Spørgsmål

Vandselskabet er et I/S og derfor oprettes et indtegningsbevis ved indmeldelse i vandselskabet. Vandselskabet har indtegningsbeviser fra 1952. Må vandselskabet bortskaffe disse?

DANVAs vurdering

Der er ikke fastsat bestemmelser om spørgsmålet i lovgivning.

Indtegningsbeviserne kan have betydning i forbindelse med kreditorkrav. Derfor vurderer DANVA, at vandselskabet kan bortskaffe en udtrådt interessents indtegningsbevis, såfremt kreditorer ikke har krav (og vandselskabet véd at krav ikke vil opstå) mod vandselskabet i en tidligere interessents tid som selskabsdeltager.

Uddybende svar

Lovgivning

Et interessentskab er i hovedsagen ulovreguleret med undtagelse af enkelte bestemmelser i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (lbk nr. 1295 af 15/11/2013), om selskaber, der ikke er reguleret i anden lovgivning. DANVA vurderer, at der ikke er nogle lovmæssige forhindringer i en bortskaffelse af indtegningsbeviserne.

Betydning for hæftelse

Interessenter i et interessentskab hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser, se lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2. En interessent hæfter som altovervejende hovedregel ikke for krav opstået efter sin udtræden. Dette gælder både for den indre og ydre hæftelse. Hvis kreditorkravet er opstået under interessentens selskabsdeltagelse, er interessenten derimod ikke fritaget for at hæfte efter sin udtræde. En interessent er dog fritaget fra den ydre hæftelse, hvis kreditorerne har accepteret interessentens frigørelse.

Det oplyses, at en del af indtegningsbeviserne vedrører tidligere kunder. Indtegningsbeviserne kan derfor have betydning i forbindelse med kreditorkrav, da disse tjener til bevis for selskabsdeltagelsen (naturligvis vil deltagelsen også kunne bevises på anden vis fx ved en ejendoms vandforsyning fra vandselskabet eller tinglyst deklaration om interessentskabsforholdet). 

På den baggrund vurderer DANVA, at hvis kreditorer ikke har krav (og vandselskabet véd at krav ikke vil opstå) mod vandselskabet i en tidligere interessents tid som selskabsdeltager, kan vandselskabet bortskaffe indtegningsbevis for denne – nu udtrådte - interessent