Baggrund og spørgsmål

Som led i arbejdet med at elektrificere de statslige jernbaner, påtænker Banedanmark at udskifte en bro, hvori der er placeret en vandledning tilhørende vandselskabet. For at sikre vandforsyningen i anlægsfasen, og idet den gældende Banenorm BN 1-13-2 ikke tillader vandledninger i Banedanmarks broer, ønsker vandselskabet at føre vandledningen under den nye bro ved styret underboring.

Banedanmark har oplyst, at den nye bro bliver lavet med spuns til fundamenter, som forhindrer en styret underboring. Banedanmark har afvist at tilrette projektet, således at der kan laves styret underboring.

Den manglende mulighed for at lave styret underboring medfører en ca. 300 meter længere føringsvej, med meromkostninger i størrelsesordenen 600.000 kr. til følge.

Har Banedanmark pligt til at betale de meromkostninger, der skyldes afvisningen af at tilrette projektet?

Svar

Banedanmark er en offentlig myndighed, som skal overholde det såkaldte proportionalitetsprincip. Banedanmark må derfor ikke afvise at passe projektet så det bliver muligt at lave styret underboring, hvis der ikke er proportionalitet mellem de ulemper (herunder meromkostninger), dette medfører for selskabet, og Banedanmarks fordele ved at undlade at tilrette projektet.

Hvis det er muligt at tilpasse projektet, så det tillader styret underboring i en korridor under broen, uden at dette medfører væsentlige ulemper for Banedanmark, er det DANVAs vurdering, at Banedanmark som følge af proportionalitetsprincippet har pligt til at vælge denne løsning.

Det vil sandsynligvis være sagligt at stille krav om, at vandselskabet afholder meromkostningerne ved at lave en ledningskorridor, som ikke kunne have været undgået hvis projektet fra start havde været indrettet med rimelig hensyntagen til vandledningen.

Hvis Banedanmark fastholder afvisningen af at tilpasse projektet, og dette er i strid med proportionalitetsprincippet, vil vandselskabet efter DANVAs vurdering kunne rejse krav om erstatning for de meromkostninger, den uberettigede afvisning medfører.

Det er ikke muligt at vurdere om afvisningen rent faktisk strider mod proportionalitetsprincippet, uden nærmere kendskab til baggrunden for Banedanmarks afvisning af gøre det muligt at lave styret underboring.

DANVAs vurdering

Banedanmark kan kræve, at vandselskabet betaler omkostningerne ved at flytte vandledningen, hvis ledningens placering i den nuværende bro er omfattet af det såkaldte gæsteprincip, jf. elektrificeringslovens § 14 og vejlovens § 77.

Vandledningen ses ikke at være sikret i en deklaration tinglyst på den pågældende ejendom, og det er oplyst, at vandselskabet ikke er i besiddelse af aftaler, dokumentation for erstatningsudbetaling eller andet, som taler for, at gæsteprincippet er fraveget. Det må derfor lægges til grund, at ledningens placering i den nuværende bro er omfattet af gæsteprincippet, og at vandselskabet derfor skal betale for ledningsomlægningen.

Den særlige lovgivning for Banedanmark (herunder bkg. 1276/2015 om Banedanmarks opgaver og beføjelser og jernbaneloven) giver ikke holdepunkter for et synspunkt om, at Banedanmarks forpligtelser som infrastrukturforvaltninger omfatter et generelt ansvar for at sikre infrastruktur til vandforsyning.

Dog indebærer Banedanmarks karakter af en statslig styrelse en pligt til at overholde de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet.

Som konsekvens af proportionalitetsprincippet må Banedanmark ikke afvise at tilpasse projektet for den nye bro, således at vandledningen kan krydse broen ved en styret underboring, hvis der ikke er proportionalitet mellem hensynet bag Banedanmarks afvisning af at tilrette projektet og de ulemper (herunder omkostninger), det medfører for vandselskabet, at skulle føre vandledningen udenom den nye bro.

Hvis en tilpasning af projektet med en ledningskorridor gennem broens spuns kun vil betyde en mindre fordyrelse af projektet, og der ikke i øvrigt er væsentlige grunde til at afvise at tilpasse projektet, indebærer proportionalitetsprincippet, at Banedanmark ikke er berettiget til at afvise at tilpasse projektet, således at det bliver muligt at lave en styret underboring.

Det vil efter DANVAs vurdering være sagligt for Banedanmark at stille krav om, at vandselskabet afholder de meromkostninger der er ved at tilpasse projektet, som ikke kunne være undgået, hvis projektet fra start tog rimeligt hensyn til vandledningen.

Hvis Banedanmark fastholder afvisningen af at tilpasse projektet, og dette er i strid med proportionalitetsprincippet, vil vandselskabet baneefter DANVAs vurdering kunne rejse krav om erstatning for de meromkostninger, den uberettigede afvisning medfører.

En vurdering af, om afvisningen af at tilpasse projektet rent faktisk strider mod proportionalitetsprincippet, kan ikke foretages uden nærmere kendskab til begrundelsen for afvisningen, herunder hvorvidt en tilpasning eksempelvis vil være teknisk udfordrende, fordyrende eller medføre en forsinkelse af projektet.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.