Spørgsmål

To boliger – 5A og 5B - på samme matrikel har separeret deres afløbssystem og er tilsluttet en fælles kloakledning tilhørende vandselskabet, som går forbi ejendommene, ind over privat grund. Området skal separatkloakeres ved anlæggelse af ledninger, der løber i vejen. Er vandselskabet forpligtet til at sørge for en ledning op til boligerne eller kan selskabet nøjes med, at føre et stik ind på ejendommens grundgrænse nede ved vejen? Hvordan skal omkostningerne fordeles ved separatkloakering af de pågældende ejendomme?

DANVAs vurdering

Vores umiddelbare vurdering med afsæt i oplysningerne i den konkrete sag er, at vandselskabet bør holdes skadesløst, enten ved at selskabet kan føre stik frem til matriklen nede fra vejen – og altså ikke ved at føre et længere stik frem over privat ejendom – eller ved at selskabet kompenseres for den meromkostning, der er ved at føre stik frem til de to boliger over privat ejendom.

Uddybende svar

Den aktuelle sag er både juridisk kompleks og karakteriseret ved, at de givne faktuelle omstændigheder kan have stor håndtering for, hvorledes sagen håndteres bedst muligt. De faktuelle omstændigheder DANVA har fået oplyst, er ikke nødvendigvis fyldestgørende i forhold til en vurdering af den optimale håndtering af sagen. Derfor skal det følgende læses som inspiration til håndtering af sagen.

Det er over for DANVA oplyst, at kommunen i år 2016 har givet afgørelse til to boliger om, at ”ejendommene er total separatkloakeret” og at ”når vandselskabet separatkloakerer og etablerer stik ved ejendommene, vil deres entreprenør tilslutte regnvandsledning og spildevandsledning til de nye stik.” Kommunens afgørelse må forstås således, at den fastslår, at de to boliger (nr. 5A og 5B)  ikke behøver foretage sig yderligere ved separatkloakering af området, for at opfylde deres tilslutningspligt efter spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 1317 af 04/12/2019) § 12, stk. 1.

Det kan gøres gældende, at kommunens afgørelse er ugyldig på grund af væsentlige retlige mangler. Der er således ikke foretaget partshøring af vandselskabet, jf. forvaltningslovens (LBK nr. 433 af 22/04/2014) § 19, stk. 1. Partshøring er en garantiforskrift, dvs. at det er en garanti for, at afgørelsen er lovlig og rigtig i sit indhold, hvorfor tilsidesættelse heraf kan føre til ugyldighed. I den aktuelle sag vil formodningen være, at det have ført til en anden afgørelse, hvis vandselskabet var blevet hørt som part. Vi henviser til retspraksis på området.

Kommunalbestyrelsen har i medfør af miljøbeskyttelseslovens (LBK nr. 1218 af 25/11/2019) § 30, mulighed for, at påbyde ejere at udføre anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til spildevandsselskabets anlæg, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området. Der henvises til spildevandsvejledningen pkt. 7.5.2 (vejl. nr. 28 af juni 2018). Hvis kommunalbestyrelsen ikke vil gøre bruge af denne mulighed i den konkrete sag grundet den fejlbehæftede afgørelse fra 2016 – jævnfør ovenstående – kan dette påføre vandselskabet en meromkostning på ca. 400.000 kr., jævnfør oplysningerne i sagen. Da der således både vil være et økonomisk tab, kommunen har handlet uagtsomt/culpøst og der er en årsagsforbindelse mellem kommunens fejl og vandselskabets tab, kan vandselskabet muligvis drage kommunen til erstatning for dette.

Hvis kommunen afgør, at vandselskabet skal føre stik til tilslutningspunktet til den gamle fællesledning for de to boliger, ville dette være også være juridisk problematisk i yderligere henseender end det, der allerede fremgår af ovennævnte. Hvis vandselskabet skal føre regnvands- og spildevandsstikledning frem over tredjemands grund til de to boliger efter stort set samme ledningsplacering som den gamle fællesledning, vil dette være til gene for nævnte tredjemand. Skal vandselskabet i stedet lægge stikledninger ind fra vejen og hen over matriklen, hvor de to boliger er beliggende, ville dette stride mod spildevandsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og desuden være en usaglig begunstigelse af ejerne af de to boliger i forhold til andre ejere.

Hvis kommunen i den konkrete sag afgør, at vandselskabet ikke skal holdes skadesløst ved enten at lade vandselskabet føre stik frem til matriklen fra vejen – i stedet for til de to boliger – eller ved at alternativt at nægte at kompensere vandselskabet for de angivelige ekstraomkostninger på 400.000 kr., hvis kommunen påbyder vandselskabet at føre stik frem til de eksisterende tilslutningspunker for de to boliger, skal kommunen begrunde dette overfor vandselskaber, herunder hvori hjemmelen for kommunes afgørelse/påbud består jævnfør forvaltningslovens § 22 - 24.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.