Spørgsmål

Er lejeindtægter fra arealer erhvervet af hensyn til grundvandsbeskyttelse at betragte som hoved- eller tilknyttet aktivitet?


DANVAs vurdering

DANVAs bedste bud er, at lejeindtægter fra arealer – som er erhvervet lovligt efter Vandsektorloven (VSL) § 52a – kan anses som indtægter på hovedaktiviteten. Definitionen af hovedaktivitet, håndteringen af lignende indtægter i TA-reguleringen samt Prisloftreguleringen peger alle i retning af denne konklusion.
  

Uddybende svar

Det er begrænset, hvor klar definitionen i VSL (nr. 469/2009) er i forhold til begreberne hovedaktivitet/hovedvirksomhed og tilknyttet aktivitet/anden virksomhed. Der er dog med hjemmel i VSL § 18 udstedt en TA-bekendtgørelse, nr. 1195/2010, som angår TA alene. Derudover er der en TA-vejledning (nr. 9271 af 06.07.2011 hos Retsinformation).
 
Definition af hovedaktivitet/hovedvirksomhed
Ifølge § 2 stk. 2, nr. 5 defineres vandforsyningsaktivitet som; indvinding, behandling, transport eller levering af drikkevand mod betaling.
 
Vandforsyningsaktivitet sker på grundlag af gældende ret – herunder VFL § 52a og § 52b.
 
I lovbemærkningerne til VSL § 18 stk. 3 kan man læse:
Det fremgår af vandforsyningslovens § 52 a, at der i vandpriserne kan indregnes udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger samt deltagelse i vandværkssamarbejder og lignende. Denne type aktiviteter er en del af hovedvirksomheden og falder således udenfor bestemmelsen om tilknyttet aktivitet.
 
En tilsvarende definition af hovedaktivitet fremgår af TA-vejledningen pkt. 2.1.
 
I TA-vejledningen står endvidere:
Hovedvirksomheden er levering af drikkevand eller rensning af spildevand, som defineret i vandsektorlovens § 2, stk. 6, nr. 5 og 6 på grundlag af gældende ret, herunder vandforsyningslovens § 52 a og § 52 b og i lovgivningen vedrørende spildevand, dvs. miljøbeskyttelsesloven og betalingsloven. I princippet udgør hovedvirksomheden det, der indgår i fastsættelse af prisloftet. Se også prisloftsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.
 
I det følgende vil der være fokus på udmeldingen:
”Hovedvirksomhed er levering af drikkevand … som defineret i VFL § 2 stk. 2 nr. 5 på grundlag af gældende ret, herunder VFL § 52a…”
 
I § 52a opremses eksempler på aktiviteter vandforsyningers kan indregne i vandprisen, herunder indvinding og distribution af vand og lønninger.Herudover kan indregnes ”udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget”.
 
Opremsningen disse steder sker under henvisning til § 52a og § 52b og det angives, at der er tale om eksempler og således ikke udtømmende.
 
E gennemlæsning af § 52a bekræfter, at der er andre aktiviteter, som forsyningen lovligt kan opkræve penge til. Der tænkes på kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende … beskyttelse ud over den offentlige kortlægning … beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget.
 
Hvis henvisningen til VFL § 52a skal have mening – må konsekvensen være, at grundvandbeskyttelsestiltag, som lovligt er blevet finansieret af VFL § 52a, er en del af hovedaktiviteten. Tiltagene honorerer nemlig dels kravet om, at de sikrer levering af drikkevand – dels kravene om at være nødvendige eller hensigtsmæssige for vandforsyningsanlægget.
 
Relationerne til TA-vejledningen og dens udmeldinger
TA-bekendtgørelse anser udnyttelse af overkapacitet hidhørende fra hovedvirksomheden som værende tilknyttet aktivitet. Blandt andet er budskabet i § 2 stk. 1 nr. 2, at udnyttelse af overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, lokaler eller fast ejendom at anse som lovlig tilknyttet aktivitet.
 
