Spørgsmål

Af LER-tegninger fra elselskab fremgår private stik af rette linjer fra elskabe til de enkelte huse. Det viser sig, at stikkenes faktiske placering ikke er i overensstemmelse med det oplyste i LER. Hvordan forholder man sig når et elstik overgraves?

DANVAs vurdering

LER-loven gælder ikke for ejere af private el-stikledninger, se LER-lovens § 3.

I det konkrete tilfælde kan elselskabet næppe bebrejdes tegningerne i LER, såfremt elselskabet har taget forbehold for ledningernes faktiske placering i følgebrev og spildevandsselskabet har modtaget dette. Desuden elselskaberne efter LER ikke forpligtet til at indberette privates stikledninger. Herefter påhviler der formentlig spildevandsselskabet en undersøgelsespligt af jorden forinden, der graves. Har spildevandsselskabet ikke iagttaget denne, er der en formodning for culpa hos spildevandsselskabet, hvilket kan have betydning i et erstatningsopgør.

Uddybende svar

Private stikledninger

LER omfatter ledningsejere og ikke ledninger. LER-lovens (lbk nr. 206 af 15/03/2018) § 3, stk. 1, fastslår en positiv afgrænsning af de omfattede ledningsejere.

Det fremgår af bemærkninger (2003/1 LSF 52) til § 3, at

”I stk. 3 undtages endvidere stikledninger, som er ejet af ejendommens ejer. Omvendt er de af forsyningsselskaber ejede stikledninger beliggende i offentlig vej eller privat fællesvej omfattet af loven i medfør af stk. 1, nr. 2.

Med undtagelsen sikres det, at grundejere, som alene ejer ejendommens stikledninger, ikke er omfattet af loven og dermed ikke pålægges indberetningspligt for deres ledninger. Ejes stikledningen derimod af forsyningsselskabet, vil forsyningsselskabet tillige have indberetningspligt for stikledningerne.”

LER-loven gælder således ikke for privates el-stikledninger, hvorfor der ikke gælder en indberetningspligt herfor. 

Elselskabers indberetningspligt

Elselskaber har indberetningspligt for så vidt angår egne ledninger.  

DANVA har været i kontakt med Syd Energi Salg A/S, som oplyser, at mange elselskaber imidlertid vælger – ud over det lovpålagte oversigtskort i LER - at opgive oplysninger om, i hvilke områder private stikledninger er placeret. Da dette ikke er en forpligtelse pålagt ved lov eller anden administrativ forskrift, tjener oplysningerne som servicemeddelelse til gravere. Til disse oplysninger medfølger derfor et følgebrev. Heri fremgår typisk, at de pågældende ledninger er private, og at deres placering derfor er ukendt for elselskabet.

Har spildevandsselskabet modtaget et sådant lydende følgebrev, vurderer DANVA ikke, at der er noget at bebrejde elselskabet i forhold til stikledningernes faktiske placering. 

Ledninger der ikke er i LER

Hverken LER-loven, LER-bekendtgørelsen eller bemærkninger til lovforslaget forholder sig til ledninger, der ikke er omfattet af LER. Udgangspunktet er herefter, at der formentlig påhviler graveren en undersøgelsespligt på ulovbestemt grundlag, dvs. en pligt til at undersøge, om der er ledninger i jorden på gravestedet forinden der graves. Det skal understreges, at pligten ikke er bestemt ved lov, men formentlig udspringer af sund fornuft, en bonuspater-betragtning. Det betyder, at såfremt man ikke har undersøgt forholdene, herunder spurgt de private ledningsejere om ledningers placeringer, må man grave med forsigtighed.
DANVA har været i kontakt med Henrik Suadicani (tlf. nr. 4171 7877), der sidder i LER support (4171 7759), som har bekræftet dette.

Graveren må altså foretage en undersøgelse af private stikledningers faktiske placering i de tilfælde, hvor graveren efter iagttagelse af sin forespørgselspligt efter LER-lovens § 9, bliver bekendt med ledningers tilstedeværelse i området, hvor der skal graves.

Det skal bemærkes, at private stikledninger er en gråzone

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.