Spørgsmål

I indeværende situation er udgangspunktet ejendomme med egne boringer, der ikke modtager vand fra en almen vandforsyning og som udelukkende anvendes til boligformål.
 

1. Skal disse ejendomme betale afgift af ledningsført vand?

2. Kan man installere måleren, så denne alene måler forbruget i husstanden og grundejeren dermed kan have et tappested (typisk til havevanding) inden måleren?

DANVAs vurdering

Følgende vurderinger gælder under betingelse af, at der er tale om ejendomme med egne boringer, der ikke modtager vand fra en almen vandforsyning og som udelukkende anvendes til boligformål.
1. I det omfang, de pågældende ejendomme forsynes med ledningsført vand, skal de betale afgift af ledningsført vand.

2. Hvis vandforbruget opgøres ved måler, følger det af reglerne, at det er den del af det ledningsførte vandforbrug, der går til ejendommens beboelse, som skal måles.
Dette omfatter efter DANVAs vurdering vandforbrug af ledningsført vand uanset et tappesteds placering, forudsat at det tappede vand anvendes til beboelsesformål. Altså vil det efter denne vurdering ikke være i overensstemmelse med reglerne at have et tappested af det ledningsførte vand (til f.eks. havevanding) før vandmåleren.

Det skal bemærkes, at DANVA har taget kontakt til SKAT for at få ressortmyndighedens vurdering af problemstillingerne. Og at SKAT er enig i DANVAs vurdering af sagen.

Uddybende svar

I indeværende situation er udgangspunktet ejendomme med egne boringer, der ikke modtager vand fra en almen vandforsyning og som udelukkende anvendes til boligformål.

1. Skal disse ejendomme betale afgift af ledningsført vand?

Efter vandafgiftslovens (lbk. nr. 962 af 27/06/2013) § 2, stk. 2 skal grundejere, der forsynes med ledningsført vand, men ikke får leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg, betale vandafgift.
I SKATs vejledning E.A. 7.5.6.2.3 er det anført, at ”Der skal dog kun betales afgift, hvis der er tale om ledningsført vand. Er der fx tale om egen boring/brønd, der ligger uden for boligenheden, skal der ikke betales afgift, hvis vandet ikke føres ind i boligenheden via en ledning. Ejendomme, der via vandledning bliver forsynet fra et ikke-alment vandværk, skal betale afgiften uanset tapningsstedets placering på grunden, se VANDAL (DANVA bemærkning: Altså vandafgiftslovens) § 1”

Endvidere er der anført i SKATS vejledning, at ”hvis ejendommen bliver forsynet fra egen boring/brønd, mens der samtidig kan hentes vand fra en vandhane udenfor ejendommen, fx til drikkevand, skal kommunen alligevel opkræve afgift af vandet fra egen boring/brønd”. Ejendomme kan kun blive fritaget for at betale afgift af forbrug af vand til for eksempel havevanding fra en lokal boring/brønd, hvis ejendommen samtidig er forsynet med ledningsført vand fra et alment vandværk, se afsnit 6 i SKATs vejledning.

Der skal altså betales afgift af hele vandforbruget af ledningsført vand fra egen boring/brønd, uanset om en del af vandet hentes fra et tappested placeret uden for ejendommen.

2. Kan man installere måleren, så denne alene måler forbruget i husstanden og grundejeren dermed kan have et tappested (typisk til havevanding) inden måleren?

I bekendtgørelse om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand m.v. (bek. nr. 982 af 18/10/2005) er det i § 1, 1. pkt. anført, at det er kommunen, der har kompetencen til at beslutte, om der skal betales afgift på baggrund af et fast standardforbrug eller efter et målerregistreret forbrug.
Efter bekendtgørelsens § 1, 2. pkt. gælder at ”Opgørelsen af forbruget finder sted for den del af forbruget på ejendommen, der vedrører ejendommens beboelse”.
Grunden til dette er, at kommunen efter loven kun er tildelt kompetence i forhold til vandforbrug, der vedrører beboelse og altså ikke virksomheders og institutioners vandforbrug, jf. § 4 og § 7, stk. 6 i vandafgiftsloven og punkt E.A.7.5.6.2.2 i SKATs vejledning. Det fremgår ikke klart af hverken loven eller af SKATs vejledning, hvilke typer af vandforbrug  ”… ejendommens beboelse” omfatter.

I det konkrete tilfælde med de forudsætninger, der er beskrevet under Spørgsmål herover, er det DANVAs vurdering, at al ledningsført vand forbrugt på boligejendommene vil være omfattet af afgiftspligten.
Det vil således ikke være i overensstemmelse med reglerne at have et tappested før vandmåleren (eksempelvis til havevanding). Som DANVA tolker SKATs retningslinjer vil det kun være vand, der ikke er ledningsført, der kan fritages fra afgift. Hvis vandet er ledningsført, skal der om udgangspunkt betales afgift, uanset om vandet anvendes inde i et hus eller ude i haven på en boligejendom.
Kun under den betingelse – som ikke er lagt til grund i det konkrete tilfælde – at boligejendommen bliver forsynet med vand fra et alment vandværk, skal ejendommen ikke betale afgift af et eventuelt forbrug fra egen boring/brønd. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.