Spørgsmål

Har den kommunale myndighed pligt til at sikre lovliggørelse af ulovlige vandinstallationer?

DANVAs vurdering

Efter vandforsyningslovens § 65, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen foranledige, når den bliver opmærksom på et ulovligt forhold, at dette bliver bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning.

DANVA vil anbefale, at vandselskabet og den kommunale myndighed etablerer kontakt med hinanden, med henblik på at drøfte et samarbejde omkring de situationer, hvor der er behov for selvhjælpshandlinger i forhold til ulovlige installationer. DANVA har kendskab til, at der i flere områder er et godt samarbejde mellem forsyning og kommune, netop omkring de situationer, hvor der er ulovlige installationer. Disse ulovlige installationer opdages typisk, når der foretages større udskiftningsrunder af vandmålere. Det vil derfor være fordelagtigt for begge parter, at drøfte ovenstående principielt eller/og forud for eksempelvis udskiftningsrunde af vandmålere.

Uddybende svar

 

Efter Vandforsyningsloven (VFL) § 50, stk. 2 har ejeren af en ejendom pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpet snarest. Dette er også omtalt i punkt 8.1.1 og 8.1.5 i Normalregulativ for almene vandforsyninger (Normalregulativet). +

Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens krav om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningen anmode kommunalbestyrelsen om at give et påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, se VFL § 65, stk. 3 og punkt 8.1.8 i Normalregulativet.
I VFL § 65, stk. 3 er det anført, at når kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på et ulovligt forhold, skal den foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør, medmindre der er tale om forhold af ganske underordnet betydning. Dette gælder såvel ulovlige forhold efter loven, bekendtgørelser og regulativer udfærdiget med hjemmel i loven.

Hvis vandselskabet finder, at kommunalbestyrelsen ikke forvalter efter loven, kan sagen principielt fremsendes til tilsynsrådet med henblik på at få deres vurdering, se kommunestyrelseslovens (lbkg. nr. 186 af 19/02/2014)§ 48, stk. 1.

Hvis et påbud eller forbud ikke er efterkommet inden den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning, se reglerne om selvhjælpshandlinger i VFL § 65, stk. 4 og punkt 8.1.8 i Normalregulativet.
Efter ovenstående regler, VFL og regulativerne, kan det udledes, at selvhjælpshandlingen er en klar myndighedsopgave og ikke en opgave, som forsyningen kan udføre.
Dette er også i overensstemmelse med de almindelige kommunalretlige regler og opfattelsen af myndighedskompetencer. En selvhjælpshandling vil medføre et indgreb i privat ejendom og et sådant alvorligt indgreb kræver tilstedeværelse af myndighedskompetence. I det nærværende skal vi ikke omtale de kommunalretlige regler yderligere – og muligheden for ved eksplicitte regler at fravige hovedprincipper.

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (bkg. nr. 547 af 30/05/2014) vedrører lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (lbkg. nr. 401 af 28/04/2014).
Formålet med denne lov og den tilhørende bekendtgørelse er, at sikre, at installationer på området for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø, se § 1.
Loven og bekendtgørelsen regulerer ikke forholdet mellem kommunalbestyrelsen og forsyningerne. Bekendtgørelsens § 11 og § 13, der indgår i kap. 5, vedrører således autoriserede og godkendte virksomheders forpligtelser overfor andre aktører. Bestemmelserne ( § 11 og 13) hjemler følgelig ikke en bemyndigelse til vandforsyningerne, hvorefter de kan sikre at vandinstallationer lovliggøres. Endvidere fritager bestemmelserne heller ikke kommunalbestyrelsen for deres tilsynspligt, som de er blevet pålagt i VFL.

Konkret betyder det, at hvis en forsyning får viden om en ulovlig installation via en vvs-virksomhed, så har forsyningen mulighed for at agere efter de tildelte kompetencer ifølge regulativet (pålægge udbedring). Men et skridt som lovliggørelse på privatgrund er omfattet af kommunalbestyrelsens myndighedskompetence.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.