481 resultat(er)

Filtrer efter

Om DANVA
Viden
Lovstof
Arrangementer Old
Publikationer
Nyheder
COLOURBOX13133580.jpg

Fristen for indberetning til de økonomiske rammer inkl. af regnskabsoplysninger til Forsyningssekretariatet er den 1. maj.

vandhuset-2016-ny-facade.jpg

DANVA følger corona anbefalinger og udskyder alle arrangementer i marts og april

Kan vandspild fradrages i afgiftsgrundlaget, når det er forårsaget af fejl på installation i målerbrønd?

Nyt fra medlemmerne: SK Forsynings kunder får det nemmere

Hvor er vandet i anbefalingerne til cirkulær økonomi?

Ambitiøse og visionære globale mål, der gælder for alle

Struvia – et robust og billigt alternativt til bæredygtig fosforgenvinding

Nye perspektiver i genvinding af fosfor fra spildevandsslam

Stor variation af effekt af fosfor fra spildevand

Opråb fra landets spildevandsselskaber: Toilettet er ikke en skraldespand!

Hvad betyder klimaforandringerne for vandforsyning, spildevandsrensning og afløbssystemer?

Nyt fra medlemmerne: Det kan stadig betale sig at betale

Supplerende tilslutningsbidrag i landzone for bolig- og erhvervsejendomme tilsluttet andet/privat spildevandsanlæg

Afledning af vand fra varmeforsyninger og muligheder for nedsættelse eller fritagelse af vandafledningsbidrag

Forsyning Ballerup kan nu måle forsyningssikkerheden

Vandselskaber tjener kunder, samfund, vækst, arbejdspladser og eksport

”Vand i Byer” udgiver ny bog om innovation og klimatilpasning

Nyt projekt vil styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber

Udlevering af oplysninger om betalt tilslutningsbidrag efter aktindsigtsreglerne i forbindelse med skattesag

Gæld bør ikke eftergives - vandforsyninger bør kunne inddrive

Vandselskaber understøtter lokal vækst i hele Danmark

Bornholms Spildevand og DANVA fik medhold i sag om betaling for målerdata

EurEau har valgt ny præsident og nye komite-formænd

Mikroplast og andre miljøfremmede stoffer – hvor stort er problemet?

Ejerskab og driftsansvar for eksisterende rørlagte grøfter som var eksisterende før kloakering af nyt opland

Call for abstracts til nordisk spildevandskonference i Norge

Vandsektoren er begejstret for nye regler om særligt forurenet spildevand

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Folketinget ind i sag om ekstraskat på vand

Få ny indsigt i arbejdet med vandsektorloven

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for offentlig ejendom for vand anvendt til vanding

Begejstring for DANVAs nye Afløbsoperatør uddannelse

International konference i Aarhus om klimatilpasning

Er kirkegårde fritaget for at betale spildevandsafgift i forbindelse med vanding af kirkegårde?

Udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Borgerne kan være med i kampen mod skybruds-oversvømmelser

Få styr på kloakken med tilskud fra staten

Regeringens nye model for spildevandsbetaling skal opkvalificeres

Begrænsning af miljøfremmede stoffer i spildevand

Høring af udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter, ændring af spildevandsbekendtgørelsen og revideret lånebekendtgørelse, jeres j. nr. NST-4400-00018

VTU-Fonden uddelte 17 mio. kr. i tilskud til 14 nye projekter inden for vandsektoren

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (ledelsessystemer)

Forslag til Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse med tilhørende bekendtgørelse samt lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer

Ej pligt til afregning af vandafledningsbidrag på tilslutningstidspunktet, og ingen bagatelgrænse for opkrævningsperiode

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Spildevandsforsyningens erstatningsansvar for skader på sommerhuse udløst af ulovlig tilledt overfladevand

Ændring af Vandsektorloven (miljø- og servicemål samt energi)

Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Klimalokalplaner og forenkling af loven)

Industrien betaler ikke overpris for spildevandet

Vandrådet havde ej krav på betaling for videregivelse af aflæsninger til kommunal vandforsyning

Orientering om udmeldinger fra Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen om beregning af vejbidrag for afledning af vejvand

En kogebog for analyser af klimaændringernes effekter på afløbssystemer

Energi, CO2 og samlet miljøregnskab for afløb og renseanlæg

Skattemæssige regler som barriere for klimatiltag finansieret af spildevandsforsyninger

Afbestillingsbetingelser

Individuel medlemsservice - samt emner for rådgivning

regn-paa-vej-skrift-31.jpg

Skrift 31

Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn.