun blive aktuelt, hvis mængden af vand forbrugt ved brand og anden lækage er mindre end end 10 % af vandforsyningsselskabets samlede mængde af udpumpet vand i det pågældende år efter Vandafgiftslovens § 7 stk. 2.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.