Spørgsmål

Hæfter en boligforening, som ejere af udlejningsejendomme, for vandafledningsbidrag og løbende bidrag på vand for foreningens medlemmer ved manglende betaling, dødsboer og lignende?

DANVAs vurdering

Boligforeningerne hæfter subsidiært for enhver gæld stiftet af lejerne både på vand- og spildevandssiden. Dette fremgår på spildevandssiden af spildevandsbetalingslovens § 1, stk. 4 og vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg pkt. 2.1.7 og på vandforsyningssiden af normalregulativets pkt. 14.1 og forsyningens regulativ pkt. 14.1. 

Uddybende svar

Boligforeninger betragtes som ejere af boligerne i boligforeningen og beboerne som lejere.

Spildevand

Om hæftelsesforholdet mellem ejendommens ejer og spildevandsselskab fremgår følgende af spildevandsbetalingsloven (lbk nr. 633 af 07/06/2010) § 1, stk. 4:

”Udgifter til udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg og anlæg, der er etableret efter § 7 a, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom (herunder umatrikulerede arealer), der tilleder til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet” (DANVAs fremhævning med fed)

Ligeledes fremgår om hæftelsesforholdet i vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg (vej nr. 9526 af 01/01/2001) pkt. 2.1.7:

”Bidrag til spildevandsanlæg omfattet af loven påhviler som udgangspunkt den til enhver tid værende ejer af en fast ejendom, der tilleder til det offentlige spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen” (DANVAs fremhævning med fed)

Det følger således af spildevandsbetalingslovens § 1, stk. 4 og vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg pkt. 2.1.7 og 2.1.7.1, at det er boligforeningerne, der som ejere, hæfter for alle de betalinger til spildevandsselskabet, herunder vandafledningsbidrag.

Forholdet mellem ejer og lejer af lejligheden er ikke reguleret i loven. Det er derfor spildevandsselskabet uvedkommende, hvorvidt en udlejer kan overføre sine udgifter til kloakforsyningen til lejeren.

Om boligforeningers hæftelse for gæld til spildevandsvirksomhed henvises i øvrigt til DANVA udtalelse fra 21. december 2011.

Ved opkrævning hos lejere:

Der er imidlertid intet forbud imod, at vandafledningsbidrag opkræves hos lejeren.

Spildevandsselskabet har med andre ord valgfrihed mellem at opkræve hos ejer eller lejer af fast ejendom. Hæftelsen over for spildevandsselskabet er derimod ikke den samme for ejer og lejer. Af omtalte punkt i spildevandsvejledningen fremgår:

”Det er således som udgangspunkt alene ejeren af den faste ejendom, der hæfter for gæld til kloakforsyningen, også selvom ejeren af den faste ejendom har udlejet sin ubebyggede grund eller grund med tilhørende bygninger.

Ejer af ejendommen er altså den eneste, der hæfter for gæld til spildevandsselskabet.

På baggrund heraf anbefaler DANVA, at spildevandsselskabet har en klar og utvetydig aftale med ejer om, at vandafledningsbidraget kan opkræves af denne, hvis lejer ikke betaler, såfremt vandafledningsbidraget pålignes lejer.

Vandforsyning

Udgangspunktet er, at ejeren af den faste ejendom hæfter for anlægs- og driftsbidrag. Dette fremgår af Normalregulativet pkt. 14.1 og forsyningens eget regulativ pkt. 14.1, der har samme ordlyd og lyder som følger:

”Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.”

Det bemærkes, at Normalregulativet alene er vejledende. Forsyningens eget regulativ er derimod bindende.

Hvis en lejer bor i en ejendom hvor der er opsat individuelle forbrugsmålere efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug (BEK nr 837 af 27/11/1998), og hvor der er en selvstændig vandledning med en stophane, hæfter alene brugeren, her lejeren, for driftsbidraget. Ejeren af bygningen hæfter dog for driftsbidrag i tilfælde ejeren ikke oplyser forsyningen om en ny bruger senest 10 dage inden overtagelse. Ejeren hæfter også for krav om driftsbidrag, der opstår som følge af spild før den individuelle måler, og for fællesforbruget i ejendommen, se bekendtgørelsens § 9.

Undtagelse til hovedreglerne

Hvis ejeren af bygningen og ejeren af grunden er forskellige, vil grundejeren hæfte for tilslutningsbidraget, mens ejeren af bygningen vil hæfte for vandafledningsbidraget, se tinglysningsloven (lbk nr. 1075 af 30/09/2014) § 19 og vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg pkt. 2.1.7.

Situationen er parallel på vandforsyningssiden, se normalregulativ pkt. 14.1. I det tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledning ejeren af grunden, mens det påhviler ejeren af bygningen af afholde udgifter til driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.