I TA-vejledningen er der et afsnit 4.2.2, hvor dette er uddybet. Dette må forstås således, at såfremt at der kommer indtægter fra eksempelvis fast ejendom, der er ”helt nødvendigt” for vandselskabet – så er der tale om indtægter til hovedvirksomheden. Som eksempel er nævnt en antennemast, der placeres på et vandtårn. Vandtårnet og dets tag indgår således uomtvisteligt i vandforsyningens hovedaktivitet.
 
Et relevant spørgsmål er, om udlejning/bortforpagtning af arealer opkøbt mhp. sikre en drift på arealet, som ikke skader produktionen af aktuel eller fremtid drikkevandsproduktion – er udtryk for brug af en overkapacitet.
 
Vi forudsætter, at der er tale om arealer, der klart honorerer forudsætningen i VFL § 52a – om at de udgør et nødvendigt/ hensigtsmæssigt – og ift. det offentlige supplerende - beskyttelsestiltag. Dvs. at beskyttelsesaktiviteten er en del af hovedaktiviteten – og faktisk skal ses som helt nødvendig for varetagelsen af hovedaktiviteten.
 
I den forbindelse er det underordnet om vandselskabet selv fysisk bruger dette nødvendige aktiv, som arealet udgør eller ej. Ser vi igen på antenneopsættelsen på vandtårnet, så har vandselskabet ikke noget at bruge tagarealet til – ligesom vandselskabet ikke bruger grundvandsbeskyttelsesaktivets overflade. Vandtårnets tag anses ikke som en overkapacitet – og på lignende vis bør udnyttelses af grundvandsbeskyttelsesaktivets overflade ikke anses som en overkapacitet.
 
Situationen ville være en anden, såfremt at der skete en udlejning af et areal, som lå i forbindelse med et fysisk, teknisk anlæg, vandværket. Den ekstra jordlod var anskaffet mhp., at der kunne ske udbygning på et senere tidspunkt. Dette areal vil være udtryk for en aktuel overkapacitet.
 
Prisloftperspektivet
Ud fra et prisloftperspektiv er det således, at grundvandsbeskyttelsestiltag er anerkendt af Konkurrenceankenævnet som et miljømål, og at skovrejsning kan være et middel hertil. Imidlertid forudsætter indregningen som miljømål, at de af Konkurrenceankenævnet fastslåede krav imødekommes.  Hvis nævnets krav ikke er mødt, anses omkostningerne som en del af de almindelige driftsomkostninger.
 
Prisloftbekendtgørelsen regulerer med andre ord pengestrømme med relation til grundvandsbeskyttelsestiltag – hvilket implicerer, at sådanne aktiviteter er en del af hovedaktiviteten.
 
I den omtalte bekendtgørelses § 22 står endda, at
En ydelse, der udøves ud over aktiviteterne omfattet af § 1, stk. 2 (SV: Anvendelsesområdet for bekendtgørelsen), og som leveres til et andet vandselskab omfattet af § 1, stk. 1, omfattes ikke af prisloftreguleringen hos selskabet, der leverer ydelsen.
 
Dette skal forstås som en understegning af, at TA ikke indgå i prisloftreguleringen.
 
Essensen er, at prisloftreguleringen implicit håndterer grundvandsbeskyttelsestiltag som hovedaktivitet – og Konkurrenceankenævnes praksis ligeledes tyder på, at denne aktivitet er en hovedaktivitet.
 
Hvis indtægterne fra udlejningen anses som en del af hovedaktiviteten, vil de i øvrigt blive indregnet i forbindelse med kontrollen med overholdelsen af prisloftet jf. Prisloftsbekendtgørelsens § 6. Indtægten vil derfor betyde, at selskabets øvrige primære indtægter skal nedsættes, således at den samlede maksimale indtægtsramme overholdes. I den forbindelse gøres der opmærksom på bekendtgørelsens § 5 stk. 2. 2 pkt. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.