Klimaprojekt Brændkjær3

Navn på indstiller

Pia R. Rasmussen

Projektpartnere

Projektet er udført som et klimaprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsen. Samarbejdspartner er Boligforeningen AAB/Bovia og Kolding Kommune.

Motivation for projektet

Området Brændkjær ligger syd for Kolding midtby og består af en række boligforeninger ejet af AAB og administreret af Bovia. Området består i alt af ca. 1200 lejemål.

Området ligger højt i forhold til midtbyen, hvorfor områdets overfladevand ved skybrud og længerevarende regn giver udfordringer i Kolding centrum.

Området er i dag fælleskloakeret, hvor fællesvandet ledes til Kolding bymidte og kan give overløb til Kolding Å/Kolding Fjord.

Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i at bidrage til at aflaste de oversvømmelsestruede risikoområder i Kolding bymidte og mindske aflastningerne til Kolding Å/Kolding Fjord. Alt regnvand bliver i området således afkoblet fællessystemet og ledes i stedet i et nyt separat regnvandssystem på terræn bestående af grøfter, render, mange små bassiner, regnbede og enkelt regnvandsledninger.

Recipienten for regnvandet er i første omgang en §3 mose og efterfølgende Kolding Fjord. Det tilførte vand skal dermed bidrage til at der opnås en bedre tilstand for mosen og en bedre vandkvalitet i forden.

Derudover skal de nye regnvandsløsninger bidrage til at styrke fællesskabet og udelivet i området. Der er således indarbejdet regnvandsløsninger, som opfordrer til ophold og leg."

Hvad er nyt?

Dette projekt om regnvandshåndtering gennemføres i et tæt samarbejde mellem boligselskaber, kommune og forsyning ud fra filosofien: ”I fællesskabet får vi skabt de bedste løsninger”.

Hvilken merværdi giver projektet?

Der er indledningsvist afholdt workshops, hvor beboerne deltog for at komme med idéer til hvordan regnvand kan håndteres på terræn i området, samtidig med at være til gavn for børn og voksne.

Der blev udarbejdet et idéoplæg der senere udmøntede sig i et dispositionsforslag, som blev vedtaget af beboerne i boligforeningerne i Brændkjær.

De nye regnvandsløsninger bidrager derved til at styrke fællesskabet og udelivet i området. Der er således indarbejdet regnvandsløsninger, som opfordrer til ophold og leg.

Hvilke effektiviseringsgevinster er der ved projektet?

Projektet har et stort effektiviseringspotentiale. Dels bidrager det til af hindre oversvømmelser i Kolding bymidte, dels bidrager det til at forbedre tilstanden i et naturområde samt fjorden og dels bidrager projektet positivt til at understøtte fællesskab og udeliv i området omkring boligselskaberne, ved at skabe regnvandsløsninger der opfordrer til leg og ophold, der samtidig vil forøge biodiversiteten i området betragteligt.

Hvem har vi samarbejdet med?

  • Dette projekt om regnvandshåndtering gennemføres i et tæt samarbejde mellem boligselskaber, kommune og forsyning ud fra filosofien: ”I fællesskabet får vi skabt de bedste løsninger”.
  • Indledningsvis er der afholdt workshop med inddragelse af beboergrupper fra området.